środa, 29 kwietnia 2015

Pike and Shotte game.

I'm back from Salute now. I still need to made some work with the pictures and then I will put some relations. I believe to do it tomorrow or day after, so watch this space. Meanwhile last Thursday game. First it should be the Bill's Ironclads game, however he wasn't able to come to the club, so I have joined Michael's and Paul's Pike and Shotte game. Michael changed his formation and created small units, so now we were able to play it in a larger scale, which in my opinion are much better now.
Powróciłem już z Salute. Wciąż muszę jeszcze poobrabiać zdjęcia i wtedy będę mógł opublikować relacje. Wierzę, ze uda mi się to zrobić jutro bądź pojutrze. W międzyczasie gra z ostatniego czwartku. Wpierw miała to być gra z Billowymi Ironcalds, ale nie mógł on być w tym czasie w klubie, więc dołączyłem do Michaela i Paula i ich gry z użyciem zasad Pike and Shotte. Michael zmienił swoje formacje i stworzył w ten sposób mniejsze oddziały, wiec mogliśmy rozegrać grę na wyższej skali, która moim zdaniem jest teraz znacznie lepsza.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Forces. Siły.


HOLY ROMAN EMPIRE with KINGDOM OF SPAIN
ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE z KRÓLESTWEM HISZPANII
(Michael Schneider, Paul [the Greek])
© Michael Schneider

KINGDOM OF FRANCE
KRÓLESTWO FRANCJI
(Bartek Żynda)
© Michael Schneider


2. The game. Gra.


Our game started from artillery fire from both sides, however it wasn't very effective so we decided to solve the game in traditional way. The Imperial right flank decided not to move, so most of the actions was on Imperial left. Forces of both sides moved towards the road, but the French were much quicker and took the better positions before the slaughter begins.
Nasza gra rozpoczęła się od ognia artyleryjskiego z obu stron, jednak nie był on zbyt skuteczny, więc zdecydowaliśmy się rozstrzygnąć to w bardziej tradycyjny sposób. Imperialne prawe skrzydło postanowiło się nie ruszać, więc cała akcja przeniosła się na cesarskie lewe skrzydło. Siły obu stron ruszyły w kierunku drogi, jednak to Francuzi szybciej zajęli lepsze pozycje zanim zaczęła się rzeźnia.

As the French took as the first dislocated their forces, they attacked as the first. The French Gendarmes charged on German Gendarmes. Imperial knights broke but  when victorious French returned to their initial position get fire from French guns and broke too. Then comes time for the pikes...
Jako że, Francuzi jako pierwsi rozlokowali swoje oddziały, to oni zaatakowali jako pierwsi. Szarża francuskich Gendarmes na ich niemiecki odpowiednik zakończyła się rozbiciem niemieckich rycerzy, ale kiedy zwycięscy Francuzi powrócili na swoje pozycje wyjściowe dostali się pod ogień francuskich dział i również ulegli rozbiciu. Wtedy przyszedł czas na piki...

Again French attacked as the first. And now conclusion to read the enemy units stats before the battle if you have the option to do it. I did not and had to paid the price. My pikes attacked German Swordsmen. That was mistake. My soldiers get massacred by them. This stopped my advantage, now comes time for Imperial troops.
Znów Francuzi zaatakowali jako pierwsi. Teraz taka konkluzja by zawsze czytać statystyki jednostek przeciwnika przed bitwą gdy ma się taką szansę. Ja tego nie zrobiłem i musiałem ponieść konsekwencje. Moi pikinierzy zaatakowali niemieckich Swordsmenów. To był błąd i moi żołnierze zostali zmasakrowani. To zatrzymało moje postępy, teraz nadszedł czas na cesarskie oddziały.

German units charged with the pikes, but this time their attack has been stopped and pushed back. So all started again, but we did not have more time for this, so we finished the game with a draw.
Niemieckie oddziały zaatakowały swoimi pikinierami, jednak ich atak został zatrzymany i odepchnięty. Wszystko więc wróciło do punktu wyjścia, ale nie mieliśmy już czasu by to rozstrzygnąć, więc gra zakończyła się remisem.

We need to mention about this what during all that times happend on the Imperial right. Unfornutelly happend nothing. Paul only uses the artillery to soft my cavalry, but haven't bring satisfactory effects. Then I tried to provoke Imperial cavalry to do any action, but I failed, and the Imperial right flank stayed still. Sadly...
Musimy oczywiście wspomnieć o tym co wydarzyło się na imperialnym prawym skrzydle. Niestety nic. Paul używał jedynie artylerii by zmiękczyć moją kawalerię, jednak nie przyniosło to satysfacjonujących rezultatów. Wtedy spróbowałem sprowokować imperialną kawalerię do akcji, bezskutecznie i prawa cesarska flanka pozostała nieruchoma. Niestety...

3. Summary. Podsumowanie.


Michael's idea of reducing the number of figures per unit was very good. We had full flavour of the battle on one side of the table, with initiative moving from one side to another and if only Paul would decide to be more active we could have very bloody battle. Anyway it was very good game, we all enjoyed.
Pomysł Michaela, by zmniejszyć liczbę figurek w oddziałach była bardzo dobra. Mieliśmy pełny oraz bitwy na jednej połowie stołu z inicjatywą przechodzącą ze strony na stronę i jeśli by Paul zdecydował się na bycie bardziej aktywnym mogliśmy mieć naprawdę krwawą bitwę. Mimo tego była to bardzo dobra gra i wszyscy byliśmy po niej bardzo zadowoleni.

4. Links. Linki.


Michael's relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

4 komentarze:

 1. So many beautiful knights on this table...splendid!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil and I agree, Michael's figures are truly amazing.

   Usuń
 2. I know, there is alway s the itch to buy more Foundry (Perry) knights and go mental with the heraldry .... and the knowledge that sooner or later I will do precisely that.

  OdpowiedzUsuń