środa, 9 lipca 2014

Siberia 1919. Syberia 1919.

Today's report from our last game will be very short. This is because this game will be continued next week and if I will give to many details of the game I would be not good for  the following game and remove the elements of surprise for the players. Our  game was played at Hugh Wilson's on his big table. It was 28mm Back and Beyond game with Setting the East Ablaze rules.
Dzisiejszy raport z naszej ostatnij gry będzie bardzo krótki. Powodem jest to, że gra ta będzie kontynuowana za tydzień i nie chciałbym psuć nadchodzącej rozgrywki i w ten sposób usunąć element zaskoczenia i niespodzianki dla graczy. Nasza gra była rozgrywana u Hugha Wilsona na jego wielkim stole. Była to gra z cyklu Back and Beyond z użyciem zasad Setting the East Ablaze.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O'Brian
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O'Brian
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Colin Jack
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Dave O'Brian, Colin Jack, Hugh Wilson

1. Introduction. Wprowadzenie.

Dave prepared a very big scenario for eight players, however only seven attended to the game. Every player have its fraction and different task to achieve (this is the main reason why this report will be short). Whole game was situated somewhere arround the Trans Siberian railway...
Dave przygotował duży scenariusz dla ośmiu graczy, jednak tylko siedmiu przystąpiło do gry. Każdy z graczy dowodził jedną z frakcji i miał inne zadanie do wykonania (to jest główny powód  krótkiego raportu). Cała gra została umiejscowiona gdzieś wokół Kolei Transsyberyjskiej.

2. Game. Gra.

The game started with my run of both my trains to the middle of the table. I managed to escape from chasing me Bolsheviks, Whites and Mongolians, however I had to lost my cavalry. The prize had to be paid. Next my trains had been stopped by Chinese troops (I'm not sure what fraction they were) and had to dismount my troops. They suffer some casualties from the Bolsheviks and Chineses but kept their positions. Everything so far is going according to my plan... On the other parts of the battlefield, Mongolians faced Whites and Bolsheviks, however all forces moved back on safe positions and kept those status quo. In the meantime on the other end of the table Japanese and another group of Chinese took their positions. It looks that the game is going to begin...
Gra rozpoczęła się od szybkiej jazdy moich dwóch pociągów w kierunku środka stołu. Udało mi się uciec pogoni Białych, Bolszewików i Mongołów, jednakże straciłem przy tym moją kawalerię. Jakiś koszt musiał być. Następnie moje pociągi zostały zatrzymane przez oddziały Chińczyków (nie pamiętam jednak do jakiej frakcji one należały) i musiałem wyładować moich żołnierzy. Od ognia Bolszewików i Chińczyków moje oddziały doznały lekkich strat, jednak utrzymały swoje pozycje. Wszystko na razie przebiega zgodnie z moim planem... Na drugiej części pola bitwy Mongołowie starli się z Białymi i Bolszewikami, jednakże wszystkie strony wycofały się na bezpieczne pozycje i na razie zachowały tu swoiste status quo. W międzyczasie na drugim końcu stołu do akcji włączyli się Japończycy i druga grupa Chińczyków. Wygląda na to, że gra się dopiero rozkręca...

TO BE CONTINUED...
CIĄG DALSZY NASTĄPI...

4 komentarze: