środa, 23 lipca 2014

Siberia 1919 (pt 2). Syberia 1919 (cz 2.)

Today continuation of the previous game. The relation from the first game you can read here:
Dzisiaj kontynuacja poprzedniej gry. Relacje z poprzedniej możecie przeczytać tutaj:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2014/07/siberia-1919-syberia-1919.html
http://blenheimtoberlin.blogspot.co.uk/2014/07/28mm-back-of-background-siberia-1919.html

Again, I will not give you the full lists of the involved armies, therefore this game will be continued next week and not all targets are know to all. However this game had few different players and this time I will give you the sides:
I znowu, nie podam szczegółowych list zaangażowanych armii, ponieważ ta gra będzie kontynuowana w następnym tygodniu i nie wszystkie cele są jeszcze jasne dla wszystkich. Jednakże ze względu, że kilku graczy się wymieniło podam wam listę stron:

White Russians: Hugh Wilson (both games)
Red Russians: Bill Gilchrist (1st game), Tim Watson (2nd game)
Czech Legion: Bartek Żynda (both)
Mongols: Donald Adamson (both)
Japanese: Colin Jack (both)
Chinese 1: Martin Gibson (1st), Ray Neal (2nd)
Chinese 2: Dave O'Brian (1st), Campbell Hardie (2nd)

SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O'Brian
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O'Brian
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Colin Jack
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Dave O'Brian, Colin Jack, Hugh Wilson


The game. Gra.

I've started the game being engaged in two battles (with Red Russians and Chinese 1) and it was very obvious that I will be fighting another one very soon (against Mongols). My target was not to die brave but leave safely the table with my cargo. Oh yes! I haven't wrote anything about my cargo last time. It was Tsars treasure. That explain why everybody was going to stop me... I decided that I will not survive if I kept the gold for myself only so I decided to buy my way through. Ray instead Martin was going to make a deal. For half of the gold and one of the armoured trains he decided to help me the fulfil my task. Now everything started looks right. Two my units took control over one of the boats and with a little help from Ray's soldiers I managed to survive the attack of the Red cavalry. The  last problem were the Mongols. They attempt to attack my soldiers carrying the gold from the train but they had been pushed back. Finally they decided to attack the second train, left by me to Ray. They thought that it will be an easy target, but they were mistaken. Ray managed to get into the train and set up the machine gun... In this moment the game has stopped and will be continued next time.
Zacząłem grę będąc zaangażowanym w dwie bitwy (z Czerwonymi Rosjanami i Chińczykami nr 1) i wszystko wskazywało, że wkrótce będę zaangażowany w następną (z Mongołami). Moim celem nie było było bohatersko polec w boju, a bezpiecznie opuścić stół z moim ładunkiem. O tak! Nie napisałem nic o moim ładunku ostatnim razem. Był to skarb carski. To by tłumaczyło, dlaczego w poprzedniej grze wszyscy próbowali mnie zatrzymać... Zdecydowałem się, że dłużej nie przeżyję w ten sposób tej gry dlatego postanowiłem kupić swoją ucieczkę. Ray w przeciwieństwie do Martina okazał się bardziej skory do zawarcia ugody. Za cenę jednego pociągu pancernego i połowy złota zdecydował się mi pomóc. Teraz wszystko zaczęło wyglądać lepiej dla mnie. Dwa moje oddziały przejęły kontrolę nad jedna z łodzi a z pomocą żołnierzy Raya udało mi się przeżyć atak kawalerii Czerwonych. Ostatnim problemem pozostali Mongołowie. Próbowali zaatakować mój oddział przenoszący złoto, ale zostali odparci. W końcu zdecydowali się zaatakować pociąg pozostawiony przeze mnie Rayowi. Myśleli, że będzie to łatwa zdobycz, jednak Ray dotarł przed nimi do pociągu i obsadził karabin maszynowy... W tym momencie nasza gra została zakończona i będzie kontynuowana następnym razem.

On the other table ends we had few separate battles. On the west end Whites fought against Mongols and Reds. In that battle two sides used the planes. You can believe or not but one of that planes was Mongolian. However they lost it very quickly... Over here there is no result as well. On the east end Japanese made they way to the town defending by the Chinese 1, so the Chinese 2 did it as well. It looks like we will have a fierce battle over here next time. Everybody waiting now for the next game...
Na pozostałych końcach stołu mieliśmy kilka osobnych starć. Na zachodnim krańcu Biali walczyli przeciwko Mongołom i Czerwonym. Podczas tamtej bitwy użyto samolotów. Możecie wierzyć lub nie, ale jeden z nich był mongolski. Jednakże dość szybko go stracili... Tu także nie osiągnięto rezultatu. Na krańcu wschodnim Japończycy i Chińczycy nr 2 podeszli pod miasto. Wygląda na to, że rozegra się tu dość zacięta bitwa następnym razem. Wszyscy więc czekają na nadchodzącą grę.

WEST/ZACHÓD:

EAST/WSCHÓD:


And now, something new on my blog. I'm going to show you the table view as the movie from this time. This is trial one, as I have to learn how to made them to receive the best result. I hope you will enjoy it.
A teraz coś zupełnie nowego na moim blogu. Zamierzam od teraz pokazywać Wam nasze stoły w postaci filmików. Ten tutaj to taka mała próba by nauczyć się właściwej formy prezentacji i by osiągnąć jak najlepszy rezultat. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba.Of course there is a gallery on Flickr, as usual.
Oczywiście jest tez galeria na Flickru.

4 komentarze:

  1. Great looking game Bart! The movie is very cool and the music is very suitable!

    OdpowiedzUsuń
  2. Very cool if unorthodoxy painted Austro Hungarian Armored train !

    OdpowiedzUsuń