sobota, 26 lipca 2014

Paymaster - the gametest. Paymaster - gra testowa.

Last Thursday Michael Schneider invited me to test his new idea for Renaissance games. He called it Paymaster. It gives to the game element of mercenary. More about this you can read on Michaels blog. You can find the link on the end of this relation. To test Paymaster we used Pike and Shotte rules and Michael's figures.
W ostatni czwartek zostałem zaproszony przez Michaela Schneidera do przetestowania jego nowego pomysłu do gier z czasów Renesansu. Nazwał ten dodatek Paymaster. Dodaje on element najemnictwa do gier. Więcej na ten temat znajdziecie na blogu Michaela. Link znajdziecie na końcu tej relacji. Aby przetestować Paymastera użyliśmy zasad Pike and Shotte oraz figurek Michaela.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Michael Schneider

1. Ordre de Bataille.

HOLY ROMAN EMPIRE/ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Campbell Hardie, Donald Adamson)
Created by Michael Schneider

KINGDOM OF FRANCE/KRÓLESTWO FRANCJI
(Bartek Żynda, Tim Watson)
Created by Michael Schneider


2. The Game. Gra.

We, as the French set up our troops behind the stone wall with cavalry on both flanks. Reich forces was set as two flanks: one cavalry and the second infantry. Germans were whole game attacking side and French were defending. The game started with huge cavalry battle on our right flank. First French pushed back the Germans, but shortly became outnumbered and had to withdraw behind our pikemen. Germans decide to not charge the pikes and battle was over there with some kind of draw. Donald managed to use the Paymaster rule here and collected some French gold, but not to much...
My, jako Francuzi ustawiliśmy swoje armie za kamiennym murem z kawalerią na obu naszych skrzydłach. Siły Rzeszy zostały rozstawione w dwóch skrzydłach, jednym całym złożonym z kawalerii i drugim z piechoty. Niemcy przez większość byli strona atakującą, Francuzi natomiast broniącą się. Gra rozpoczęła się wielką potyczką kawaleryjską na naszym prawym skrzydle. Na początku Francuzom udało się odepchnąć Niemców, jednak szybko stracili szybko tu przewagę i musieli wycofać się za swoich pikinierów. Niemcy nie zdecydowali się szarży na piki i osiągnięto tu swego rodzaju remis. Donaldowi udało się tutaj zastosować zasady Paymastera i zebrał trochę francuskiego złota, jednak niezbyt wiele...

The decisive moments were on the French left flank. For the most of the time nothing happend over here, because Germans were moving very slowly. Finally almost at the end of the game they were close enought to start the  fight. With German light artillery they managed to disorder the French infantry so they were not able to react. On that troops Campbell charged with his pikemen. This was deadly charge for Swiss (they fought for French) and they broke. After them whole flank was broken and the game was over. German troops get into French camp and took all guns and most of the gold. What a glorious victory!!!
Decydujące zdarzenia rozegrały się jednak na francuskiej lewej flance. Przez większość czasu nie działo się tam nic, ponieważ Niemcy poruszali się bardzo wolno. W końcu, prawie pod koniec gry znaleźli się na tyle blisko by rozpocząć walkę. Niemiecka lekka artyleria zdezorganizowała francuską piechotę, w związku z czym nie byli w stanie odpowiednio reagować. Na takie oddziały Campbell natarł swoimi pikinierami. Ta zabójcza szarża złamała Szwajcarów (walczyli dla Francji). Za nimi padło całe skrzydło i gra była skończona. Niemieccy żołnierze wpadli do francuskiego obozu i zdobyli wszystkie działa i większość złota. Co za  zwycięstwo!!!

3. Summary. Podsumowanie.

The Paymaster rule works quite well. It add some new taste to the game. All like them, however, the French players not used it at all - the battle situation not allowed usto do so. Anyway more tests to follow.
Paymaster działa bardzo dobrze. Dodaje pewnego smaku grze. Wszystkim się podobał, chociaż francuscy gracze nie użyli ich wcale - sytuacja bitewna na to nie pozwoliła. Zasady będą oczywiście dalej testowane.

4. Links. Linki.

Michael's relation with his introduction to Paymaster.
Relacja Michaela z wprowadzeniem do Paymastera.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na flickru:

3 komentarze:

 1. Very cool looking game Bart! Figures are stunning!

  OdpowiedzUsuń
 2. I wonder if in the next game we might introduce buildings/bridges or camps with "money" for both parties to plunder. That opens a whole new pot, what if your troops aren‘t bribed by your opponent, but can‘t resist the opportunity?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. That's very good idea. We shall go for it. I also have some ideas for this rules too. We have something to talk about during Claymore then.

   Usuń