niedziela, 4 sierpnia 2013

By Fire And Sword - first games in Scotland. Ogniem i Mieczem - pierwsze gry w Szkocji.

On this years Salute has its release the set called By Fire and Sword: the wargame rules for the seventeenth century. While this period is mailny represented in wargaming by conflicts like English Civil Was or the Thirty Years' War, this set is mainly focused on the wars fought by the Polish-Lithuanian Commonwealth during the years 1648-1676. It turned out, that during the Salute, Sandy other member of mine club bouth the rules, and has already Ottomans painted and later on that Jack Glanville has his Cossacks painted as well and I just finished my Swedes we all decided to give this system try. Unfortunately, the first date did not work, but as the second date has been set, it turned that Michał Paradowski (historical consultant for this game) has that day his day off and can came to the club and give us the help with the rules. Unfortunately, Sandy again could not take part in the game, but the game itself, attracted the interest of the other club members, so our table had quite a large audience.
W tym roku na Salute, swoją światową premierę miał zestaw zasad do rozgrywania gier w drugiej połowie siedemnastego wieku: "Ogniem i Mieczem". O ile ten okres w wargamingu to głównie Angielska Wojna Domowa, czy też Wojna Trzydziestoletnia, to "Ogniem i Mieczem" skupia się głównie na wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów w latach 1648-1676. Na Salute okazało się, że inny członek klubu, Sandy właśnie zakupił zasady i ma armię Osmanów pomalowaną, a w klubie okazało się, że Jack Glanville właśnie pomalował duży podjazd kozacki, a ja właśnie skończyłem malować swoich Szwedów, postanowiliśmy wypróbować ten system. Niestety pierwszy termin nie wypalił, za to okazało się, że z drugiego terminu może skorzystać Michał Paradowski - konsultant historyczny tej gry i wspomóc nas w pierwszych rozgrywkach. Niestety Sandy znowu nie mógł wziąść udziału w grze, za to gra wzbudziła zainteresowanie innych członków klubu, tak że nas stół miał dość dużą publiczność. 


SCENARIO/SCENARIUSZ: Clash of the patrols from the rulebook. Walka patroli z podręcznika.
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Jack Glanville, Michał Paradowski, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Jack Glanville, Bartek Żynda, SESWC
The battlefield. Pole bitwy.
1. First game/Pierwsza gra.

The first game of the evening I had the pleasure to play with my Swedes against Jack Glanville's Cossack. The game was set up for 5 FSP. I started the game with delayed reiters but with the commander who had the good day (1 order more). While the game started very good to me and I took the objectives very quickly it turned that my dragoons without support of the delayed reiters are not strong enought to stop the Cossacks. Therefore one of my dragoons unit had to withdraw to support my artillery, which suddenly found itself in front of huge unit of Molojcov. the arrival of my reiters changed situation for the moment, but I completely forgot that in this game it is possible to measure the distance in each point during the game and badly estimated the distance beetween my reiters and the Cossacks, and my charge finished 2cm infront of ready to shot enemies, and I lost one base of my Reiters, then I failed morale test and get disorganised, and next turn my unit flee. As my command was to far from them, I lost this unit completely. So I remained alone with the dragoons and artillery, who were already unable to change the course of the game. The Swedes lost their first game...
Pierwszą grę miałem przyjemność rozegrać swoimi Szwedami przeciwko Kozakom Jacka Glanville. Gra była ustanowiona na 5 PS. Grę rozpocząłem z oddziałem rajtarów opóźnionym na pole bitwy, ale z dowódcą mającym dobry dzień (1 rozkaz więcej). O ile gra rozpoczęła się dla mnie dobrze i w pierwszych turach szybko zbliżyłem się do punktów do zbadania, to jednak opóźnienie rajtarów spowodowało brak solidnego wsparcia dla moich dragonów, w związku z czym jeden z moich oddziałów misiał się wycofać i wspomóc moja artylerię, która nagle znalazła się sama przed duzym oddziałem Mołojców. Przybycie moich Rajtarów na chwile zmieniło obraz gry, jednak całkowicie zapomniałem, że w tej grze możliwe jest mierzenie odległości w każdym momencie gry i źle oszacowałem odległość moich rajtarów od pierwszego oddziału Kozaków i moja szrża skończyła się na 2 cm przed gotowym do oddania salwy szeregiem Kozaków, którzy pozbawili mnie podstawki i zdezorganizowali oddział a następnie zmusili do ucieczki, moj dowódca był za daleko i nie mógł tego powstrzymać. Pozostałem więc tylko z dragonami, którzy nie byli juz w stanie zmienić przebiegu gry. Szwedzi przegrali swoją pierwszą grę...  
The Cossacks. Kozacy.
The Swedes. Szwedzi.
The Reiters before thier charge... Rajtarzy przed szarżą...
And after... I zaraz po...
The game is over for Swedes... Gra jest skończona dla Szwedów...

2. Second game/Druga gra.

In the second game, fought on for more points,Lithuanians led by Campbell Hardie (Michał's figures) confronted the Cossacks (Jack's figures), led by Tim Watson. I have not followed closely the game, being disrupted between talking about the system with the audience, people visiting our club, and to give a help to Michał with the interpretation of the rules. I can only said that the Lithuanians get very well during the game broke Cossacks in few places very often flanking their units.
W drugiej grze rozegranej na większą ilość punktów Litwini pod dowództwem Campbella Hardiego (figurki Michała) starli się z Kozakami (figurki Jack'a) pod dowództwem Tima Watsona. Nie śledziłem dokładnie przebiegu tej gry, bedąc rozerwanym pomiędzy rozmowy o systemie z widownią, osobami odwiedzającymi nasz klub, a pomocą Michałowi w interpretacji przepisów. Dość powiedzieć, że Litwini uderzyli na Kozaków w kilku miejscach, często flankując wrogie jednostki, czym zapewnili sobie zwycięstwo.
The Lithuanians. Litwini.
Cossacks. Kozacy.
The end of the game. Koniec gry.

3. Summary/Podsumowanie.

I like the game very much but I need more troops as well. We need more games in the club for this set of rules, Sandy needs the game as well. Michał said that if he will have time in the future he will again come to the club for more games in that system. Anyway I was invited by Michał to play "By Fire and Sword" in his place, wchich Iam going to do.
Zasady przypadły mi do gustu, jednak potrzebuję dużo więcej oddziałów. Potrzebujemy też więcej gier z tymi zasadami, Sandy również będzie chciał rozegrać swoją grę. Michał obiecał, że jak znajdzie więcej czasu w przyszłości ponownie odwiedzi nasz klub i bedziemy mieli możliwość rozegrania większej ilości gier w ten system. Pomimo tego zostałem zaproszony przez Michała do niego do domu, by rozegrać więcej gier, z czego w przyszłości zamierzam skorzystać.
The rules website:
Strona gry:
The relation on Jack Glanville blog:
Relacja na blogu Jack'a Glanville:
Gallery on my flickr:
Fotogaleria na moim flickr:

2 komentarze:

 1. Nie ma to jak odpowiedni sędzia. Posędziuje, pomoże w nauce zasad, podpowie w kwestii realiów historycznych i jeszcze figurki wypożyczy ;-)
  Zauważyłem też, że walki o studnię na szczycie wzgórza były bardzo zacięte... Woda na stepie to podstawa;-)
  Cieszę się, że możecie pograć i że nie tylko polscy gracze zainteresowali się OIM. Z przyjemnością poczytam więcej raportów z bitew OIM w Waszym klubie.
  Pozdrawiam
  A.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Akurat studnia była centralnym punktem na stole ;) Dziękuję za komentarz. Mam nadzieję na więcej gier w OiM. zobaczymy co będzie dalej...

   Usuń