piątek, 30 sierpnia 2013

Hold Until Relieved - Bolt Action.

Last Thursday we decided to refresh the Bolt Action rules. For this purpose we used the Campbell's figures and models. As we cannot decided how the game should look like, we have chosen the scenario from the main book: Hold Until Relieved. It was quite surprising, but we actually never played any scenario from the book, so it was very good opportunity to give it try. For the game we did not used the Bolt Action dice, but the cards, with end of turn and Campbell's special events cards.
W ostatni czwartek postanowiliśmy sobie odświeżyć zasady Bolt Action. Do tego celu użyliśmy figurek i modeli Campbell'a. Ze względu na to, ze nie mogliśmy się zdecydować jaki kształt miała mieć nasza gra, wybraliśmy jeden ze scenariuszy z głównego podręcznika, a mianowicie Hold Until Relieved. To dość zaskakujące, ale my faktycznie nigdy nie korzystaliśmy ze scenariuszy przygotowanych przez autorów gry, była to więc dobra okazja by w końcu przetestować i tą część gry. Do gry nie użyliśmy kości Bolt Action, a karty z końcem tury i Campbell'owe karty specjalnych zdarzeń.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Allessio Cavatore
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
 
1. Ordre de Bataille
 
Germans (defenders)/Niemcy (obrońcy)
(Bartek Żynda)
 
HQ: 2 men (Officer + Medic)
Light Mortar team: 2 crew
MG34 (tripod) team - 3 crew
3 riffle teams: 10 men (NCO (SMG), SMG, 6 Rifles, LMG team (2 crew))
SdKfz 231 (8-Rad)
PzKpfw 38(t)
 
French (attacker)/Francuzi (atakujący)
(Campbell Hardie)
 
HQ: 2 men (Officer + Medic)
Medium Mortar team: 3 crew
MMG team - 3 crew
3 riffle teams: 12 men (NCO (SMG), SMG, 8 Rifles, LMG team (2 crew))
Renault R-35
Schneider P-16
 
2. Orders/Rozkazy.
 
According to the book scenario, both sides to win, had to hold the objective. The objective can be only hold by any infantry unit and we have chosen as the objective ruined house from our club collection.
Zgodnie ze scenariuszem z podręcznika, obie strony aby wygrać musiały na koniec gry być w posiadaniu głównego celu gry. Jako ten cel wybraliśmy model ruiny domu z kolekcji naszego klubu.

3. Game/Gra

As the deffender part of my troops (infantry squad and 231) started the game very close to the objective, so I as the first took the house, and had to defend it. French as attackers could put all infantry on the table in the first turn, what gave them a little advantage. The game started very lucky for me. My 231 pinned hard one of the French infantry squads and after few turn eliminated them. The second French infantry squad failed with the close assault - and this way two French units have been lost.
Jako obrońca, część moich oddziałów (drużyna piechoty i 231, zaczęły grę bardzo blisko domu, co pozwoliło mi na dość szybkie jego opanowanie i teraz musiałem go obronić. Francuzi, jako atakujący mogli wystawić całą piechotę na stół już w pierwszej turze, co dawało im pewną przewagę. Gra rozpoczęła się bardzo szczęśliwie dla mnie. Moja 231ka mocno spinowała jedną z francuskich drużyn piechoty i kilka tur później całkowicie ją wyeliminował. Druga francuska drużyna została rozbita podczas szturmu na budynek - w ten sposób Francuzi stracili dwa oddziały.

Then comes the French tank support, and my 231 had been destroyed. This has allowed the third squad of French infantry to take another try with close assault, and this time it passed. The Germans lost the objective. But then two another German infantry units arrived with the support weapons and one Pz 38(t). 
Wtedy przybyło francuskie wsparcie pancerne i moja 231ka została zniszczona. To pozwoliło trzeciej francuskiej drużynie na następną próbę szturmu budynku, i tym razem zakończoną pomyślnie. Niemcy utracili punkt zwycięstwa. Wtedy do walki ruszyły dwa następne oddziały piechoty wsparte ciężką bronią piechoty i jeden Pz 38(t).

Otherwise, than Campbell, I decided to first soften the home defense, by massed firing. This gave a result of reducing the French unit to one soldier who was not an issue when I took the building. The objective was recaptured! After this I decided to eliminate all infantry units, which could be a threat with taking my victory. Some kind of help I got from my tank. As the main French concern - it took all hevier guns firing. It got heavily pinned, and finally abandoned (first time in all our games), but my infantry could do whatever they want. Finally, when my tank wasn't any concern, French took a try to reduce my infantry by using their AFVs - it was to late. My infantry by assaulting the tanks protected in that way the objective. Finally my infantry unit get the last French infantry unit - French HQ, and the game was over, with the German tactical victory. 
Inaczej niż Campbell, zdecydowałem się wpierw zmiękczyć obronę domu przez zmasowany ostrzał. Dało to w rezultacie redukcję francuskiego oddziału do jednego żołnierza, który nie stanowił już problemu podczas szturmu budynku. Punkt zwycięstwa został odbity! Zaraz po tym zdecydowałem się na eliminację wszystkich pozostałych oddziałów piechoty, które mogły być zagrożeniem dla mojego zwycięstwa. Pewien rodzaj pomocy otrzymałem od mojego czołgu. Jako główne zmartwienie Francuzów - dostał się pod ogień wszystkich cięższych dział. Został ciężko spinowany i w końcu porzucony przez załogę (pierwszy raz w naszych grach zdarzyło się coś takiego), jednak moja piechota mogła robić co jej się chciało. W końcu, gdy mój czołg przestał już być zmartwieniem, Francuzi zabrali się za eliminowanie mojej piechoty przy użyciu ich pojazdów bojowych - na to jednak było już za późno. Piechota przez ciągłe ataki na pojazdy zabezpieczała w ten sposób punkt zwycięstwa. W końcu moja piechota dopadła ostatni oddział francuskiej piechoty - francuskie dowództwo i gra została zakończona. Niemcy odnieśli taktyczne zwycięstwo.

4. Summary/Podsumowanie.

The scenario and the Campbell's card system worked well. Maybe for me, but not really for Campbell, who probably got all bad events. Campbell at the beginig of the game forgot about his medic, what probably safe some casualties at the beginig of the game. My mistake was put my AFVs in the open, where they easily got pinned and eliminated. It was very good game.
Scenariusz i campbellowski system karciany spisały się znakomicie, no może dla mnie, ale nie całkiem dla Campbella, który w tej grze dostał chyba wszystkie negatywne zdarzenia. Campbell na początku gry zapomniał o medyku, co prawdopodobnie ocaliłoby kilka strat na początku gry. Moim błędem było wystawienie wozów bojowych w terenie otwartym. gdzie bardzo łatwo zostały spinowane i następnie wyeliminowane. To byłą bardzo dobra gra.

And as usual the flickr gallery:
I jak zawsze galeria na flickru:

6 komentarzy:

 1. Great report Bart! I really should give BA a bit more of my time. I have some Warlord Americans and some Germans that I just need to paint up!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Rodger. BA is very simple and easy going system. You definietly need give BA more time.

   Usuń
 2. Another beautiful report Bart, with French guys! Well, not very easy for them...great work!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. You are absolutely right. The more difficult was this, that the French have very defending army, and in this scenario they ware attacking. Not easy at all.

   Usuń
 3. Bardzo ciekawe macie scenariusze do gier. Wychodzą Ci z tego piękne raporty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo Tobie dziękuję. Staram się opisywać to jak to zapamiętałem, takie moje prywatne "wojenne" wspomnienia.

   Usuń