piątek, 9 sierpnia 2013

Chain of Command.

I finally found the time to test a new set of rules from TooFATLardies: Chain of Command. The rules ware introduced to me by Derek Hodge and Jim Loutit - main testers of this game in our club
W końcu znalazłem czas aby przetestować nowy zestaw zasad od TooFATLardies: Chain of Command. Z zasadami zapoznali mnie Derek Hodge i Jim Loutit - główni testerzy tej gry w naszym klubie.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Derek Hodge
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: Derek Hodge, SESWC
 
Paul also joined to the game and played Germans, whilst I played British. According to the scenario, British have to forced the Germans to retreat off their positions.
Do gry dołączył takze Paul, który grał Niemcami, z kolei ja grałem Brytyjczykami. Scenariusz zakładał wyparcie Niemców z ich pozycji i zmuszenie do odwrotu.

1. Preliminary Round/Runda Wstępna.
Now about the game. Chain of Command has a quite specific mechanic, which divide the game on two rounds: the preliminary and the main rounds. The first round is about to take the best starting positions for your troops. How it is working? Both sides start from the starting points (usually this point is determinated by the scenario). From this point both sides, mutually move their tokens. These tokens moves by 12 inches, however, not completely freely. Each new token must be placed on the top of an equilateral triangle formed by the two closest  tokens and the third new point occupied by the new token. When the opposing tokens will be at a minimum distance of 12 inches from each other - then both get locked (both tokens are marked as locked) and can no longer be moved. The whole procedure is carried out until all the tokens are locked.
Teraz o grze. Chain of Command ma dość szczegółową mechanikę, zanim przystąpi się do gry właściwej, następuje tak zwana runda wstępna. Polega ona na tym, że obie strony starają się wybrać jak najlepsze pozycje wyjściowe, dla swoich oddziałów. Jak to się odbywa? Obie strony zaczynają od punktu wyjściowego dla swojej strony (zazwyczaj ten punkt generowany jest przez scenariusz). Od tego punktu obie strony, nawzajem przemieszczają znaczniki. Te znaczniki przemieszcza się o 12 cali, jednak nie do końca dowolnie. Każdy nowy znacznik musi znajdować się na wierzchołku trójkąta równobocznego tworzonego przez dwa najbliższe punkty, na których znajdują się znaczniki i trzeci nowy punkt, zajęty przez trzeci znacznik. Gdy przeciwne znaczniki znajdą się w odległości minimum 12 cali od siebie - wtedy  następuje ich blokada (znaczniki zostają oznaczone jako zamknięte) i nie mogą już być przenoszone. Cała ta procedura odbywa się do momentu, aż wszystkie znaczniki zostaną zamknięte w ten sposób.
 
After this is time to set up the Jump-Off points. From this points we will be activating our units. Setting these points it is quite specific. From the closest enemy tokens we "draw" two lines crossing on our token, and now at the extension of this lines, in the distance od 6 inches from our token in the nearest cover we are able to put our Jump-Off point.
Następnie określa się tak zwane punkty wyjścia. To z tych punktów będziemy mogli aktywować nasze jednostki. Ustalanie tych punktów też jest dość specyficzne. Od dwóch najbliższych wrogich punktów przeprowadza się linie, które stykają się w najbliższym na naszym najbliższym znaczniku. Jeżeli ich przedłużenie znajduje się za jakąś osłoną w odległości 6 cali od naszego znacznika, to możemy tam umieścić nasz punk aktywacji jednostek. 

2. The main round/Runda właściwa.
As we have already set our Jump-Off points (we have to determine three such points), we can start to activate our units. For this purpose, we throw five activation dice  (D6). The "1" will activate the section on "2" team, on "3" junior officer, on "4" senior officer. We can add up our results  and  two dice with the results of "1" and "2" can be changed to activate the junior officer etc. However, we cannot create "5" and "6" this way . So we can sum up the results, but we cannot divide them and from for example "4" create "3" and "1". Activation is typical for other games of this type, so we can with our unit or section move, shoot, etc. Our activation dice may also give us a special results: each "5" moves us on the line of command by one point, when we move about 6 points, we receive a special card, which enables us to perform special actions such as making a move during the opponent's turn, to end of his turn at any time, etc. "6" on the activation dice determines the initiative in the next turn, and so one "6" passes initiative to the enemy after the end of our turn, two "6" maintain our initiative, and we have an additional turn, after the end of our turn, the opponent just watching our actions, etc.
Gdy mamy juz ustalone nasze punkty wyjścia (mamy do ustalenia 3 takie punkty), Możemy przystąpić do aktywacji naszych oddziałów. Do tego celu rzucamy pięcioma kośćmi aktywacji (D6). Na "1" aktywujemy sekcję, na "2" zespół, na "3" młodszego oficera, na "4" starszego oficera. Nasze rzuty możemy sumować i tak dwie kości z wynikiem "1" i "2" możemy zamienić na aktywację młodszego oficera Jednak nie możemy w ten sposób uzyskać "5" ani "6". Możemy więc sumować wyniki, ale nie możemy ich dzielić i na przykład z "4" uzyskać "3" i "1". Aktywacja jest już typowa dla innych gier tego typu, więc możemy nasz oddział bądź sekcję ruszyć, strzelić itp. Nasze kości aktywacji mogą też nam dać wyniki specjalne: każde "5" przesuwa nas na lini dowodzenia o jeden punkt, gdy przesuniemy o 6 punktów, otrzymujemy specjalną kartę, która upoważnia nas do wykonania akcji specjalnych takich jak wykonanie ruchu w turze przeciwnika, zakończenie jego tury w dowolnym momencie itp. "6" uzyskane na kościach aktywacji determinuje inicjatywę w następnej turze i tak jedna "6" przekazuje inicjatywę przeciwnikowi po zakończeniu naszej tury, dwie "6" utrzymują naszą inicjatywę i mamy dodatkową turę, po zakończeniu naszej tury, przeciwnik tylko obserwuje nasze akcje itd. 
The system at first sight appears to be quite complicated, but is not. I get it the rules very quick and had no problems with their interpretation. I especially like the preliminary round. There is no classical deployment of the units, and in return, we need planning strategically to get our points in the the most suitable locations for the execution of our mission. The system is likely to have its premiere in late August (however on the TooFATLardies page is already available). I would recommend this system very much!
System na pierwszy rzut oka wydaje się dość skomplikowany, jednak taki nie jest. Bardzo szybko załapałem zasady i nie miałem problemów z ich interpretacją. Szczególnie podoba mi się runda przedwstępna. Nie ma tutaj klasycznego rozstawienia jednostek, a w zamian za to musimy planować strategicznie, aby uzyskać punkty w jak najdogodniejszym dla wykonania misji miejscu. System ma mieć swoją premierę prawdopodobnie pod koniec sierpnia (chociaz na stronie TooFATLardies, jest już dostępna). Polecam ten system bardzo mocno!

3. The game/Gra.
 
Our game had very balanced character. Fighting continued mainly on the central crossroads and farm buildings. Neither side managed to get a significant advantage, but the British captured a German Jump-Off point. Both sides suffered similar losses (several killed), and the game ended with a draw.
Nasza gra miała bardzo wyrównany charakter. Walki trwały głównie o centralne skrzyżowanie i o zabudowania farmy. Żadnej ze stron nie udało się uzyskać znaczącej przewagi, chociaż Brytyjczykom udało się przejąć niemiecki punkt aktywacji. Obie strony poniosły podobne straty (kilku zabitych) i gra zakończyła się remisem. 
Fights for these crossroads were very fierce. Walki o te skrzyżowanie były bardzo żażarte.
British gain German Jump-Off Point. Brytyjczycy zdobywają niemiecki Jump-Off Point.
At the end the Sherman arrived, but did not take any part in the game. Na sam koniec przybył Sherman, ale nie wziął już udziału w grze.

At the end the gallery from the game on my flickr:
I na koniec galeria z gry na moim flickr:
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz