poniedziałek, 29 lipca 2013

Kiss Me, Hardy - game 3; gra trzecia.

My blog is almost finally updated. While the subject of the painted models and recent musemus visits  still waiting for updates (but not for a long), the played games relations returned to its normal level. Today, the game played last Thursday, our third meeting with the Kiss Me, Hardy rules.
Mój blog w końcu częściowo jest uaktualniony. O ile temat pomalowanych modeli i ostatnich wizyt w muzeach ciągle wymaga pracy (wkrótce to się zmieni), to temat rozegranych gier wrócił do normalnego poziomu. Dzisiaj gra rozegrana w ostatni czwartek, nasze trzecie spotkanie z zasadami Kiss Me, Hardy


SCENARIO/SCENARIUSZ: Jim Loutit
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Jim Loutit 
(all ships are 1/1200th Langton Miniatures)
SCENERY/SCENERIA: SESWC
1. The Squadrons/Eskadry.
BRITISH/BRYTYJCZYCY
British line/Brytyjska linia: HMS Collossus, HMS Belleisle, HMS Dreadnought, HMS Royal Sovereign.
HMS Belleisle - 74 guns - Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party, Fast Sailor (Allan)
HMS Collossus - 74 guns -  Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party (Derek Hodge)
HMS Dreadnought - 98 guns - Average, Jolly Jack Tars, Determined, Boarding Party, Fouled Bottom (John Perkin)
HMS Royal Sovereign - 104 guns - Flagship, Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party, Fouled Bottom (Jim Loutit)

FRENCH/FRANCUZI
French squadron/Francuska eskadra: L'Algiseras, Le Vengeur, L'Indomptable, Le Pluton, Le Fougueux.

L'Algeseras - 74 guns - Poor, Sans Culottes, Poor firer (after 1st BS), Poor Sailor, Cowwardly Lubbers (Bartek Żynda)
Le Fougueux - 74 guns - Elite, Sans Culottes, Determined, Boarding Party (Campbell Hardie)
L'Indomptable - 80 guns - Average, Sans Culottes (Jack Glanville)
Le Pluton - 74 guns - Average, Sans Culottes (Michael)
Le Vengeur - 120 guns - Poor, Sans Culottes, Poor firer (after 1st BS), Poor Sailor, Cowwardly Lubbers (Bartek Żynda)

2. The game/Gra.
Some of the French ships had a poor sailors, so they had enormous problems with maintaining any formation.
Francuzi mając na kilku okrętach bardzo słabe załogi, mieli olbrzymie problemy z utrzymaniem jakiejkolwiek formacji.
British had no problems like their enemies, so they slowly turns to the chaotic French formation.
Brytyjczycy nie mieli takich problemów jak ich przeciwnicy więc powoli zbliżali się do chaotycznej francuskiej formacji.
Knowing the powers of British ships at close range, the French ships with difficulty trying to keep them on a distance.
Znając możliwości brytyjskich okrętów na bliskim zasięgu, francuskie okręty z trudem starają się utrzymać do nich dystans.
British doing a turn and fall under the French fire. L'Algiseras shoots at HMS Colossus.
Brytyjczycy wykonują zwrot i wpadają pod francuski ogień. L'Algiseras strzela do HMS Collossus.
This tactic seems to be working, but French dividing their forces into two groups.
Ta taktyka wydaje się dobra, ale Francuzi dzielą swoje siły na dwie części.
French still have problems with sailing in formation, so they become a target for two best British ships. They slowly getting close to them. Le Venguer trying to fire with her guns to stop the British, vainly...
Francuzi wciąż mając problemy z żeglowaniem w formacji, stają się celem dla dwóch najlepszych okrętów brytyjskich. Powoli zbliżają się do nich. Le Venguer stara się ogniem swoich dział zatrzymać Brytyjczyków, na próżno...
HMS Dreadnought and HMS Royal Sovereign directed towards the French, while HMS Colossus and HMS Belleisle inexplicably flow in a different direction...
HMS Dreadnought i HMS Royal Sovereign płyną w kierunku Francuzów, z kolei HMS Colossus i HMS Belleisle w niewytłumaczalny sposób płyną w odwrotnym kierunku...
French ships are more, but the British have a better crew. It seems that the forces are balanced. Time for guns. First French. Le Fougueux shoots at HMS Colossus and L'Indomptable shoots at HMS Dreadnought.
Francuskich okrętów jest więcej, ale to Brytyjczycy mają lepsze załogi. Wydaje się, że siły są wyrównane. Odzywają się działa. Pierwsze francuskie. Le Fougueux strzela do HMS Collossus i L'Indomptable strzela do HMS Dreadnought. 

HMS Dreadnought fires back.
HMS Dreadnought odpowiada ogniem.
The range between the ships is reduced. The French cannot do anything about it, but they can shoot and they do it: Le Vengeur and L'Indomptable shoot at HMS Dreadnought and Le Pluton shoots at HMS Royal Sovereign.
Zasięg między okrętami się zmniejsza. Francuzi nie mogą nic z tym zrobić, mogą jednak strzelać i to robią: Le Vengeur i L'Indomptable strzelają do HMS Dreadnought a Le Pluton strzela do HMS Royal Sovereign.
The British are not unarmed and shoot back. HMS Dreadnought and HMS Royal Sovereign shoot at Le Pluton, causing serious damages to this ship.
Brytyjczycy nie są bezbronni i na ogień odpowiadają ogniem. HMS Dreadnought i HMS Royal Sovereign strzelają do Le Pluton, wyrządzając temu okrętowi znaczne uszkodzenia.
Now turn to the French. Le Fougueux shoots at HMS Royal Sovereign.
Teraz kolej na Francuzów. Le Fougueux strzela do HMS Royal Sovereign.
And then happened it, what the French ware afraid of. The British cut the French line.
I wtedy stało się to, czego obawiali się Francuzi. Brytyjczycy przecięli szyk francuski.
HMS Dreadnought on the starboard shoots at Le Vengeur and from port to Le Fougueux to which additionally on a short-range shoots HMS Royal Sovereign. The situation of the French ship is critical.
HMS Dreadnought z prawej burty strzela do Le Vengeur, z lewej do Le Fougueux do którego dodatkowo na bardzo krótkim zasięgu strzela HMS Royal Sovereign. Sytuacja francuskiego okrętu jest krytyczna. 
The whole situation is repeated...
Cała sytuacja się powtarza...
French formation is cut in half...
Francuska formacja zostaje przecięta na pół...
Then Captain Le Fougueux decided to take a chance and rams HMS Royal Sovereign. Unfortunately, the action is not successful and the French crew surrender to the British.
Wtedy kapitan Le Fougueux postanawia zaryzykować i taranuje HMS Royal Sovereign. Niestety akcja się nie udaje i francuska załoga poddaje się Brytyjczykom.
French  turn towards better wind and on the occasion shooting at the enemy ships: L'Algiseras at HMS Dreadnought and  Le Pluton at HMS Royal Sovereign.
Francuzi wykonują zwrot ku lepszemu wiatrowi, przy okazji strzelając do wrogich okrętów: L'Algiseras strzela do HMS Dreadnought a Le Pluton do HMS Royal Sovereign.
But this is not the end of the French problems. In the largest falls Le Pluton. First is fired by HMS Dreadnought later by HMS Royal Sovereign, who had fired previously at Le Vengeur.
Jednak to nie koniec kłopotów Francuzów. W największe wpada Le Pluton. Wpierw zostaje ostrzelany przez HMS Dreadnought potem przez HMS Royal Sovereign, który wcześniej ostrzelał Le Vengeur.
French flagship tryed in some way to help Le Pluto by firing at HMS Royal Sovereign. Le Pluton also tried to defend herself  and fired at the British ship...
Francuski okręt flagowy starał się w jakiś sposób pomóc Le Pluton, ostrzeliwujac HMS Royal Sovereign. Le Pluton także starał się obronić i ostrzelał brytyjską jednostkę... 
The problem also become returning British ships, but here helped  L'Indomptable's good fire that badly damaged HMS Colossus. She tried to shoot back the French ship, but without any result.
Problemem stały się również powracające brytyjskie okręty, jednak tu pomógł celny ogień L'Indomptable, który poważnie uszkodził HMS Collossus. Ten próbował strzelać do okrętu francuskiego, jednak bezskutecznie.
Began the drama the crew of Le Pluton. First was fired by HMS Dreadnought, followed by HMS Royal Sovereign at a very short distance.
Rozpoczął się dramat załogi Le Pluton. Wpierw został ostrzelany przez HMS Dreadnought, a następnie przez HMS Royal Sovereign na bardzo małej odległości.
Le Pluton started to burn, but the crew handled the fire. Anyway she was right now defenless without any guns...
Le Pluton zaczął sie palić, jednak załoga poradziła sobie z ogniem. Co z tego, kiedy okręt pozbawiony dział był bezbronny...
Le Vengeur fires as the last ship in this battle at HMS Royal Sovereign. The battle is over with great British victory.
Le Vengeur strzela jako ostatni w tej bitwie do HMS Royal Sovereign. Walka zostaje zakończona z wielkim zwycięstwem Brytyjczyków.

3. Summary/Podsumowanie.

Summary of damages of the both squadrons:
Podsumowanie strat obydwu eskadr:
BRITISH/BRYTYJCZYCY:
HMS Belleisle - no damages.
HMS Collossus - serious damages: hull 13%, sails 44%, guns 30%, Capitain killed, main mast destroyed
HMS Dreadnought - medium damages: hull 27.5%, sails 23%, guns 45.5%
HMS Royal Sovereign - medium damages: hull 31%, sails 22%, guns 50%

FRENCH/FRANCUZI:

L'Algiseras - minor damages: hull 4%
Le Fougueux - very serious damages: hull 58%, sails 28%, guns 100% - captured by enemy.
L'Indomptable - minor damages: hull 1%, sails 22%, guns 0%
Le Pluton - very serious damages: hull 62%, sails 8%, guns 100%
Le Vengeur - medium damages: hull 17.5%, sails 13%, guns 28.5%

For now, we are taking a break from Kiss Me, Hardy. We have to paint all the ordered ships for our battle of Trafalgar. All the time we ware wonder, where to play the game, and we have some ideas (we need a very large surface). Meanwhile, this week we are going to meet on the steppes of seventeenth-century Eastern Europe with a special guest.
Na razie robimy sobie przerwę od Kiss Me, Hardy. Trzeba pomalować zamówione okręty do naszej bitwy pod Trafalgar. Cały czas zastanawiamy się gdzie tą grę rozegrać i mamy już pewien pomysł (potrzeba dużej powierzchni). A tymczasem w tym tygodniu spotkamy się na stepach siedemnastowiecznej wschodniej Europy ze specjalnym gościem.

And as usual, the gallery from the game in better resolution.
I jak zawsze galeria z gry w dużo lepszej rozdzielczości:

 
 
 
 

5 komentarzy:

 1. Przyjemne są te raporty z morskich bitew, ale mam wrażenie, że Royal Navy jest wg. tych zasad trochę za silna. Oczywiście nie kwestionuję tego, że była lepsza od marynarki francuskiej, ale wydaje mi się, że różnica jest zbyt duża- działają, jakby każdym okrętem dowodził Jack Aubrey ze swoją najlepszą załogą ;) Moglibyście kiedyś rozegrać starcie fregat, najlepiej z wojny 1812 roku- Anglicy kontra Amerykanie. Pokazało by się, czy te przepisy faktycznie są tak przegięte :P Niemniej systemik wygląda ciekawie i nie mogę się doczekać Trafalgaru ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się z Tobą w 100%. Royal Navy jest wg tych zasad dokładnie taka o jakiej piszesz. Jej jedynym równorzędnym przeciwnikiem mogą być tylko Amerykanie... Z tego co wiem są już pomalowanych kilka amerykańskich fregat i chyba kilka brytyjskich też - jednak teraz wszyscy skupiamy się na Trafalgarze i to okręty tam biorące są priorytetowe. Sam będę malował 4 brytyjskie i 4 francuskie okręty - wykonie olinowania mnie jak na razie przeraża - ale i na to są sposoby.
   Pozdrawiam i dzięki za komentarz.

   Usuń
  2. Przypomniałem sobie kilka autentycznych opisów starć morskich z tamtego okresu oraz parę opracowań, które kiedyś czytałem i generalnie wynika z nich, że przewaga Royal Navy brała się głównie z większej szybkostrzelności. Francuzi prowadzili ogień wolniej, ale za to o wiele celniej (oczywiście, trafiały się wyjątki, jednak taka była średnia jakość artyleryjskiego wyszkolenia w obu flotach). Mam wrażenie, czytając te raporty, że akurat ten aspekt został w jakiś sposób uchwycony, bo kilka razy wspominałeś o morderczej skuteczności Brytyjczyków na krótki dystans. Ciekawi mnie tylko, czy Francuzi są z kolei lepsi na dalekim, czy tacy sami...
   Pozdrawiam

   Usuń
  3. Akurat charakterystyka stron w zasadach jest przedstawiona w miarę rzetelnie (piszę w miarę, ponieważ dotąd nie był to mój ulubiony okres wojen morskich i obecnie jestem w trakcie uzupełniania wiedzy ;)) Francuzi na dalekie zasięgi otrzymują dodatkowe rzuty. Brytyjczycy mają ponoć zabójczych marines (na razie nikt tego nie sprawdził...). Ponoć dowodzenie Hiszpanami jest tylko dla osób o bardzo mocnych nerwach i nie irytujących się ;)

   Usuń
  4. Taaak... Hiszpańska marynarka w tym okresie najlepsze lata miała już zdecydowanie za sobą ;)I to dosyć daleko za sobą :P Skoro wszystko jest w ten sposób zróżnicowane, to wygląda to w miarę ok. Będę musiał kiedyś przetestować ten systemik, bo na razie grałem jedynie w "Trafalgar" ze stajni Games Workshop, a jestem wyjątkowo cięty na ich publikacje w zakresie wargamingu historycznego. Akurat wspomniany "Trafalgar" nie jest taki zły, ale już "Waterloo" to tragedia... Życzę powodzenia z rozegraniem Waszego Trafalgaru i mam nikłą nadzieję, że może uda się Wam zmienić historię ;) Vive l'Empereur!

   Usuń