piątek, 26 lipca 2013

Kiss Me, Hardy - game 2

As I have promissed I trying to put on my blog missing posts, but as you can see it is goes very slow... Today the game we played a week ago. We still at the sea and in the Admiral Nelson times - the Kiss Me, Hardy adventure continues.
Obiecałem uzupełnić blog o brakujące wpisy i jak sami widzicie idzie mi to bardzo ciężko... Dzisiaj gra rozegrana tydzień temu. Dalej pozostajemy na morzu i w czasach admirała Nelsona, czyli Kiss Me, Hardy ciąg dalszy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jim Loutit
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Jim Loutit 
(all ships are 1/1200th Langton Miniatures)
SCENERY/SCENERIA: SESWC

1. The Squadrons/Eskadry.


BRITISH/BRYTYJCZYCY 

HMS Collosus - 74 guns - Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party - (John)
HMS Belleisle - 74 guns - Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party - (John)
HMS Royal Sovereign - 104 guns - Flagship,  Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party - (Jim Loutit)
HMS Polyphemus - 64 guns - Elite, Jolly Jack Tars, Fervently Determined, Boarding Party - (Jim Loutit)

FRENCH/FRANCUZI

Le Pluton - 74 guns - Average, Sans Culottes - (Michael, later Bartek Żynda)
Le Fougueux - 74 guns - Average, Sans Culottes - (Bartek Żynda)
L'Algeseras - 74 guns - Average, Sans Culottes - (Tim Watson)
L'Indomptable - 80 guns - Flagship, Average, Sans Culottes - (Jack Glanville)

2. The game/Gra.
Both squadrons approaching each other.
Obie eskadry zbliżają się do siebie.
1st French attempt to put the T letter...
Pierwsza francuska próba postawienia litery T...
...but British avoiding it and both squadrons are parrarel now.
...ale Brytyjczycy wykonali unik i obie eskadry płyną teraz równolegle.
HMS Collossus fire as the first.
HMS Collossus strzela jako pierwszy.
HMS Belleisle as the second.
HMS Belleisle jako drugi.
French answer: Le Pluton opens the fire.
Francuska odpowiedź: Le Pluton otwiera ogień.
L'Indomptable fires as the second.
L'Indomptable strzela jako drugi.
And then L'Algeseras.
I po nich L'Algeseras.
After the first the fire exchange, the French trying to increase the distance.
Po pierwszej wymianie ognia, Francuzi postanawiają zwiększyć dystans.
But not quick enought and some French ships are in troubles: HMS Collossus fires at Le Pluton.
Ale niezbyt szybko wykonali ten manewr co spowodowało, że część francuskich okrętów miała z tego powodu kłopoty: HMS Collossus strzela do Le Pluton.
HMS Belleisle and HMS Royal Sovereign fires at L'Algeseras.
HMS Belleisle i HMS Royal Sovereign strzelają do L'Algeseras.
French sailors are not quick enought and soon all the British ships have their targets.  HMS Collossus and HMS Belleisle fire at Le Fougueux, HMS Royal Sovereign fires at L'Algeseras and finally HMS Polyphemus fires at L'Indomptable.
Francuscy żeglarze nie są zbyt szybcy i wkrótce wszystkie brytyjskie okręty mają swoje cele. HMS Collossus i HMS Belleisle strzelają do Le Fougueux, HMS Royal Sovereign do L'Algeseras a HMS Polyphemus strzela do L'Indomptable.
The second French attempt to put the letter T. Le Pluton, Le Fougueux and L'Algeseras fire at HMS Collossus.  If the French fire would be much more accurate, this British ship schould be already sunk, but not this time... L'Indomptable took HMS Belleisle as the target.
Druga francuska próba postawienia litery T. Le Pluton, Le Fougueux i L'Algeseras strzelają do HMS Collossus. Jeżeli  ogień francuski byłby dużo bardziej skuteczny, to brytyjski okręt powinien był zatonąć, ale to się nie wydarzyło. L'Indomptable za cel obrało sobie HMS Belleisle.
French open fire again. All three ships fire at the front British ship: HMS Collossus and without any effect.
Francuskie okręty otwierają ogień ponownie. Wszystkie trzy strzelają znowu do frontalnego okrętu brytyjskiego: HMS Collossus i znów bez żadnego efektu.
As the last in line L'Indomptable fires at HMS Belleisle.
Jako ostatni w linii L'Intomptable strzela do HMS Belleisle.
Finally French managed to put the letter T, but...
Ostatecznie Francuzom udało się postawić literę T, lecz...
...the British ships again escaped, but they had to broke their formation.
...brytyjskie okręty znowu wymanewrowały, lecz kosztowało to ich złamanie szyku formacji.
Now its the British time for firing: HMS Collossus and HMS Royal Sovereign fire at Le Fougueux and HMS Belleisle  at L'Indomptable.
Czas na brytyjskie strzelanie: HMS Collossus i HMS Royal Sovereign do Le Fougueux i HMS Belleisle do L'Indomptable.
British fire was very accurate.
Ogień brytyjski był bardzo celny.

Of many naval battles I read about, always the admirals tryed tu put the letter T in their maneuver, mostly failed. In this game the French  did this for the fourth time!
Czytałem o wielu bitwach morskich i zazwyczaj admirałowie próbowali postawić literę T swoimi manewrami, jednak zazwyczaj to im się nie udawało. W tej grze natomiast Francuzi dokonali tej sztuki po raz czwarty.
Achievements of sailors have not been used by the gunners. Four French ships fired at HMS Collosus, but the British ship was still in action.
Osiągnięcia żeglarzy nie zostały wykorzystane przez artylerzystów. Cztery francuskie okręty ostrzelały HMS Collossus, ale Brytyjczyk wciąż pozostawał w akcji.
British answer: HMS Collossus fires at Le Pluton, HMS Belleisle fires at L'algeseras and finally HMS Royal Sovereign fires at L'Indomptable.
Brytyjska odpowiedź: HMS Collossus strzela do Le Pluton, HMS Belleisle do L'Algeseras i w końcu HMS Royal Sovereign strzela do L'Imdomptable.
And then comes disaster, the wind has changed.
A potem przyszło duże nieszczęście , zmianę wiatru.
As the Brits tag the wind very easly, but the French has much more troubles. As they ware in Dead Zone, L'Algeseras lost its Main Mast and Le Fougueux lost the Mizzen Mast. Becouse of this, British had an easy target: immobilized French ships at the very close range...
Brytyjczycy złapali wiatr bardzo łatwo, jednak Francuzi mieli z tym dużo większe problemy. Ze względu na to, że znaleźli się w martwej strefie, L'Algeseras stracił grotmaszt a Le Fougueux bezanmaszt. To spowodowało, że Brytyjczycy mieli bardzo łatwy cel, unieruchomionych Francuzów na bardzo bliskim zasięgu...
The French tryed to answer that fire, but again, not very effective...
Francuzi próbowali odpowiedzieć ogniem, ale znów niezbyt skutecznie...
The French did their another attempt to tag the wind and all of them but not Le Pluton succeed.
Francuzi ponowili próbę złapania wiatru i wszystkie okręty oprócz Le Plutona mogły dalej żeglować.

The French decided to flew, but Le Pluton and L'Indoptable had problem with it.
Francuzi postanowili uciec, ale Le Pluton i L'Indoptable miały z tym problem.
HMS Collosus choose to fire at Le Pluton, and the rest of the British ships fire at L'Indomptable.
HMS Collosus wybrał za cel Le Pluton a reszta okrętów brytyjskich ostrzelała L'Indomptable.
The effect of this: French flagship lost all of her guns, the Admiral is dead, and the ship is on fire. The great British victory!
Efektem tego jest: francuski okręt flagowy stracił wszystkie działa, admirał nie żyje, a cały okręt się pali. Wielkie zwycięstwo Brytyjczyków!
3. Summary/Podsumowanie.

Summary of damages for the both squadrons:
Podsumowanie strat obydwu eskadr:

British/Brytyjczycy:

HMS Collossus - heavy damaged: hull 51%, sails 63%, guns 70%, capitan - killed
HMS Belleisle - light damaged: hull 11%, sails 91%, guns 11%
HMS Royal Sovereign - minor damaged: hull 8%, sails 4%, guns 8%
HMS Polyphemus - none

French/Francuzi:

Le Pluton - heavy damaged: hull 39%, sails 14%, guns 55%
Le Fougueux - heavy damaged: hull 45%, sails 17%, guns 66%, mizzen mast destroyed
L'Algeseras - heavy damages: hull 40%, sails 17%, guns 100%, main mast destroyed
L'Indomptable - very heavy damages: hull 79%, sails 33%, guns 100%, admiral killed, steering damage, hazardous fire on the ship.

We like the rules so much, so we decided to recreate the Battle of Trafalgar using Kiss Me, Hardy. At the moment the ships have been ordered, shortly the shipyards will start their work!
Zasady spodobały nam się na tyle, że postanowilismy z ich użyciem odtworzyć bitwę pod Trafalgarem. Na razie okręty zostały zamówione, niedługo stocznie rozpoczną pracę!

And as usual, the gallery from the game in better resolution.
I jak zawsze galeria z gry w dużo lepszej rozdzielczości:

http://www.flickr.com/photos/asienieboje/sets/72157634805436616/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz