wtorek, 28 maja 2013

Stoumont

Recently I have less time for hobbies, and even less for the blog. The reason for that ware the sunny days, which recently comes to Scotland. Days like those are very rare it is in this country, so I decided to use them as much as I can. However, to not to neglect the blog, the report from the game we played last Thursday.
Ostatnio nie mam zbyt dużo czasu na hobby, a tym bardziej na blog. Powodem tego było kilka słonecznych dni, które nawiedziły Szkocję. Dni takie w tym kraju to duża rzadkość, więc postanowiłem je wykorzystać jak tylko mogłem najmocniej. Jednak aby nie zaniedbywać bloga, raport z gry rozegranej w ostatni czwartek. 


SCENARIO/SCENARIUSZ: Richard Marsh
SCENARIO ADAPTATION and UMPIRING/ ADAPTACJA SCENARIUSZA i PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
 
1. Orders/Rozkazy.
The game was based on Kampfgruppe Peiper’s attack on the village of Stoumont on 19th December 1944. The scenario for the game comes from the addition to the Rapid Fire: "Battle of the Bulge". Bill only matched game to his models, so it's slightly different from what you can find in the book. Germans to win the game had to removed all Americans from the Stoumount, whilst to draw have to hold minimum four buildings in Stoumount and/or in Roua. Americans had to stop them, of course.
Gra powstała na podstawie ataku Kampfgruppe Peipera na wioskę Stoumount, 19 grudnia 1944. Scenariusz do gry pochodzi z dodatku do Rapid Fire: "Battle of the Bulge". Bill jedynie dopasował grę do swoich modeli, więc lekko różni się od tego co można znaleźć w książce. Niemcy aby wygrać musieli wyprzeć wszystkich Amerykanów z Stoumount i aby zremisować opanować minimum cztery budynki w Stoumount i/lub w Roua.
 
 2. The game/Gra.
The German plan of attack on Stoumount based on a frontal attack on the village, which had involved a maximum of the American forces, and the forces that were to arrive in later rounds had to attack Roua, get it (we anticipated low defense of the village), and then smash the forces still remaining in Stoumount. Initially everything went according to our plan. The first group moved toward Stounmount and the second group headed towards the Roua. Everything became complicated when the Panther tank, the leading he tGerman column  not entered the mine and blew up.
Niemiecki plan ataku na Stoumount opierał się na frontalnym ataku na wieś, który miał zaangażować maksimum sił amerykańskich, z kolei siły, które miały przybyć w następnych turach, miały zaatakować Roua, zdobyć je (przewidywaliśmy słabą obronę tej wsi) i następnie zamknięcie kleszczy nad siłami pozostającymi jeszcze w Stoumount. Początkowo wszystko przebiegało zgodnie z naszym planem. Pierwsza grupa przemieściła się w kierunku Stoumount, a druga grupa ruszyła w kierunku Roua. Wszystko się skomplikowało kiedy prowadząca niemiecką kolumnę Panthera, nie wjechała na minę i wyleciała w powietrze.

The German attack on Stoumout stuck at the point, pinned by the excellent  Mortar fire. But luckily for the Germans, the events in the Roua, weakened the American morale  and Germans  finally moved forward. Getting the Roua, Germans mainly owed to their tactic. First, they set fire to the buildings, and forced the Americans  to leave their positions and  then knocked them out in the open. However, this tactic  took quite a lot of time, which at this point was very important.
Niemiecki atak na Stoumout utknął w miejscu, przybity przez wzorcowy wręcz ogień moździeży. Jednak na szczeście dla Niemców zdarzenia w Roua, osłabiły morale amerykańskie i Niemcy mogli w końcu ruszyć do przodu. Zdobycie Roua, Niemcy głównie zawdzięczali swojej taktyce. Wpierw podpalali budynki, czym zmuszali Amerykanów do opuszczenia swoich pozycji i wtedy już w otwartym polu wybijali pozostałych żołnierzy. Jednak ta taktyka zająła Niemcom dość dużo czasu, co w tym momencie było bardzo istotne.

 
 
As mentioned above, the loss of the Roua resulted in  low American morale in Stoumont, and that for some time excluded from the game their Mortar. The Germans used it and took the first building in the village. Before this happened, in the insane charge Joe from da Bronx, destroyed by a shot from his bazooka the German Pz IV.
Jak już wspomniano utrata Roua wpłynęła na amerykańskie morale w Stoumont, a to na pewien czas wyłączyło z gry ich moździeż. Niemcy wykorzystali to i zajęli pierwszy budynek we wsi. Zanim to się stało, w szaleńczej szarży Joe from da Bronx, zniszczył strzałem ze swojej bazuki niemiecki Pz IV.

To the fight joined the American tanks, but had to accept the superiority of the German guns and getting improved German mortar fire. Meanwhile, Germans captured another building, but it was still not enough to gain victory. Some of the solution seemed to be to bring the Wirbelwind  and use its guns, but as soon as it approached the Stoumont, was destroyed by lucky shot from American  Mortar.
Do walki włączyły się amerykańskie czołgi, jednak musiały uznać wyższość niemieckich dział i coraz lepszego ostrzału z niemieckiego moździerza. Tymczasem Niemcy zdobyli kolejny budynek, jednak wciąż było to za mało aby odnieść zwycięstwo. Pewnym rozwiązaniem wydawało się ściągnięcie Wirbelwinda i użycie jego działek, jednak gdy tylko zbliżył się do Stoumont, został zniszczony celnym strzałem z amerykańskiego moździerza.  

At this point the game was over. Germans failed to outflank the Americans in the Stoumont, despite taking the Roua. Simply they ran out of time for this. Germans captured four buildings which gave them only a draw.
W tym momencie gra się zakończyła. Niemcom nie udało się oskrzydlenie Amerykanów w Stoumont, pomimo zdobycia Roua. Po prostu zabrakło już na to czasu. Razem Niemcy opanowali cztery budynki i dało im to tylko remis.  

4. Ordre de Bataile.

AMERICANS
(Ray Neal, Tim Watson)
all regular
3rd Btn, 1119th RCT, 30th Inf Div  - test @ 20 casualties HQ:      CO + 5 figs inc  60mm mortar, lt truck Coy A:  10 figs inc  Bazooka Coy B:  10 figs inc  Bazooka Coy C:  10 figs inc  Bazooka Wpns Coy: 11 figs with HMG, MMG, 81mm mortar, 57mm ATG, 3 jeeps, truck
Support
Coy B 743rd Tank Btn:  2 M4 75mm Coy A 823rd Tank Destroyer Btn:  2 57mm ATG, 6 crew, 2 M3 ½ TR  (ea 57mm has 3 rounds of APDS - AT 2 at short and medium range) C Coy 110th Tank Destroyer Btn:  M36 TD (Note - immobile with only 4 shots!)
Deployment
US troops must deploy west of the line US-US except for 1 coy of infantry which must be deployed within 8” of Roua for the first 8 moves.   
Note
Support coys are independent units.
Daisy chain of mines
The US battalion has a single daisy chain of mines to use only on roads.  One figure must reach the roadside to deploy the mines.  Test only for the first vehicle to cross.
 
GERMANS
(Campbell Hardie, Bartek Żynda)
all elite
Initial Force

Btn HQ:  CO + 5 figs, Sd251/3 Cmd
9th Coy:  8 figs, panzerfaust, Sd251, Sd251/9 75mm*
9th Eng Coy:  8 figs, panzerfaust, flamethrower, demo, Sd251/7 Eng
Para Coy: 11 figs, mmg, panzerfaust
Tank Coy:  Panther, Panzer IV

Reinforcements

Tank Coy:  Panther, Wirbelwind SP AA
11th Coy:    10 figs, panzerfaust, 2 Sd251
12th Coy:    120mm Mtr, 3 crew, Sd251, Sd250/9 75mm *

* count as 3 figs for morale

Note
Tank coys are independent units.  All others test as a single unit on 20 casualties

Deployment
All German troops enter on the south road to Stoumont.  No German AFVs can operate south of the Stoumont road.
Reinforcements can be diced for from turn 1 – needing a D6 score of 3-6 to succeed – and appear 2 turns later.

And at the end:
I na zakończenie:

Link to the relation on Bill's blog:
Link do relacji na blogu Billa:
 

I do mojej galerii na flickr:
And to my gallery on flickr:
 

 

 

1 komentarz:

  1. Nice one Bart! Very nice buildings to represent Stoumont, a great looking poster too...
    Phil.

    OdpowiedzUsuń