wtorek, 4 czerwca 2013

The Fission Expediction. Operacja Rozszczepienie.

Scotland is hit by a very sunny and warm weather, so our last game was something light for a change.
Szkocję nawiedziła bardzo słoneczna i ciepła pogoda, więc nasza ostatnia gra to coś lekkiego dla odmiany. 


SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, SESWC
 
1. Orders/Rozkazy.
This time Colin has prepared something more interesting. In theory, there were two teams of Germans and the Allies, but it turned out that the individual elements of these teams have not always been the same plans. It looked like this:
 
ALLIED/ALIANCI:
  
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Colin Jack)
You have been given command of a very small force, one squad of infantry in an M3 half-track, and a Comet tank.  You are to occupy a factory complex and secure both the contents and the scientific personnel.  To heighten the sense of urgency of your mission, HQ have given the same orders to the similar American force, and made the enterprise competitive. Victory points will be awarded for equipment and scientists recovered safely.
Otrzymałeś dowództwo nad małym oddziałem złożonym z drużyny piechoty w transporterze M3 i czołg Comet. Masz za zadanie zająć mały kompleks przemysłowy i zabezpieczyć urządzenia i personel naukowy tam się znajdujący. Aby zwiększyć ważność misji, dowództwo podobny rozkaz dało podobnemu oddziałowi amerykańskiemu, i uczyniło to przedsięwzięcie konkurencyjnym. Punkty zwycięstwa będą przyznawane za zabezpieczony sprzęt i naukowców.

AMERICAN/AMERYKANIE
(Steaurt Endicott)
 
You have been given command of a very small force, one squad of infantry in an M3 half-track, and a Sherman tank.  You are to occupy a factory complex and secure both the contents and the scientific personnel.  To heighten the sense of urgency of your mission, HQ have given the same orders to the similar British force, and made the enterprise competitive. Victory points will be awarded for equipment and scientists recovered safely.
Otrzymałeś dowództwo nad małym oddziałem złożonym z drużyny piechoty w transporterze M3 i czołg Sherman. Masz za zadanie zająć mały kompleks przemysłowy i zabezpieczyć urządzenia i personel naukowy tam się znajdujący. Aby zwiększyć ważność misji, dowództwo podobny rozkaz dało podobnemu oddziałowi brytyjskiemu, i uczyniło to przedsięwzięcie konkurencyjnym. Punkty zwycięstwa będą przyznawane za zabezpieczony sprzęt i naukowców.
 
FRENCH/FRANCUZI
(Dave O'Brian)
You command a small unit of Resistance fighters.  You are aware of a German factory complex in your area which employs French prisoners.  The factory seems to be in a state of panic with trucks being packed and documents burned. The Allies have told you that they want the scientists taken alive.  Your own command wants them dead. You will gain Victory points on the basis of French prisoners safely released and scientists eliminated. You may contact and co-operate with any Allied troops who may be operating in your area. Your command comprises 10 Regulars inc LMG + an 81mm mortar team.
Dowodzisz oddziałem Ruchu Oporu. Jesteś świadomy faktu, ze na Twoim terenie znajduje się niemiecki kompleks przemysłowy gdzie w charakterze robotników przymusowych zatrudnieni są francuscy więźniowie. Personel fabryki wydaje się być w panice, stąd cały ekwipunek jest ładowany na ciężarówki a dokumentacja palona. Alianci poinformowali Was, że chcą naukowców żywych, ale Twoje dowództwo chce by zostali zabici. Otrzymasz punkty zwycięstwa za uratowanie francuskich więźniów i wyeliminowanie naukowców. Możesz kontaktować się i współpracować z jakimkolwiek oddziałem Aliantów operującym w twoim obszarze. Twój oddział składa się z 10 Regularnych (włączając w to lkm) + 81mm moździerz wraz z obsługą.

GERMANS/NIEMCY
SS
(Campbell Hardie)
 
You command a small SS unit which has been given the task of removing equipment and documentation from a factory complex which has been working on the Reich's nuclear programme.  Even more important are the scientists, but they cannot be evacuated until they have supervised all the equipment removal. You have 4 trucks at your disposal and your men can load a truck in 3 turns provided they do nothing else. The factory has it's own militia for defence purposes and they cannot assist with the loading operations. You will gain Victory points for getting loaded trucks and scientists off the table.
Dowodzisz małym oddziałem SS, który ma za zadanie wywieźć urządzenia i dokumentację z kompleksu przemysłowego, który był częścią składową programu nuklearnego Rzeszy. Szczególnie ważni są naukowcy, ale oni nie mogą być ewakuowani zanim nie zakończą nadzoru ewakuowanego sprzętu. Masz do dyspozycji 4 ciężarówki i Twoi ludzie mogą załadować jedną z nich w ciągu 3 tur przy założeniu, ze nie będą zajęci niczym innym. Fabryka ma swoją własną milicję dla zapewnienia bezpieczeństwa i nie może być zatrudniona do ładowania ekwipunku. Otrzymasz punkty zwycięstwa za każdą załadowaną ciężarówkę i naukowca wywiezionego poza stół.

4 trucks + Kubelwagen
8 Regular SS with SMG and Rifles
8 Inexperienced Guards with SMGs

FALSCHIRMJAGER
(Bill Gilchrist)
 
Nothing is going well for the German army at the moment and all around you units are retreating as fast as possible as the Allies advance.  You are still confident that victory can be achieved. You have been given the task of holding up that advance so that the SS can remove equipment and scientists from a factory complex that is part of the Reich's nuclear programme. You will gain Victory points for each Allied unit eliminated. At your disposal you have the following:
Nic nie idzie po myśli niemieckiej armii. Wszystkie oddziały cofają się w pośpiechu przed naporem Aliantów. Ty cały czas wierzysz w zwycięstwo. Dostałeś rozkaz powstrzymania tego naporu, aby SS mogło ewakuować wyposażenie i naukowców z kompleksu przemysłowego będącego częścią programu nuklearnego Rzeszy. Otrzymasz punkty zwycięstwa za każdy wyeliminowany aliancki oddział. Do twojej dyspozycji masz:
 
Jagdpanther
Veteran Infantry squad of 12 men inc 2 x LMG and Panzerfaust 

WERMACHT
(Bartek Żynda)
 
Nothing is going well for the German army at the moment and all around you units are retreating as fast as possible as the Allies advance. You have been given the task of holding up that advance so that the SS can remove equipment and scientists from a factory complex that is part of the Reich's nuclear programme. You have decided that now might be a good moment to attempt to surrender to the Allies and a scientist might be a good bargaining point. You will gain Victory points for each Allied unit eliminated up to your defection. You will also gain VPs for scientists handed over to the Allies. At your disposal you have the following:
Nic nie idzie po myśli niemieckiej armii. Wszystkie oddziały cofają się w pośpiechu przed naporem Aliantów. Dostałeś rozkaz powstrzymania tego naporu, aby SS mogło ewakuować wyposażenie i naukowców z kompleksu przemysłowego będącego częścią programu nuklearnego Rzeszy. Zdecydowałeś, że to chyba najlepszy moment na poddanie się Aliantom i naukowcy mogą być doskonałą kartą przetargową. Otrzymasz punkty zwycięstwa za każdy aliancki oddział wyeliminowany przed Twoją dezercją. Otrzymasz również punkty za każdego naukowca przekazanego Aliantom. Do Twojej dyspozycji masz:

PAK 50 AT gun
Regular squad of 10 men inc LMG and Panzerfaust

2. The game/ Gra
Each player knew his orders, but the rest was not aware of them. Germans from the beginning of the game had to face with a huge misfortune. This bad luck took two forms: Comet tank and French mortar. Very quickly, the Allies eliminated the biggest German threat, the Jagdpanther (first immobilised by comet, then destroyed by sherman). Just after this they has eliminated the PaK 50, and the first truck (by a British tank), which was just evacuated from the factory.
Każdy z graczy znał swoje rozkazy, jednak reszta nie była ich świadoma. Niemcy musieli od początku gry mierzyć się z ogromnym pechem. Ten pech przybrał dwie formy: czołgu Comet i francuskiego moździerza. Bardzo szybko Alianci wyeliminowali najwieksze niemieckie zagrożenie, Jagdpanthere (wpierw unieruchomiona przez Cometa, a następnie zniszczona przez Shermana). Zaraz po nim wyeliminowano działo PaK 50, a pierwsza ciężarówka ewakuowana z fabryki została zniszczona przez brytyjski czołg.  

Germans had to take any decisions very quickly. In order not to finish the game too quickly, Nazis received support with the second Jagdpanther, however, and those they lost very quickly (again by Sherman fire). In the meantime, the Wehrmacht managed to reach the trenches and they were close the factory and prepared themseves to perform their ignominious plan, but the French mortar watched them. To get hit with a mortar for the first time you have to throw a six, Dave threw sixes, over and over again, so pinned me very quickly and the rest of the game I wasn't able to do anything...
Niemcy musieli więc szybko podejmować decyzje. Aby nie zakończyc gry zbyt szybko Naziści otrzymali wsparcie w postaci drugiej Jagdpanthery, jednak i tą bardzo szybko stracili (znowu przez ogień Shermana). W międzyczasie Wehrmachtowi udało się dotrzeć do okopów i już byli przy fabryce, by wykonać swój niecny plan, jednak francuski moździerz czuwał. Aby uzyskać trafienie z moździerza za pierwszym razem trzeba rzucić 6, Dave rzucał szóstki raz za razem, czym przyprawił mi niezłych kłopotów i do końca gry nie byłem już niczego zrobić... 
 
German paratroopers then rushed to the attack at Americans who ware dangerously close to the factory. We managed to immobilize the Sherman, but the American infantry launched an attack on the trenches and eliminated the Wehrmacht unit (it was end of the game for myself...). Using the opportunity the French and British attacked the factory, but only Brits managed to get into the factory and get something. With all this confusion the Germans managed  to evacuate only one truck. 
Niemieccy spadochroniarze rzucili się wtedy do ataku, na niebezpiecznie znajdujących się blisko Amerykanów. Udało się unieruchomić Shermana, jednak amerykańska piechota przypuściła atak na okopy i wyeliminowała oddział Wehrmachtu (to był koniec gry dla mnie...). Korzystając z okazji Francuzi i Brytyjczycy zaatakowali fabrykę, jednak tylko Brytyjczykom udało się wejść do fabryki i coś zdobyć. Z całego tego zamieszania udało się Niemcom ewakuować tylko jedną ciężarówkę.  
 
 
Victory Points summary suprised everyone...
Podsumowanie punktów zwycięstwa zaskoczyło wszystkich...  
 
Sadly according to the Victory Conditions the Americans and British only get points for scientists and equipment captured therefore zero for the Americans and 25pts for the Brits.  The crew of the Sherman, if any survived, are definitely in line for a Congressional Medal of Honour after eliminating two Jagdpanthers.  The British Comet tank had an auspicious baptism of fire damaging the two Jagdpanthers and destroying two trucks. 
The SS had to get trucks/scientists off the table at 25pts per truck - 2 were destroyed, 1 captured and one escaped, so 25pts for them.  The female factory guards never actually fired a shot and were wiped out by the French.  They did cause 4 French casualties (in melee) but unfortunately get no VPs for that.
Wehrmacht and Falschirmjager won points for enemy destroyed - 15pts for vehicles 2pts for troops.  Wehrmacht would also have got points for any scientist handed over to the Allies.  Bill must have been close to 25pts after taking out the Sherman, Bart around 10pts.
Which just leaves the French Resistance who would have got 20pts for any scientist killed and 20pts for releasing any remaining French slave labourers, which they did by storming the building.  The French certainly had the best mortar dice rolls seen so far in a BA game.
Niestety w odniesieniu do punktów zwycięstwa Amerykanie i Brytyjczycy otrzymywali je tylko za zdobyty sprzęt i pojmanych naukowców, dlatego zero punktów dla Amerykanów i 25 dla Brytyjczyków. Załoga Sherman, jeżeli jakas przeżyła, definitywnie zasłużyła na Medal Honoru za wyeliminowanie dwóch Jagdpanther. Brytyjski Comet przeszedł pomyślnie chrzest bojowy uszkadzając dwie Jagdpanthery i niszcząc dwie ciężarówki.
SS za ewakuację każdej ciężarówki mogli otrzymać 25 pkt. - 2 zostały zniszczone, jedna została zdobyta i tylko jedna ewakuowana - w związku z czym 25 dla nich. Żeńska ochrona fabryki nie oddała ani jednego strzału i została w całości zmieciona przez Francuzów. Co prawda spowodowali utracenie przez Francuzów 4 figurek (w walce wręcz) ale za to nie otrzymuja żadnych punktów.
Wehrmacht i Falschirmjegrzy zdobywali punkty za każdego przeciwnika zniszczonego - 15 pkt za pojazd i 2 pkt za figurkę. Wehrmacht mógł zdobyć dodatkowe punkty za każdego naukowca przekazanego Aliantom. Bill musiał zdobyć około 25 punktów, po wyeliminowaniu Shermana, Bartek około 10 pkt.
Francuzki Resistance otrzymywał 20pkt. za każdego naukowca zabitego i 20pkt. za uwolnienie pozostałych przy życiu robotników przymusowych , co udało się dokonać poprzez szturm budynków. Francuzi mieli na pewno najlepsze wyniki rzutu na  celność możdzierza ze wszystkich naszych dotychczasowych gier w BA.

Summary:
Podsumowanie:

French/Francuzi: 60
British/Brytyjczycy: 25
American/Amerykanie: 0

Total/Razem: 85
 
SS: 25
Falschirmjeger: 25
Wehrmacht: 10

Total/Razem: 60
 
So overall the Allied victory.
Tak więc Alianci zwyciężyli.


And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr:

  

2 komentarze:

  1. Very nice Bart (I had missed this post!). Some great pics here, and wonderful pieces os terrain, especially the trenches and the 2-floors-building!
    Cheers,
    Phil.

    OdpowiedzUsuń