piątek, 1 lutego 2013

Ruhr 1919

Before turning to the description of our game last important news - my blog has already been visited more than 10 000 times. Many thanks to all the readers.
Zanim przejdę do opisu ostatniej naszej gry ważna informacja - mój blog był już odwiedzony ponad 10 000 razy. Wielkie dzięki dla wszystkich czytających. 

Our last game we played with the latest version of Back and Beyond rules . The game we played, enjoying the hospitality of Hugh and Susanne Wilson. Here is a list of those responsible for the game:
Ostania nasza gra to spotkanie z najnowszą wersją zasad Back and Beyond. Grę rozegraliśmy, korzystając z gościnności Hugha i Susanne Wilsonów. Oto lista osób odpowiedzialnych za grę:

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack, Dave O'Brian, Hugh Wilson

Introduction.
Wstęp.
It was a time of revolutionary turmoil in Germany after their lost in the Great War. German communists, seeing the results achieved by their Russian comrades, also wanted to 'repaint' Germany in red. German government was not able to act against them, but the German war veterans gathered in a Freikorps formations decided to avoid any creation of communist state  in Germany. Our game was placed just in this time, somewhere in the Ruhr, where factories occupied by communists and their workers  were to be recaptured by Freikorps troops. 
Był to czas rewolucyjnej zawieruchy w Niemczech po przegranej Wielkiej Wojnie. Niemieccy komuniści, widząc rezultaty osiągnięte przez ich rosyjskich towarzyszy, również zapragnęli "przemalować: Niemcy na czerwono. Niemiecki rząd nie był w stanie temu zaradzić, jednak niemieccy weterani wojenni skupieni w formacjach Freikorpsów postanowili niedopuścić do powstania jakichkolwiek komunistycznych Niemiec. Nasza gra została umiejscowiona właśnie w tym czasie, gdzieś w Zagłębiu Ruhry, gdzie opanowane przez komunistów i ich pracowników fabryki miały zostać odbite przez oddziały Freikorpsu.

Ordre de bataille
After the name of the unit follows: Class / Morale, size, additional information.
Po nazwie oddziału następuje: klasa/morale; wielkość; dodatkowe informacje.

Revolutionaries:
Rewolucjoniści: 
(Colin, Dave, Tim Watson)

Militia Company "Rott Wilhelm"; 4/4; 16; Irregular, LMG
Militia Comapny "Weiss Adler"; 4/4; 16; Irregular, LMG
Militia Company "Gasfabrik"; 4/4; 16; Irregular, LMG
Militia Company "Vorsprung durch Technik"; 4/4; 16; Irregular, LMG
Militia Company "Ersatz"; 4/4; 16; Irregular, LMG
HMG Company; 3/3; 1; HMG
Panzerzerstorer Company; 3/3; 12; AT, Flamethrower 
Russo-Balt Armoured Car; 3/3; 1; 2 LMG
Flak gun on truck; 3/3; 1; Field Gun

Reinforcements:
Volksmarine Company 1; 3/3; 12; LMG
Volksmarine Company 2; 3/3; 12; LMG
Volksmarine Company 3; 3/3; 12
Volksmarine Company 4; 3/3; 12 
Volksmarine HMG; 3/3
Gunboat; 3/3; Tank Gun

Freikorps:
(Angus Konstam, Hugh, myself)

Freikorps von Konstam; 3/3; 12; LMG
Freikorps Totenkopf; 3/3; 12; LMG
Freikorps Rottkampf; 3/3; 12; LMG
Tank (ex British, type D); 3/3; 5 LMG

Freikorps von Wilson; 3/3; 12; LMG
Freikorps Bavaria; 3/3; 12; LMG
Sturmkompanie; 2/3; 12; SMG, Flamethrower
Artillery Company; 3/3, Field Gun
Freikorps HMG Section; 3/3; HMG
Bavarian HMG Section; 3/3; HMG
Erhardt Armoured Car; 3/3; LMG

Freikorps von Zynda; 3/3, 12, LMG
Armoured Train; 3/3, Tank Gun
Ruhr Polizei Company; 4/3; 12

The battle.
Bitwa

The battle began with the Freikorps troops marching in two columns toward the factories. These troops were supported by an armored train with a one company as the assault team. The Reds decided to wait for an attack on their positions in the buildings and await for the reinforcements from  the rebellious cews of the recent Kaiserliche Marine. The task to dalay any possible reinforcements for the Communist had the Ruhr Police Company in the town.
Bitwa rozpoczęła się od marszu oddziałów Freikorpsu w dwóch kolumnach w kierunku fabryk. Oddziały te były wspierane przez pociąg pancerny z jedną kompanią jako jego załoga szturmowa. Czerwoni postanowili czekać na atak na swoich pozycjach w budynkach i oczekiwać na posiłki jakie miały nadejść od zbuntowanych załóg niedawnej Kaiserliche Marine. Z zadaniem opóźnienia ewentualnych posiłków, stanęła w mieście kompania policji Zagłębia Ruhry.
Reds in the factories. Czerwoni w fabrykach.
The docks. Doki.
The Ruhr Police Comapny. Policja Zagłąbia Ruhry.
Freikorps.
The Armoured Train. Pociąg Pancerny.
Freikorps troops were moving quite slowly and it was the Armored Trainit, which was the first who made ​​contact with the enemy. Its shots were extremely ineffective against both the moving Armoured Car and militia located in the buildings. The commander of the train decided to find a different target instead. At that time, Froikorps troops reached the factory premises and began their assault.
Oddziały Freikorpsu poruszały się dość powoli i to pociąg pancerny jako pierwszy nawiązał kontakt z wrogiem. Jego strzały okazały się nad wyraz nieskuteczne, zarówno przeciwko poruszającemu się samochodowi pancernemu, jak i milicji znajdującej się w budynkach. Dowódca pociągu postanowił więc znaleźć sobie inny cel. W tym czasie oddziały Froikorpsu dotarły do zabudowań fabryki i rozpoczęły ich szturm. 
Freikorps under the factories buildings. Freikorps pod zabudowaniami fabryk.
An inefective shot form Armoured Train.
During this time, to the shores of the Rhine River began to dock Volksmarine troops. Freikorpses were running out of time ...
W tym czasie do brzegów Renu zaczęły dobijać oddziały z Volksmarine. Oddziały Freikorpsów miały coraz mniej czasu... 
Freikorps began to storm the building. Despite the tough defense, war veterans, having a significant advantage in training and equipment, took the first two buildings. Help for Revolutionaries was most needed, but the reinforcements have encountered a problem: the Company of Police. They, being under attack from the land and from the river, bravely resisted. Finally, sized by the enemies finally fallen , but they won the time for the rest Freikorps troops, which began taking the next factory premises. In addition, troops that supposed to support the defense of the buildings had been stopped by the fire of the armored train. The situation seemed hopeless for Reds...
Freikorps rozpoczął szturm na budynki. Pomimo twardej obrony, weterani wojenni posiadając znaczna przewagę w wyszkoleniu i sprzęcie, zajęli dwa pierwsze budynki. Pomoc dla Rewolucjonistów była jak najbardziej potrzebna, ale posiłki napotkały pewien problem: Kompanię Policji. Ta atakowana z lądu i rzeki, dzielnie stawiała opór. W końcu uległa przeważającej sile, jednak wywalczyła czas dla reszty oddizałów Freikorpsu, które rozpoczęły zajmowanie następnych zabudowań fabryki. Dodatkowo oddziały, które miały wesprzeć obronę budynków, zostały zatrzymane przez ogień pociągu pancernego. Sytuacja Czerwonych wydawała się beznadziejna...
The brave Policemen. Dzielni Policjanci.
Red support. Czerwone posiłki.
Militia after Train fire. Milicja po ostrzale z pociągu.

Friekorps then proceeded to the final attack. The militia repulsed the first assault, but probably won't be able to repulse next one... Freikorps gained a victory, factory buildings have been captured in 60%.
Friekorps przystąpił wtedy do ostatecznego ataku. Milicja odrzuciła pierwszy szturm, ale najprawdopodobniej nie odparła by następnego... Oddziały Freikorpsu odniosły zwycięstwo, budynki fabryki zostały opanowane w 60%. 

The battle was over. However, one of the pictures of these events revealed an unknown episode in the life of a person, very negative recorded in the history...
Bitwa została zakończona. Jednak jedno ze zdjęć z tych wydarzeń odsłoniło pewien nieznany epizod z życia pewnej osoby, bardzo negatywnie zapisanej w historii... 
Summary
Podsumowanie
The new version of rules seems to be more thought. The rules are not so bloody and the loss figures and the units are not quite as fast as it was in the old rules. I like it. The next Thursday we will check how the cavalry works, which will give me an answer if this system is good for replaying the fighting fromtimes of the Polish-Bolshevik War.
Nowa wersja zasad wydaje sie bardziej przemyślana. Zasady nie są już takie krwawe i utrata figurek i jednostek nie już tak szybka jak to było w starych zasadach. Podobają mi się. W następny czwartek sprawdzimy jak działa kawaleria, co da mi odpowiedź czy ten system jest dobry do odtwarzania walk w czasach wojny polsko-bolszewickiej.
And some links at the end:
I kilka linków na koniec:
1st to my gallery on flickr, where you can find more pictures from the battle:
Pierwszy do mojej galerii na flickr, gdzie znajdziecie więcej zdjęć z bitwy:
2nd to the relation on Angus Konstam website:
Drugi do relacji na stronie Angusa Konstama:

 

12 komentarzy:

 1. ANother great report, with new buildings (Am I wrong?) : decors are really wonderful in your blog, and unusual...And what to say about the armoured train? Fantastic...
  Flamethrower is nicely "presented"...
  I like the final picture too...even if history is cruel!
  Cheers,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil! Yes I think that some of the buildings are new, at least some factory buildings are. I'm not sure, becouse in our games we use them not very often. We like to put famous people in our games. It was Napoleon, now it time for Hitler...
   Best regards,
   Bart

   Usuń
  2. We don't know yet ;) Unfortunately this 'hero' kept himself at the back, so he survived...

   Usuń
 2. A great looking game Bart! Very nice photos.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dopiero teraz znalazłem czas na przeczytanie raportu. Jak zawsze, ciekawy scenariusz, fajna fabuła, dobrana ekipa, nic tylko zazdrościć :)

  PS. Ten ludek z końca... jak ja go nienawidzę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziekuję. Co zrobić... ten ludek to jednak część historii...

   Usuń
  2. Ten ludek, o dziwo był wtedy jeszcze bawarskim komunistą.

   Usuń
  3. Szukał swojego miejsca. Ale on chyba działał wtedy już jako szpicel Reichswehry... Chodzi o oczywiście o 1919 rok.

   Usuń
 4. Jeszcze nie wiedział kto będzie górą :)

  OdpowiedzUsuń