sobota, 9 lutego 2013

East Prussia 1914; Wschodnie Prusy 1914.

Because of the EGM, we did not have too much time on the game. So we played a quick game with a new version of the rules Back and Beyond. It was a game with no specific tasks for the sides, just the usual "kill as many as possible."
Z powodu EGM, nie mieliśmy zbyt dużo czasu na grę. Rozegraliśmy więc szybką grę z użyciem nowej wersji zasad Back and Beyond. Była to gra bez konkretnych zadań dla stron, po prostu zwykłe "zabić ich jak najwięcej". 

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: Angus Konstam, SESWC
The battlefield. Pole bitwy.


It was August 1944. Russian offensive in East Prussia met the German defense. The forces are aligned: eight infantry companies (10 figures each), a cavalry squadron, two machine guns, field gun and two commanders. The game was to eliminate as much as possible enemy forces.
Był sierpień 1944 roku. Ofensywa rosyjska w Prusach Wschodnich napotkała obronę niemiecką. Siły były wyrównane: po osiem kompanii piechoty (10 figurek w każdej), szwadronie kawalerii, dwóch karabinach maszynowych, działa polowego i dwóch dowódców. Gra polegała na jak największym wyeliminowaniu sił wroga. 
Russian initial positions. Rosyjskie pozycje wyjściowe.
Cossacks. Kozacy.
German left flank. Niemiecka prawa flanka.
German right flank. Niemiecka prawa flanka.
German (Colin Jack and Michael) plan was to strike at the center and on the left szkrzydle the Russian forces, while on the right wing set up a strong defense based on the village. Russians (Angus, Paul and myself) decided to attack all the forces, more or less equal forces on each of the directions.
Niemiecki (Colin Jack i Michael) plan polegał na uderzeniu w centrum i na ich lewym szkrzydle na siły rosyjskie, natomiast na prawym skrzydle ustanowiono silną obrone oparta o wieś. Rosjanie (Angus, Paul i ja) postanowili atakować wszystkimi siłami, mniej więcej równymi siłami na każdym z kierunków.
On the Russian right wing, the Germans attacked the Russians, who previously took the farm. Strengthened in this way, the Russians successfully repelled the attack, beeing supported with a machine gun and field gun. Quite surprisingly ended Uhlans charge, who found themselves in the middle of the field and were decimated by the Russian infantry and machine gun. However the German attack  did not broke down and continued, especially when the Russians had to face a new problem, the out of ammunition in one of the companies.
Na prawym rosyjskim skrzydle Niemcy uderzyli na Rosjan, którzy zajęli wcześniej farmę. Umocnieni w ten sposób Rosjanie z powodzeniem odparli ten atak, bedąc wzmocnieni karabinem maszynowym i działem polowym. Dość zaskakująco skończyła się szarża Ułanów, którzy znaleźli się w śroku pola i zostali zdziesiątkowani przez rosyjską piechotę i karabin maszynowy. Niemieckie natarcie jednak nie załamało się i było kontynuowane, szczególnie że Rosjanie musieli stawic czoła nowemu problemowi, jakim był brak amunicji w jednej z kompanii.

In the center of the battlefield the best German troops moved towards the enemy. But here they entered deep into the woods and become blocked by the Russians, because the way out from the forest probably will finished with heavy losses for them.
W centrum pola walki najlepsze niemieckie oddziały ruszyły w kierunku wroga. Jednak tutaj weszły one wgłąb lasku i zostały zablokowane przez Rosjan, ponieważ wyjście z nich najprawdopodobniej skończyło by się dla nich ciężkimi stratami. 
On the left wing ruled the Cossacks. At first they did not really able to decide to choose any of the targets,, but the opportunity presented itself to itself. Jegr company came to an open field. Cossacks charged at them and inflicted them quite a significant losses, but the Germans managed to retreat and hide behind trees. Then the Cossacks found themselves under fire from machine guns located in the village. This resulted in a significant losses among them and they had to withdraw from the battlefield. Russian infantry, which had to support the Cossacks, was stopped by machine guns fire and did not play on that flank a significant role.
Na lewym skrzydle rządzili Kozacy. Na początku nie bardzo mogli zdecydowac się który z celów wybrać, jednak okazja sama się nadarzyła. Kompania Jegrów wyszła na otwarte pole. Kozacy zaszarżowali na nich i zadali im dość znaczne straty, jednak Niemcy zdołali się wycofać i schować za drzewami. Kozacy wtedy znaleźli sie pod ogniem karabinów maszynowych znajdujących się we wsi. Spowodowało to znaczne straty wśród nich i musieli wycofać się z pola walki. Rosyjska piechota, która miała wspierać Kozaków, została zatrzymana przez ogień karabinów maszynowych i nie odegrała na tym skrzydle znaczącej roli.
 The game ended without a clear victory to any of the sides. Cavalry seems to behave quite realistic according to these rules, which determines the choice of the system for the Polish-Bolshevik war. In addition, we used the new rules "Out of Ammo", which took its toll especially the Russians on their right flank, very realistic rule in my opinion.
Next game Bolt Action (Western Front 1944) and then SAGA.
Gra zakończyła się, bez wyraźnego zwycięstwa żadnej ze stron. Kawaleria wydaje się zachowywać dość realistycznie według tych zasad, co przesądza nad wyborem tego systemu dla wojny polsko-bolszewickiej. Dodatkowo użyliśmy nowej zasady  "Out of Ammo", która dała się we znaki szczególnie Rosjanom na ich prawej flance, bardzo realistyczna zasada w mojej opinii.
Następna gra Bolt Action (front zachodni 1944) a potem SAGA. 


And some link at the end:
I kilka linków na koniec:

1. Relation on Angus Konstam website:
1. Relacja na stronie Angusa Konstama:
 

2. Gallery on my flickr:
2. Galeria na moim flickr: 
  

7 komentarzy:

 1. I know I am repeating myself, but your tables are very, very impressive, I do like the terrain!
  The Cossacks were courageous (as always!), but 1914 is a difficult period fot them!
  Very nice AAR Bart!
  Al the best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I am really glad, that you enjoy our tables!
   Cheers,
   Bart

   Usuń
 2. Świetny raport Panie Bartku, fajne zdjęcia i figurki. Trzymacie wysoki poziom zabawy. Czekam na kolejną relacje.

  Sławek.

  PS. te drogi wydają mi się znajomy, jakieś podobne do moich?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Drogi są w pewnym stopniu podobne, jednak są zrobione na płytce drewnianej i powierzchnia jest z gipsu, reszta jest jak u Ciebie. Ja swoje drogi będę robił podobnie do tych, jednak jako podstawki użyję płytek plastikowych.
   Pozdrawiam

   Usuń
 3. Witam z jakiej firmy figurki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jako, że wszystkie figurki należą do Angusa, a on obecnie jest poza Edynburgiem, napisałem maila do niego i jak tylko otrzymam odpowiedź, dam Tobie znać.

   Usuń
  2. Niemcy to Renegade Miniatures, natomiast Rosjanie to mix Copplestone Castings i stary Battlefront (już nie produkowane...)

   Usuń