niedziela, 17 lutego 2013

D13 Highway

We played our last weekly game at Hugh wilson's home with the using of Bolt Action rules again. This time we played the late war period.
Naszą ostatnią cotygodniową grę rozegraliśmy w domu u Hugh Wilsona i ponownie użyliśmy zasad Bolt Action. Tym razem rozegraliśmy grę w późnym okresie wojny.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
1. Orders/Rozkazy.
Following the D-Day landings, the Allies have pushed inland and there is now a chance to trap a significant portion of the German army if the Falaise gap can be closed. 4th Canadian Armoured Division pushed back Germans and took controll over D13 Highway. However the Germans received some support and now they will try to regain the road that they need to escape from the last closing Allied net.
Po lądowaniu w D-Day, Alianci wdarli się w głąb lądu i teraz jest szansa na uwięzienie znacznej części niemieckich sił, jeśli worek Falaise zostanie zamknięty. 4. Kanadyjska Dywizja Pancerna odepchnęła Niemców i opanowała drogę D13. Jednakże Niemcy otrzymali pewne wzmocnienie i teraz będą próbować odzyskać drogę i spróbować ucieczki z coraz szybciej zamykającej się alianckiej sieci.

2. Ordre de bataille 
Canadians:
Kanadyjczycy:
(Colin, Dave O'Brian, Donald Adamson, Martin Gibson)
Platoon of Argyll and Sutherland Highlanders of Canada
(all Regular)
HQ: Officer (+3), Medic, Sniper team, FOO team, PIAT team
1st Rifle Section: NCO, 7 rifles, Bren team
2nd Rifle Section: NCO, 7 rifles, Bren team
3rd Rifle Section: NCO, 7 rifles, Bren team
Platoon of South Alberta Regiment
(all Regular)
2 x Sherman: Medium 9, Medium AT 9+
1 x Firefly: Medium 9, Heavy AT 10+
Reinforcement/Uzupełnienia:
M10: Light 8, Heavy AT 10+
Germans:
Niemcy:
(Dave Paterson, Hugh, Tim Watson, Bartek Żynda)
(all Regular)
Kampgruppe HQ:  Officer (+2)
1st Panzer platoon:
PzKpfw IV: Medium 9, Heavy AT 10+
Marder III: A/C 7, Heavy AT 10+
PzKpfw V 'Panther': Medium (Heavy to Front); SH AT 11+
2nd Pancer platoon:
2 x PzKpfw VI 'Tiger': Heavy, SH AT 11+
Falschirmjager HQ: Officer (+2), Medic, 3 rifles 
1st Section: NCO, 7 rifles, LMG team
2nd Section: NCO, 7 rifles, LMG team
MMG Section: 3 men
Panzergrenadier HQ: Officer (+2), Medic, 3 rifles
1st Section: NCO, 7 rifles, LMG team
2nd Section: NCO, 7 rifles, LMG team
3. The game/ Gra.
Germans divided their forces into two parts. Main group was to take the first village, and then support the second group, which was to take the second village. German tanks were to move under the cover of trees, not to be in the range of Allied airforces. German attack was started by Tigers. The tanks fired the  buildings of the first village, but no enemy units have been detected...
Niemcy podzielili swoje siły na dwie części. Głowna ich część miała zająć pierwszą wioskę, a następnie wesprzeć drugą grupę, która miała zająć drugą wioskę. Niemieckie czołgi miały poruszać się pod osłoną drzew, aby nie być w zasięgu lotnictwa Aliantów. Atak rozpoczęły niemieckie Tygrysy. Ostrzelały one budynki pierwszej wioski, jednak żadnych wrogich jednostek nie wykryto... 
Then the Panzergrienadiers began their attack. They have been welcomed by machine guns from Sherman hidden in the bushes. Then appeared Pz IV, but this tank has been welcomed with the salvo from the second hidden Sherman, but it was off target. Then arrived the Panther and quickly eliminated the first Canadian tank, and then arrived the Marder and the other Allied tank was destroyed.
Wtedy atak rozpoczęli Panzergrienadierzy. Przywitani zostali karabinami maszynowymi ukrytego w zaroślach Shermana. Wtedy pojawił się tam Pz IV, którego przywitała niecelna salwa drugiego zamaskowanego Shermana. Wtedy przyjechała Pantera i szybko wyeliminowała pierwszy kanadyjski czołg, zaraz za nią pojawił się Marder i po drugim alianckim czołgu pozostało ledwie wspomnienie. 
After this undeniable success, the Germans began rounding the first village. However the Grenadiers were fired by a hidden in the village machine gun  and the German tanks by third Allied tank: Firefly. But again, without any success.
Po tym niewątpliwym sukcesie, Niemcy przystąpili do okrążania pierwszej wioski. Grenadierzy zostali jednak ostrzelani przez ukryty we wiosce karabin maszynowy a niemieckie czołgi przez trzeci aliancki czołg: Firefly. Jednak znowu bezskutecznie.
Panther supported by Marder and one of the Tigers attacked the Firefly, which retreated deeper into the forest. Infantry began assaulting the buildings. The Canadian MG was quickly eliminated, but it turned out that the second building is full of enemy soldiers. Thus began a long siege. Canadians who ware in big trouble now called for an air support and for the M10 Wolverine. However, the pilot, who came was a rookie and mistakenly has fired  arrived gun and destroyed it...
Panthera wspierana przez Mardera i jednego z Tygrysów zaatakowała Firefly, który wycofał się głębiej w las. Piechota rozpoczęła szturm budynków. Kanadyjski MG został szybko wyeliminowany, jednak okazało się, że w drugim budynku pełno jest wrogich żołnierzy. rozpoczęło się więc długie oblężenie. Kanadyjczycy będący w dużych opałach wezwali lotnictwo oraz wsparcie w postaci M10 Wolverine. Jednak pilot, który przybył okazał się żółtodziobem i omyłkowo ostrzelał przybyłe działo i je zniszczył...
 After getting the advantage, Pz IV and Tigers moved towards the second village. Tanks were to be supported by a platoon of Falschirmjagers. It turned out to be a very bad move, because the Pz IV was destroyed by PIAT team, hidden on the way from the fifth, and the German paratroopers were shot by the mortar. Fortunately for the Germans, the mortar shots were off target. Germans quickly eliminated PIAT team and Tigers together with a concealed German machine gun destroyed the mortar and Canadian defence HQ.
Po zdobyciu przewagi, Pz IV i Tygrysy ruszyły w kierunku drugiej wioski. Czołgi miały zostac wsparte przez pluton Falschirmjagerów. Okazało się to bardzo złym ruchem, ponieważ Pz IV został zniszczony przez ukrytych przy drodze żołnierzy z PIATem, a niemieccy spadochroniarze zostali ostrzelani przez moździeż. Na szczęście dla Niemców, strzały z moździerza były niecelne. Niemcy w krótkim czasie wyeliminowali obsługe PIATa, a przybyłe Tygrysy rozbiły wraz z zamaskowanym niemieckim karabinem maszynowym obsługę moździerza wraz z całym dowództwem kanadyjskiej obrony. 
Falschirmjagers who find themselves in the open were surprised by the second section of Canadians. This started a battle, which cost a lot of dead Germans. Canadians bravely resisted and even crazy charge on their backs by the Tiger did broke them. It was only till the German MG arrived and their resistance was broken. The road to the second village seemed to be already open, especially that as a result of the melee the first village was captured and the Firefly eliminated  by the Panther.
Falschirmjagerzy, którzy znaleźli się w otwartym terenie zostali zaskoczeni przez drugą sekcję Kanadyjczyków. Wywiązała się walka, która kosztowała Niemców sporo zabitych. Kanadyjczycy dzielnie stawiali opór i nawet szalona szarża Tygrysa na ich tyły nie dały im rady. Dopiero gdy przybył niemiecki MG, ich opór został złamany. Droga do drugiej wioski wydawała się juz otwarta, tym bardziej, że w wyniku walki wręcz pierwsza wioska została opanowana, a Firefly wyeliminowany przez Pantherę.
However the Germans moved to the second village was fired by concealed sniper. Soon after the Tigers pinned the Canadian. This was probably last moments of the last Canadian section blocked the D13 Highway, but we hadn't enough time to check it, becouse the time for game was over and we had to pack our toys and go back home. However, the game finished with a clear German victory. It was great game!
Niemiecka piechota została jednak ostrzelana przez zamaskowanego snajpera. Tygrysy jednak szybko swoim ogniem spinowały Kanadyjczyka. Chwile ostatniej sekcji blokującej drogę D13 były więc policzone, jednak nam aby to sprawdzić nie wystarczyło już czasu i trzeba było pakować zabawki i wracać do domu. Jednakze gra skończyła się wyraźnym zwycięstwem niemieckim.To była bardzo udana gra!4. Links/Linki.

For pictures in better resolution visit my flickr:
Zdjęcia w lepszej rozdzielczości można znaleźć na moim flickru:
   

6 komentarzy:

 1. Fajny scenariusz, miło się czytało, i znowu pech z myśliwcem :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję! Już tak mamy z myśliwcami, że bardziej wola strzelac do swoich, niż do wroga...

   Usuń
 2. Ten system mnie coraz bardziej nęci :) Nie mam tylko jeszcze w tej chwili wystarczającej liczby wojsk. Tak mi się wydaje...
  Bartku ile trzeba mieć minimalnie wojaków, aby zagrać sensownie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wystarczy pluton piechoty (jakieś 30 - 40 figurek) plus jakiś pojazd na stronę i można grać.

   Usuń
 3. What a battle! Very nice work, Tigers are impressive...very nice looking game, especialy for the Germans!
  All the best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes it was great game. Canadians this time had a very bad luck and a very bad dices as well - good for Germans.
   Thank you,
   Bart

   Usuń