sobota, 5 maja 2012

News from the front. Wiesci z frontu.

To już 6 miesięcy, jak rozpocząłem pisanie tego bloga. Dziękuję wszystkim odwiedzającym mój blog, to wielki zaszczyt mieć świadomość, że kogoś interesuje to, co staram się opisywać. Korzystając z tej okazji, chciałbym zrobić małe podsumowanie jak i nakreślić kilka planów na przyszłość.
It's been 6 months, since I started writing this blog. Thanks to all visitors to my blog, is a great honor to know that someone is interested in what I'm trying to describe. Using this opportunity, I would like to make a short summary and outline some plans for the nearest future.

SESWC, wargaming, Salute, Claymore.

Od września ubiegłego roku jestem członkiem Południowo-Wschodniego Szkockiego Klubu Wargaminowego w Edynburgu i dzięki temu mogę bardzo aktywnie rozwijać moje hobby. Dzięki kontaktom tam nabytym moja dotychczasowa wiedza na ten temat bardzo wzrosła. Wielkie dzięki, Panowie! A mogąc uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach, regularnie rozgrywam gry i bardzo miło spędzam czas. 
Inną aktywnością dotyczącą mojego hobby obecną na blogu, są konwenty wargamingowe. Wielka Brytania jest krajem, gdzie praktycznie w każdym miesiącu odbywa się jakieś show.  Jaką to wygląda miałem sie okazję przyjrzeć na dwóch show, w których jako widz miałem możliwość wzięcia udziału, były to Claymore 2011 w Edynburgu i Salute 2012 w Londynie. Pierwszy z nich to największy show organizowany w Szkocji a drugi to mega wydarzenie nie tylko na skalę Zjednoczonego Królestwa ale i na skalę Europejską i Światową (jedno z największych i najważniejszych takich spotkań). Generalnie nie różnią się one od siebie zbytnio, jedynie rozmiarem. W obu przypadkach odwiedzający maja możliwość z zapoznaniem się z klubami wargamingowymi, które prezentują dokonania swoich członków, często również prezentują swoje autorskie pomysły dotyczące zasad rozgrywek itp. albo pozwalają nowym hobbystą na dołączenie do klubów - tak zrobiłem ja. Służą także integracji środowiska. To tam w naszym własnym gronie mamy możliwość wymiany naszych doświadczeń a przede wszystkim spędzić bardzo miło czas, na tym co lubimy najbardziej. Drugą korzyścią z takich spotkań, jest możliwość zaznajomienia się z ofertą producentów i handlowców. Nasze hobby ma to do siebie, że większość produktów kupujemy nie w sklepach, ale za pośrednictwem internetu. Często strony te nie oferują zdjęć produktów, lub zdjęcia ich są niewystarczające. Tam na takich spotkaniach, mamy możliwość przyjrzenia się im i ustalenia własnej opinii na temat danego produktu. Ja na pewno będę takie show odwiedzać, może nie regularnie ale od czasu do czasu na pewno.

Since September last year, I am a member of the South East Scotland Wargaming Club and this very actively pursue my hobby. Thanks to the contacts there acquired my previous knowledge of the subject has greatly increased. Many thanks, Gentlemen! And being able to attend the weekly meetings regularly played the game and very nice to spend time. And thanks to the weekly meetings I am able to regularly play games and have a very nice time with my hobby.
Another activity in present on my blog, are wargaming shows. Great Britain is a country where practically every month is a show. What does it look like I had the opportunity to look at two shows, in which I had the opportunity to participate, they were the Claymore 2011 in Edinburgh and Salute 2012 in London. The first is the largest show held in Scotland and the second is a mega event, not only for the United Kingdom but also for Europe and the World  (one of the largest and most important shows). Generally, there are no differences beetween those shows, besides the size. In both, visitors have the opportunity to meet wargaming clubs, which present the achievements of their members. very often They present new ideas of the games, etc. the shows give the opportunity to the new hobbysts to join the clubs - I did like this. They also serve the integration of the environment. It is the place, where us the wargamers can exchange our experiences and spend nice time on what we like the most. The second benefit of such meetings is to get opportunity to meet with offers of producers and traders. In our hobby most of the products we do not buy in high street stores, but through the internet. In many cases, these sites do not offer product images, or pictures of them are inadequate. There, at such meetings, we can look at them and determine our own opinion about the product. I will be definitely visit such shows, maybe not regularly but from time to time for sure.

Plany. Plans

To są moje plany dotyczące co chcę zrobić w najbliższym czasie (ustawione wg priorytetu):
 1. Dalej będę kontynuował mój projekt Polska 1944 w 20mm. Niemcy są już w 90% gotowi i wkrótce możecie spodziewać się o nich artykułu. Sovieci dzięki Salute też dostaną trochę nowego sprzętu. Na pewno w dalszej przyszłości Armia Krajowa i być może Armia Berlinga.
 2. W 15mm dla 2WŚ rozpoczynam projekt wykonania całości Dywizji Pancernej generała Maczka. Armia będzie przygotowywana pod zasady Battleground PzG.
 3. W 28mm oddział Normanów na 6 pkt. dla Sagi i być może również Jomswikingów.
 4. Jakaś armia do  Ogniem i Mieczem.
 5. Polacy 1920 w 28mm
 6. Mohawkowie (XVIII wiek) w 28mm
 7. Armia Księstwa Warszawskiego do Black Powder w 28mm
Mam tez grupę zasad, jakie mi się spodobały i są to:
 1. Saga
 2. Ogniem i Mieczem - jestem w trakcie czytania zasad, jednak zostały mi one bardzo rzeczowo przedstawione przez jednego z konsultantów historycznych gry Michała Paradowskiego znanego bardziej jako Kadrinazi (link do jego bloga)
 3. Battleground PzG dla 2WŚ w 15mm
 4. Rapid Fire! dla 2WŚ w 20mm
 5. Triumph and Tragedy i Back and Beyond dla gier z okresu 1WŚ i międzywojnia.
 6. Black Powder dla gier z XVIII i XIX wieku.

Plany są więc duże i mam nadzieję że uda mi się je wszystkie wykonać. nie stawiam sobie również granicy czasowej - te armie prędzej czy później skompletuję.

These are my plans for what I want to do in the near future (arranged in order of priority):

 1. I will continue my Poland 1944 project in 20mm. Germans are now in 90% ready, and soon you can expect article about it. Soviets becouse of Salute also get some new equipment. In the more distant future Polish Home Army and perhaps Berling's Army.
 2. For the 15mm I'm going to start a new project and create whole 1st Polish Armoured Division of general Maczek. The Army will be prepared for  Battleground PZG rules.
 3. Normans in 28mm for Saga and perhaps Jomsvikings.
 4. Some army for new set of rules from Poland called With Fire and Sword.
 5. Poles 1920 in 28mm
 6. Mohawks (18th century) in 28mm 
 7. Army of Duchy of Warsaw to the Black Powder in 28mm
 I'm also have a group of rules, which I liked and they are:
 1. Saga
 2. With Fire and Sword - I try to read the rules , but  they were very objectively supplied to me by one of the historical consultant of the game, Michał Paradowski better known as Kadrinazi (link to his blog) - those rules allow you to fight the battles in the 17th century Polish-Lithuanian Commonwealth.
 3. Battleground PZG for WW2 in 15mm 
 4. Rapid Fire! for WW2 in 20mm 
 5. Triumph and Tragedy and Back and Beyond for  WW1 and the interwar period. 
 6. Black Powder for  the 18th and 19th centuries.
The plans are very big and I hope I can get them all done. I do not put off time - these armies sooner or later will be completed.

3 komentarze:

 1. Drobne wyjaśnienie - twórcy gry OiM to Konrad Sosiński i Rafał Szwelicki, ja jestem tylko auxilia i wiecznie narzekający beton historyczny w całym tym projekcie :)
  Trzymam kciuki zwłaszcza za projekt 'Maczkowy', to dopiero będzie coś!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przepraszam za zamieszanie, już poprawiłem na konsultant historyczny (tak przynajmniej jest w podręczniku). Twórców gry oraz wszystkich zainteresowanych szczerze przepraszam za błąd.

   Usuń
  2. Bardzo dziękuję za poprawienie!

   Usuń