niedziela, 27 maja 2012

Muskets and Tomahawks - The Game No 1; Gra nr 1

Last thursday we gave the chanse for a new set of rules: Muskets & Tomahawks. This set is writen by guys, who already did the SAGA rules. It takes you to the time of colonials wars in North America. This game was first played ever in the club. Jack did the scenario and support with all figures and later umpired the game. In next week post I will write more about the rules, becouse we are going to play another scenario, and right now my knowledge about it is not good enought.
W ostatni czwartek daliśmy szansę nowym zasadom gry: Muskets & Tomahawks. Są one stworzone przez ludzi odpowiedzialnych za SAGĘ. Według nich możecie rozgrywać gry z czasów wojen kolonialnych w Ameryce Północnej. Była to pierwsza gra grana w ogóle w klubie według nich. Jack przygotował scenariusz, dostarczył figurki jak i później poprowadził całą grę. W poście z następnego tygodnia napiszę więcej o samych zasadach, ponieważ rozegramy kolejną grę a na razie moja wiedza o tych zasadach jest jeszcze nie wystarczająca.
Battlefield. Pole bitwy.


So how the game was played? It was the time of French and Indian War (1754-1763). The  group of French forces (commanded by Paul) support with hudge Indian group (commanded by Derek) try to capture a  village defended by colonial and regular British forces (Jim and me). Our British task was to keep the civilians safe. We decided that we will going to keep all our forces inside the village and trying to stop the French and Indians as far from the buildings as it possible. Some of our troops ware still in reserves, and we ware able to bring them on the battlefield in next turns if we pass the test on bringing them on the table (thanks to Jim's good throws we did it very quickly). Unfornutelly we made few mistakes during the game. The first of them was to place our Indians in front of our regular British troops (actually it was my mistake, becouse I commanded them at the begining of the game), so they blocked their line of fire. The second of them, was my active defending against the hordes of Indians. According to the old rule that the best of defending is an attack, I used my irregulars troops to stop them, I never did and all my troops have been masacred, but it give me the time to understand  some abilities of my troops (for all of us it was the first time with the rules besides Jack, who already read them). We discover that the regulars are deadly in defending if they are in cover. During the whole game I managed to destroy with them whole band of Indians, and force to withdraw French unit (I think that tey ware irregulars, but I don't remember it now). After the massacre on my units Derek decided to attack the village, but was stopped by my regular British and have decided not to continue the attack. Probably it would cost him the loss of their troops, so he preferred to remain in the forest, and shoot my troops from this place. The same happend with the clash beetwen French forces and British commanded by Jim. French tryed to get closer to the buildings but ware stopped and forced to withdraw by deadly British fire. At the end of third turn we have to finish our game and it looks like it was British victory. Any possible attack of the Indians will finish with their massacre, and the same was at the other side of the battlefield, French will not be able to capture the village. We lost 17 figures, when French-Indians lost about 26 figures and none of our civilians ware dead.
Jak gra była rozegrana? Był to czas brytyjskiej wojny z Indianami i Francuzami (1754-1763). Grupa sił francuskich (dowodzona przez Paul'a) wsparta dużą grupą Indian (prowadzonych przez Derek'a) próbowała zdobyć wioskę broniona przez regularne i kolonialne siły brytyjskie (Jim i ja). Naszym (Brytyjczyków) zadaniem było zachować cywilów bezpiecznie przy życiu. Zdecydowaliśmy, że będziemy trzymać wszystkie nasze siły na terenie wsi i starać się powstrzymać Francuzów i Indian tak daleko od zabudowań, jak to tylko będzie możliwe. Niektóre z naszych oddziałów pozostawały w  rezerwie i mieliśmy szansę na wprowadzenie ich na pole bitwy o ile pozytywnie przejdziemy testy na ich sprowadzenie ich na stół (dzięki dobrym rzutom Jim'a, dokonaliśmy tego bardzo szybko). Niestety, ale popełniliśmy kilka błędów w grze. Pierwszym z nich było umieszczenie naszych Indian przed  regularnych wojskami brytyjskimi (właściwie to był mój błąd, ponieważ ustawiłem ich tak na początku gry), więc zablokowali im linię ostrzału. Drugim z nich była moja aktywna obrona przeciw  hordom Indian. Według starej zasady, że najlepszą obroną jest atak, użyłem moich nieregularnych oddziałów, aby ich zatrzymać, nie udało się to i wszyscy moi żołnierze zostali zmasakrowani ale dało to mi czas, by  pewne umiejętności moich żołnierzy (dla nas wszystkich był to pierwsze spotkanie z zasadami, oprócz Jack'a, którzy jako jedyny je przeczytał). Odkryliśmy, że regularne oddziały są zabójcze w obronie, jeśli są za jakąś osłoną. Podczas całej gry udało mi się nimi zniszczyć całą grupę Indian, a całą jednostkę francuska do wycofania się (myślę, że były to jednostki nieregularne, ale nie pamiętam już tego teraz). Po masakrze na moich oddziałach, Derek postanowił zaatakować wieś, ale został zatrzymany przez mój oddział regularnych Brytyjczyków i zdecydował się  nie kontynuować ataku. Prawdopodobnie kosztowałoby go to utratę swoich wojowników, więc wolał pozostać w lesie i ostrzeliwać moje oddziały tego miejsca. To samo stało się w starciu pomiędzy siłami francuskimi a brytyjskimi dowodzonymi przez Jim'a. Francuzi próbowali zbliżyć się do budynków, ale zostali zatrzymani i zmuszeni do wycofania się przez śmiercionośny brytyjski ogień. Pod koniec trzeciej tury musimy zakończyć naszą grę i wyglądało to na brytyjskie zwycięstwo. Ewentualny atak Indian zakończyłby się ich masakrą, identycznie było po drugiej stronie pola bitwy, Francuzi nie byliby w stanie uchwycić wsi. Straciliśmy 17 figur, gdy siły francusko-indiańskie około 26 figur i żaden z naszych cywilów nie został zabity.
British set up. You can see the Indians standing up front of British regulars - it was hudge mistake. Brytyjskie ustawienie. Możecie zauważyć Indian stojących przed brytyjskimi oddziałami regularnymi - był to duży błąd.

French regulars. Francuski oddział regularny.

Some more French. Trochę więcej Francuzów.

Indians! Indianie!

Jim's line of defending. Linia obrony Jim'a.

My regulars. Mój oddział regularny.

The set of rules is very good. They are not very complicated, so at the end of the game we ware played it very easly. As I said before I write in next post much more about the rules, but right now I can said, that if you are interested in plaing the games with that period, this is the set for you.
Zasady gry wyglądają na bardzo dobre. Nie są zbyt skomplikowane, tak więc juz pod koniec gry grało nam się już dość swobodnie. Tak jak to napisałem powyżej w następnym poście napiszę więcej o tych zasadach, ale już teraz mogę napisać, że jeżeli jesteście zainteresowani rozgrywaniem batalii z tego okresu, ten zestaw jest dla Was.
And as always if you wanna to see more pictures from the game go to my flickr. 
I jak zawsze, jeśli jesteście zainteresowani zobaczeniem więcej zdjęć z gry zapraszam na mój flickr:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz