sobota, 12 maja 2012

Impetus - my first game (Feudal Japan battle); Impetus - moja pierwsza gra (bitwa w czasach feudalnej Japonii)

As annonced this time our game in SESWC was battle in 28mm in feudal Japan with the Impetus rules. We've played on two teams: Derek with Paul against Jim and me. As for me and Paul it was something new, Jack help us both with the rules. Jim and Derek played their figures, whils me and Paul use Jack's figures.
Tak, jak to zapowiedziałem, naszą ostatnią grą w SESWC była bitwa z użyciem figur w skali 28mm w czasch feudalnej Japonii z użyciem zasad Impetus. Graliśmy podzieleni na dwa zespoły: Derek i Paul przeciwko Jimowi i mi. Z powodu tego, że ten zestaw zasad był czymś nowym zarówno dla mnie jak i dla Paula, korzystaliśmy z pomocy Jack'a. Jim i Derek używali własnych figur, z kolei Paul i ja korzystaliśmy z figur Jack'a.
Battlefield. Pole bitwy.

Before I tell you something about the game we played, I would like to say something about the rules. Its covered a large period of time. with this set and their modifications you are able to play games in the stone age and in the 19th centuries as well (Jack told, that there is a set about future times - so as you see it cover a large period of time).
The rate of moving is 2cm.  Depends of the category of your unit, it can move faster (use more rates of move) or slower. Every unit has its power, it means the number of dices it use during the atack and defend. The hit you can get on every 6 or double 5.  After the duel of two or more units, the loser must check its morale. If failed must widraw at the range of half of D6 (1 - 1cm, 2 - 1cm, 3 - 2cm till 6 - 3 cm), and the winner can follow the atack at the range of half of D6 and clash again the same unit in several times, if it succesfull (in our game I had the situation, when my cavalry charge 3 times during the same turn on one unit). All casualtes are marked by loosing the numer of dices, the unit is able to use. If the unit lost all of its dices, is destroyed and removed from the table. The set is very easy, and is very enjoyable. Its give the real spirit of the game, when the opposite forces standing face to face during the battle. More about the rules you can read here: http://johnswargames.wordpress.com/2011/11/02/impetus-and-basic-impetus/
Zanim opowiem o rozegranej bitwie, kilka słów o samych zasadach. Pokrywają one olbrzymi okres czasu, można wg nich rozgrywać walki w czasie epoki kamiennej jak i w czasach XIX wieku (od Jack'a dowiedzieliśmy się, że istnieją zasady do walk toczących się w przyszłości - wiec jak widać przedział jest ogromny).
Cząstka ruchu wynosi 2cm. W zależności od kategorii danej jednostki, może on się poruszać szybciej (zużywać więcej cząstek ruchu) lub wolniej. Każda jednostka ma swoją siłę, która wyraża się w ilości kości używanych w ataku bądź w obronie. Efektywne uderzenie uzyskuje się na 6 lub na podwójne 5. Po pojedynku dwóch lub więcej jednostek, przegrany wykonuje rzut na morale, jeśli mu się to nie powiedzie, wycofuje się o połowę rzutu K6 (1 - 1cm, 2 - 1cm, 3 - 2cm do 6 - 3 cm), a zwycięzca może kontynuować taki atak również o odległość połowy rzutu K6 i walczyć z tym samym oddziałem kilka razy pod rząd w jednej turze. Wszystkie straty są zaznaczane przez utratę ilości kości możliwych do uzycia przez jednostkę. Jeśli oddział utraci wszystkie kości, wtedy uznaje sie go za rozbitego i zdejmuje się go ze stołu. Zasady są dość łatwe i bardzo zajmujące. Dają prawdziwego ducha walki na polu walki, kiedy wrogie sobie strony stawały do walki twarzą w twarz. więcej o tych zasadach możecie przeczytać tutaj (w języku angielskim): http://johnswargames.wordpress.com/2011/11/02/impetus-and-basic-impetus/

Jim's forces. Siły Jim'a.
My forces. Moje siły.

Paul's forces. Siły Paul'a.

Derek's forces. Siły Derek'a.

This time I cannot tell you to much about the story of the game, becouse I'm not very familiar with the history of the conflicts in feudal Japan. As mentioned above, we played in two teams, but the battle was divided in to two separate battles: Jim agains Paul and Derek against me. Derek choose to move quick forward against me whilst I decided slowly  move forwardand keep the line as long as I can, with cavalry moving on my flanks. We got in first contact with our cavalries. My horseriders loose the fight, and has been totally destroyed, but Derek's cavalry suffer huge loses, so I just needed to get a hit on them, to destroy them. Unfornutelly becouse of huge Derek's luck, he survived with this unit almost to the end of the game, when finally I'd killed all his horseriders. That was on my right. In the centre my foot units slowly got in contact with enemy. It started with both, Derek and me, fired with arquebuses. And we suffer some casualties, but I suffered them more. Derek try to charge my units, but have to widraw, and then I decided to charge. Becouse during the one of the initiative throws I managed to rise skills of my general (I started with general on level 3 and up them to 4 while Derek was still on 3), so I usually started the turn first and slowly I had eliminated Dereks units one, by one. The very good charge of my cavalry on my left, finally stopped by Paul's cavalry (it was only one moment during the whole game, when three parts of the game ware involved into the fight) destroyed totally Derek's right flank. Finally I whiped all Derek's troops off the battlefield. On the other side of the battle, Jim fight with Paul. Jim decided to hold the line, while Paul tryed to broke it. Unlucky for Paul, this tactic was not good enought to win the battle, and Paul began to lose his troops. Finally Jim decided to do a massive charge with all his troops, and it was the end of Paul's forces. During this last charge Paul's general has been captured by Jim's samurais. The battle was decisive victory of Jim's and my forces! And this way, my first contact with Impetus rules has been made :)
Tym razem nie za bardzo mogę Wam powiedzieć  o otoczce historycznej gry, ponieważ nie jestem zbyt mocny w historii konfliktów toczonych w feudalnej Japonii. Tak jak to wspomniałem powyżej byliśmy podzieleni na dwa zespoły, ale faktycznie bitwa była rozegrana w dwóch oddzielnych potyczkach: Jim walczył przeciwko Paul'owi a Derek przeciwko mi. Derek zdecydował się na szybki marsz w moim kierunku, kiedy ja wybrałem powolny marsz do przodu przy zachowaniu linii, z kawalerią poruszająca się na moich flankach. Pierwsze w kontakt weszły nasze kawalerie i nieszczęśliwie dla mnie moja nie wytrzymała natarcia i została rozbita. Derek jednak poniósł duże straty i mi wystarczało uzyskać tylko jedno efektywne uderzenie aby zmieść je z pola walki. Niestety ze względu na dość duże szczęście Derek'a, temu oddziałowi udało się przetrwać prawie do końca walki, kiedy w końcu wybiłem wszystkich jego jeźdźców. To było na mojej prawej stronie, z kolei w centrum moje oddziały powoli wchodziły w kontakt z wrogiem. Zaczęło się od równoczesnej salwy z naszych arkebuzów. Ponieśliśmy pewne straty, jednak ja nieco większe. Derek spróbował bezpośredniej szarży, ale został odparty i wtedy ja zdecydowałem się na szarżę. Ponieważ podczas jednego z rzutów na inicjatywę udało mi się podnieść umiejętności mojego generała (zaczynałem z generałem na poziomie 3-cim i podniosłem go do poziomu 4-tego, podczas gdy Derek pozostał na poziomie 3-cim) zazwyczaj to ja rozpoczynałem turę i powoli eliminowałem jednostki Derek'a. Moja cudowna szarża na lewym skrzydle, ostatecznie zatrzymana przez kawalerię Paul'a (był to jedyny moment w grze kiedy w walkę były zaangażowane trzy strony) totalnie zniszczyło prawe skrzydło Derek'a. W końcu wszystkie oddziały Derek'a zostały rozbite i zmiecione z pola walki. Po drugiej stronie Jim zdecydował się utrzymać linię, co zmusiło Paula do prób złamania tej linii, taka taktyka była niewystarczająca i Paul powoli zaczął tracić swoje oddziały. W końcu Jim zdecydował się przeprowadzić jedną wielką szarżę. W jej wyniku siły Paula zostały całkowicie rozbite a jego generał został pojmany przez Jim'owych samurajów. Bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Jim'a i moich oddziałów. I w ten sposób zakończyło sie moje pierwsze spotkanie z zasadami gry Impetus :)
Battle before my decisive charge in the centre and on the left flank. Bitwa przed moja ostateczną szarżą w centrum i na lewj flance.

End of the game: my victorious troops. Koniec gry: moje zwycięskie oddziały.
As usual, for more pictures visit my flickr:
Jak zazwyczaj, by zobaczyć więcej zdjęć z gry, odwiedź mój flickr:

2 komentarze: