niedziela, 29 czerwca 2014

Deep Fried Lard - Musselburgh 2014.

As last Thursday we had another game with Firefly, the  boardgame and I did not made any pictures at all, I have something different instead. At the beginning of this month I took the part in the venue called Deep Fried Lard. Around twenty wargamers from all over the Scotland meet together in Musselburgh to play Too Fat Lardies games. During this event I had the opportunity to met Richard Clarke, author of the recently very popular set of rules, Chain of Command.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejna rozgrywkę w Firefly, the boardgame i niestety nie zrobiłem żadnego zdjęcia ale w zamian mam coś zupełnie innego. Na początku tego miesiąca wziąłem udział w wydarzeniu zwanym Deep Fried Lard. Około dwudziestu wargamerów z całej Szkocji zebrało się w Musselburgu by pograć w gry ze stajni Too Fat Lardies. Podczas tego wydarzenia miałem możliwość poznania Richarda Clarke'a, autora bardzo ostatnio popularnego zestawu zasad, Chain of Command.

During this venue everybody had the opportunity to play two games, one in the morning and one in the afternoon. This time we had:
Podczas tego spotkania każdy miał możliwość rozegrania dwóch gier, jednej rano i drugiej po południu. Tym razem mieliśmy możliwość skorzystania z:
1. Chain Of Command  - under Richard Clarke - morning and afternoon session.
1. Chain Of Command  - prowadzona przez Richarda Clarke'a - sesja poranna i popołudniowa.

2. Kiss Me, Hardy - under John Ewing - morning session
2. Kiss Me, Hardy - prowadzona przez Johna Ewinga - sesja poranna.

3. Chain Of Command Espańa - under Jack Glanville - morning session.
3. Chain Of Command Espańa - prowadzona przez Jacka Glanville - sesja poranna

4. It the Lord Spares Us  - under Michael Scott - morning session.
4. If the Lord Spares Us  - prowadzenie Michael Scott - sesja poranna.

5. Charlie Don't Surf  - under Alastair McBean and Sandy Gillespie - afternoon session.
5. Charlie Don't Surf  - prowadzona przez Alastaira McBeana i Sandiego Gillespie - sesja popołudniowa.

6. Bagging the Hun  - under Allan Burt - afternoon session.
6. Bagging the Hun  - prowadzona przez Allana Burta - sesja popołudniowa.

7. Dux Britanniarum - under Derek Hodge and Jim Louttit - afternoon session.
7. Dux Britanniarum - prowadzona przez Dereka Hodge i Jima Louttita - sesja popołudniowa.

As I mentioned above, everybody had a choice two games. My was Kiss Me, Hardy for the morning and Chain Of Command with Richard for the afternoon. During my first game I have played for the first time the Royal Navy. For the first time I had used the boarding rule and I'm very happy with this. When I was reading the rules I thought that it could take ages, but with a very good crew and a proper preparation (hit the enemy ship with all your available guns again and again and again) you are able to be very successful and quick with this. Thanks John and his brilliant umpire and scenario we had very good morning.
Jak już wspomniałem powyżej, każdy miał możliwość rozegrania dwóch gier. Moim były: Kiss Me, Hardy na rano i Chain Of Command z Richardem na popołudnie. Podczas mojej pierwszej gry po raz pierwszy miałem możliwość zagrania Royal Navy. Po raz pierwszy tez miałem możliwość dokonać abordażu i jestem z niej bardzo zadowolony. Kiedy czytałem zasady, wydawało mi się, że to może zabierać bardzo dużo czasu, jednak kiedy masz dobrą załogę i wcześniej przygotujesz odpowiednio wrogi okręt (strzelaj do wrogiego okrętu ze wszystkich dostępnych dział ciągle i ciągle i jeszcze raz ciągle) i możesz liczyć na szybki sukces. Dzięki Johnowi i jego doskonałemu prowadzeniu i scenariuszowi mieliśmy bardzo miły poranek.

As the second game I had the Chain Of Command with Richard Clarke. During this game I had the feeling that instead of buying the rulebook you can have the author instead... (hawever the slavery is illegal this country and I have to buy a rulebook...) Everything was much quicker, you don't have to check the book to find a proper rule etc. Richard knew everything, ok not everything, once he had to check the book, but only once... I joined the German team, which defended the crossroad against the British. For the most of the time we gave the Tommies a very hard time, specially when we have used the flamethrower, but finally they used few our mistakes and finally won the whole game.
Jako drugą grę miałem Chain Of Command z Richardem Clarke. Podczas tej gry doszedłem do wniosku, ze zamiast kupować podręcznik można w zamian mieć autora... (jednakże niewolnictwo jest nielegalne i trzeba jednak kupić książkę...). Wszystko odbywało się naprawdę szybko, nie trzeba było co rusz zaglądać do podręcznika ponieważ Richard znał na wszystko odpowiedzi, no może nie na wszystko, raz musiał zajrzeć do zasad... Dołączyłem do zespołu niemieckiego broniącego skrzyżowania przed Brytyjczykami. Przez większą część gry Tommies mieli ciężką przeprawę, specjalnie wtedy kiedy użyliśmy miotacza płomieni, jednak udało im się wykorzystać kilka naszych błędów i w końcówce to oni sięgnęli po zwycięstwo.

Finally I can said that it was very good Saturday. I had a very good time with the games I really enjoy. I met quite a few new people and I'm really happy with this. This was the second edition of this venue and I will definitely will take a part if there will be next year edition, if possible. At the end a very big thank you to Derek Hodge and everybody who umpired, prepared and played the games. Guys it was great pleasure. Thank you!!!
Na koniec chciałem powiedzieć, że w ten sposób doskonale spędziłem sobotę. To był dobrze spędzony czas z grami, które naprawdę lubię. Poznałem tez kilku nowych ludzi, z czego naprawdę się cieszę. Była to druga edycja tego wydarzenia i mam nadzieję wziąć udział w przyszłorocznej, jeśli się odbędzie. Na zakończenie wielkie podziękowania dla Dereka Hodge i wszystkich tych, którzy gry prowadzili, przygotowali w w nie grali. Panowie, to była wielka przyjemność. Dziękuję!!!

And some link at the end:
I na koniec kilka linków:

Derek's relation on his blog:
Relacja Dereka na jego blogu:

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickru:

1 komentarz: