niedziela, 22 czerwca 2014

Poland 1944. The River. Polska 1944. Rzeka.

I continue removing the dust from my blog. This time the game we have played two weeks ago in our club. It was my turn to  prepare a game. I used one of the scenarios created for my big campaign game: Poland 1944. Some of this scenarios are historical and some of them are fictional (but very possible). This time we had tried this fictional one. This scenario was prepared to play with Rapid Fire!
Kontynuuję usuwanie kurzu z mojego bloga. Tym razem gra rozegrana dwa tygodnie temu w naszym klubie. To była moja kolej na przygotowanie gry. Użyłem jeden ze scenariuszy, stworzonych do mojej wielkiej kampanii: Polska 1944. Część z tych scenariuszy jest historyczna a część fikcyjna (ale bardzo możliwe). Tym razem wykorzystałem fikcyjny. Ten scenariusz został napisany z myślom o systemie Rapid Fire!

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bartek Żynda

1. Order of Battle. Siły.

SOVIETS/SOWIECI:
(Colin Jack, Campbell Hardie)

Preinitial troops:
Recce Company: 4 figures (elite) (can be placed any covered ground on the table)

Initial troops (enter the table on Soviet edge of the table):

Brigade HQ: T34/85, BA64, Valentine III (all regular)
1st Battalion: 4 x T34/85
2nd Battalion: 4 x T34/76
3rd Battalion: 4 x T34/76

Motor Rifle Battalion (all regular):
HQ: CO + 3 fig – jeep
1st Company: 8 figures - truck
2nd Company: 8 figures - truck
3rd Company: 8 figures – truck
MG Company: Maxim MMG (3 fig) – med truck
Mortar Company: 82mm mortar (3 fig) – med truck

Reinforcements (enter the table on Soviet edge of the table):
1. SU 76M – turn 3 (poor)
2. KV 1 – turn 4
3. IS 2 – turn 4
4. ISU 152 – turn 6 (elite)

GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson, Ray Neal)

Initial troops:

Infantry Battalion (all regular):
HQ: CO + 5 fig
1st Company: 8 figures, Panzerfaust
2nd Company: 8 figures, Panzerfaust
3rd Company: 8 figures, Panzerfaust
Heavy Company: 2 x MMG (3 fig), 2 x Panzershrecke (2 fig)
StuG Company: 2 x StuG III
Some troops can be hidden. (Roll for all troops D6 – on 1 cannot be hidden – have to be placed on
table)

Reinforcements:
Reinforcements can be deployed on railway stations 1 or 2 (if still in German hands).

TURN 3: Pioneer Company: SdKfz 251/7 (6 figures, Panzerfaust, Flamethrower) (elite) (can put the
demolition charges)
StuG 33 (elite)
rest reinforcements need to be tested for enter (roll D6)
TURN 4: JgPz IV Company (2 x Jpz IV) (on 1 or 2 enter the table on turn 5)
TURN 5: Pz IV Company (3 x Pz IV) (on 1 or 2 enter the table on turn 6)
TURN 6: Panther Company (poor) (3 x Panther) (on 2 enter the table on turn 7, on 1 enter on turn 8)
TURN after the Company of Panthers enter the table – Tiger tank (elite) (if rolled 1, test need to be
repeated next turn)

Gestapo convoy (check Orders for rules of use):
Kubelwagen, Motobike, Truck

2. Orders. Rozkazy.
For the game I set few objectives. Both sides could get some points for them. The value was different for Soviets and Germans. The point value of the objectives are:
Dla gry ustaliłem kilka celów. Każda ze stron uzyskiwała określoną ilość punktów za ich zdobycie, przy czym wartości te były różne dla Sowietów i dla Niemców. Oto one:

SOVIETS/SOWIECI:

Village - 25 pts
Rail Station 1 - 50 pts
Road Bridge - 100 pts
Rail Bridge - 150 pts
Town - 200 pts
Rail Station 2 - 250 pts
Any Soviet soldier on the left bank of the river (end of the game) - 20 pts
Any Soviet tank on the left bank of the river (end of the game) - 40 pts

Other rules/Inne zasady:
 • At the beginning of each turn Soviet player roll 1D6, if roll 6 then rolling another time 1D6, if again roll 6 then can discover German secret information. However it depends if the recce unit is or isn't from the place, from which this secret is about (recce unit must be within 12' from that place). If the Soviet unit isn't then Recce unit can be moved, but not remain hidden any more. After the movement Soviet player can declare that he will try to discover the secret from the beginning, then all process is repeated and the unit cannot be activated during the turn, when test is processed.
 • From turn 3, Soviet player start rolling 2D20, one for each table edges (North and South) - it will show the increase of Soviet deployment zone for the incoming reinforcements. 
 • Germans trying to evacuate Gestapo's archives. For destroying the convoy, Soviets getting 10 pts, for capture the truck, they can cancel the biggest German point value for their objectives.
 • Na początku każdej tury sowiecki gracz rzuca 1k6, jeśli wypadnie 6 wtedy powtarza rzut 1k6, jeśli znów padnie 6 wtedy może poznać niemiecki sekret. Jednakże musi znajdować się w odległości 12 cali od miejsca, którego dotyczy sekret. Jeżeli oddział rozpoznawczy nie znajduje się w wymaganej odległości, sowiecki gracz może go ruszyć, jednakże pozostaje być oddziałem ukrytym. Po dokonaniu ruchu, sowiecki gracz może znów zadeklarować wolę poznania sekretu, i cały proces jest powtarzany, ale jednostka nie może być w inny sposób aktywowana w turze, gdy zachodzi ten proces.
 • Od tury trzeciej, sowiecki gracz zaczyna rzucać 2k20, jedną dla każdej krawędzi (północnej i południowej) - to pokazuje powiększanie się sowieckiej strefy przybywania oddziałów.
 • Niemcy próbują ewakuować archiwum Gestapo. Za zniszczenie konwoju, sowiecki gracz otrzymuje 10 pkt, za przejęcie ciężarówki, może anulować na koniec gry najwyższą wartość punktową niemieckich celów.


GERMANS/NIEMCY:

Village - 250 pts
Rail Station 1 - 200 pts
Road Bridge - 100 pts
Rail Bridge - 150 pts
Town - 50 pts
Rail Station 2 - 25 pts
Any German soldier left on the right bank of the river after destroying the bridges - 5 pts for Soviets
Any German tank left on the right bank of the river after destroying the bridges - 10 pts for Soviets

Other rules/Inne zasady:
 • Germans trying to evacuate Gestapo's archives (from the Rail Station 1). For the beginning of the each turn German player roll 1D6. If rolled 5 or 6, means that they succeed to load one cargo. They can load only one cargo per turn. German convoy will be ready, when 3 times they succeed to load the cargo. After this convoy have to be evacuate from the table through the German table edge. If succeeded, the biggest Soviet score for objectives can be cancelled.
 • German secret information is: Only the railway bridge may be exceeded by heavier tanks (over 30t) without the risk of collapse of the bridge. If the tank heavier than 30t enters a road bridge(Tiger, Panther for Germans and all ISUs, KVs and T34/85s) must pass the test (1D6). If thrown 1 or 2, the bridge collapses together with tank. Tank and the bridge are considered then as destroyed.
 • Niemcy próbują ewakuować archiwum Gestapo (ze stacji kolejowej 1). Na początku każdej tury, niemiecki gracz rzuca 1k6. Jeśli wyrzuci 5 lub 6, oznacza to załadowanie jednego ładunku. mogą załadować tylko jeden ładunek na turę. Niemiecki konwój będzie gotowy z chwilą załadowania 3 ładunków. Po tym konwój musi być ewakuowany przez niemiecką część stołu. Jeśli się to powiedzie, można anulować najwyższą sowiecką wartość punktową za zdobyte cele.
 • Niemiecka tajna informacja to: Tylko most kolejowy może być przekraczany przez cięższe czołgi (powyżej 30t) bez ryzyka zawalenia mostu. Jeśli cięższy czołg wkroczy na most (Tygrys, Panthera, ISU, KV i T34/85) musi przejść test (1k6). Jeśli wyrzuci 1 lub 2, most się zapada wraz z czołgiem. Czołg i most od tej pory są uważane za zniszczone.


3. Table. Stół.

During the setup I realised that in the club we don't have in our club, enough rail tracks. So the table looks quite different than the map (you just need to imagine the railway on the table) After this I decided to buy some rail tracks for myself to prevent the situation like this.
Podczas ustawiania stołu, zdałem sobie sprawę, że w naszym klubie nie mamy wystarczającej ilości torów kolejowych. Stół wygląda więc trochę inaczej, niż na mapie (musicie sobie wyobrazić linię kolejową taką jak na mapie). Po tym zdecydowałem się zakupić własne tory, aby nie dopuścić już więcej do takiej sytuacji.
View from the west. Widok od zachodu.
View from the east. Widok od wschodu.

4. The game. Gra.

Soviet players start the game with battalion of infantry and T34/76s. They were counting on quick enlarge of the Soviet deployment zone, and would be able attack German positions from the wings. However Germans very wisely placed part of their troops in the village supported by StuGs and rest of them placed in the town.
Sowieccy gracze rozpoczęli grę z batalionem piechoty wspartym batalionem T34/76. Liczyli na szybkie powiększanie się sowieckiej strefy rozstawienia i w ten sposób mogliby uderzyć na Niemców ze skrzydeł. Jednakże Niemcy bardzo mądrze rozmieścili część swoich oddziałów we wiosce i wsparli je StuGami, z kolei resztę rozmieszczając w miasteczku.

Ferocious battle begins. Germans very quickly lost first StuG, but the second start fighting with Soviet tanks. Not for long, however it managed to destroy one Soviet tank and damaged few others. Then the Soviet infantry started assault the buildings of the village supported with the tanks - but without any result. Germans still were in the buildings and with their panzerfausts destroying another Soviet tanks. Then the Soviet deployment zone increased enough to bring another tanks...
Zacięta bitwa się rozpoczęła. Niemcy bardzo szybko stracili swojego pierwszego StuGa a drugi rozpoczął walkę z sowieckimi czołgami, nie na długo, jednak udało mu się zniszczyć jeden sowiecki czołg i uszkodzić kilka pozostałych. Wtedy do akcji weszła sowiecka piechota wsparta czołgami. rozpoczęła szturm zabudowań wsi, jednak bez rezultatu, Niemcy wciąż tam byli. Wtedy sowiecka strefa rozstawienia była wystarczająco duża, by móc sprowadzić następne czołgi...

However Germans used this delay with bringing Soviet tanks and bring thiers. The tank battle begins. Soviet tanks reach the hills line and then had been stopped by German panzers and had been forced to withdraw! The Soviet offensive had been repulsed. Germans suffered big casualties but defend all objectives. Soviets only managed to destroy Gestapo convoy and nothing more...
Jednakże Niemcy wykorzystali to opóźnienie i przyprowadzili swoje własne czołgi. Pancerna bitwa rozgorzałą. Radzieckie tanki dotarły do linii wzgórz ale tam zostały zatrzymane przez niemieckie pancery i zostały zmuszone do wycofania się! Sowiecka ofensywa została odparta. Niemcy ponieśli dość duże straty, jednak obronili wszystkie cele. Sowietom udało się jedynie zniszczyć konwój Gestapo i nic poza tym...

5. Summary. Podsumowanie.

First I did not expected so huge disaster for Soviets.. I thought that Soviet will reach the river line and  Germans withdraw on the other bank and destroy all bridges. Instead of this Germans won the whole game 775:10. I think that the main reason was to wait until the deployment zone would be big enough to attack from the wings. They should bring all tanks from the initial troops together and with this advantage attack the village.Village should be captured after few turns and then they should continue their attack on the rest of German forces.
Po pierwsze nie spodziewałem się tak wielkiej sowieckiej katastrofy. Myślałem, ze Sowieci dotrą do linii rzeki a Niemcy wycofają się za nią uprzednio niszcząc wszystkie mosty. Zamiast tego Niemcy wygrali całą grę 775 do 10. Wydaje mi się, że głównym powodem tej porażki było czekanie aż strefa rozstawienia się będzie na tyle duża, by zaatakować ze skrzydeł. Powinni wprowadzić od razu wszystkie czołgi z sił początkowych i wykorzystując tą przewagę, zaatakować wieś. Ta powinna być zdobyta po kilku turach i wtedy dopiero całością sił uderzyć na resztę sił niemieckich.

Gallery from the game on my flickr:
Galeria na flickru:

2 komentarze:

 1. Great looking battle, nice pics and map...but poor Soviets, seems to be a hard day for them...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thanks Phil. You are right, it was hard day for them, but it shouldn't. As I've write above, if they attack with full forces available on the begining they would win this game.

   Usuń