środa, 4 czerwca 2014

We are Italians but in German tanks! Jesteśmy Włochami, ale w niemieckich czołgach.

Another quick report from last game played last Thursday in SESWC. Again I hadn't my camera with me (travelled somewhere in, Poland that time) and all pictures from the game are Bill's. Campbell who prepared this game for us forgot to bring his Germans and we had to use his Italians instead but equipped with the German vehicles. Not a problem! It was simple scenario, French defending the farm from advancing Axis units.
Następny szybki raport z naszej ostatniej czwartkowej gry w SESWC. Znów nie przyniosłem mojego aparatu (w tym czasie podróżował sobie gdzieś po Polsce) i wszystkie zdjęcia są autorstwa Billa. Campbell, który przygotował dla nasta grę tym razem zapomniał przynieść swoich Niemców i musieliśmy użyć w zamian jego Włochów ale wyposażonych w niemieckie pojazdy. Nie sprawiło to nam żadnego problemu! Był to prosty scenariusz, Francuzi musieli obronić farmę przed nacierającymi oddziałami Osi.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie

1. OdB.

Italians&Germans/Włosi i Niemcy
(Ray Neal, Bartek Żynda)

3 Infantry Squads (NCO + 7 rifles + LMG team) - SdKfz 251/1
1 Infantry Squad (NCO + 7 rifles + LMG team) - Opel Blitz
SdKfz 222
PzKpfw II
105mm Howitzer (4 crew)

French/Francuzi
(Bill Gilchrist, Colin Jack)

4 Infantry Squads (NCO + 7 rifles + LMG team)
AMC Schneider P16
Laffy AMD 80
75mm AT gun

2. The game/Gra.

With the small amount of units we had very enjoyable game. This time German 105mm during whole game hit once the target and for the most of the game become pinned. German AFVs was not very succesful as the French. Once again the hand to hand rules showed its true face (10 men unit lost fight against 3 men and become wiped out).  With Pz II, SdKfz 222 and two SdKfz 251 destroyed and three infantry units killed against destroyed Laffy, 75mm AT gun destroyed and two unit killed and one nearly killed we decided to give the victory to the  French as Italian/Germans wouldn't be able to get the farm from the French hands.
Z małą ilością jednostek, mieliśmy bardzo udaną grę. Tym razem niemiecka 105tka uzyskała tylko jedno trafienie i resztę gry pozostawała głównie spinowana. Niemieckie pojazdy pancerne okazały się mniej skuteczne od francuskich. Ponownie zasada walki wręcz pokazała swoje prawdziwe oblicze (oddział dziesięcio osobowy został wybity przez trzy osobowy). Ze zniszczonymi Pz II, SdKfz 222 i dwoma SdKfz 251 oraz wybitymi trzema oddziałami piechoty przeciwko zniszczonemu Laffy i 75tki ppanc oraz wybitymi dwoma oddziałami piechoty i jednemu prawie wybitemu, przyznaliśmy zwycięstwo Francuzom ponieważ Włosi/Niemcy nie byli by w stanie odbić farmy z francuskich rąk.


4 komentarze: