sobota, 21 czerwca 2014

Alsace 1914. Alzacja 1914.

My blog recently had covered with some dust... I know it is my fault, but I was quite busy last few weeks and there was not enough time for posting. I was busy with some painting projects, I took part in some wargaming experience and finally managed to finish my gaming room. Those all thing soon will appear on my blog, however today I would like to report last game. This game was played at Hugh Wilson's house. It was Early First World War game with Bolt Action rules.
Mój blog ostatnio pokrył się kurzem... Wiem, to moja wina, ale ostatnie tygodnie byłem bardzo zajęty i nie miałem zbyt dużo czasu na pisanie postów. Zajęty byłem z pewnymi projektami malarskimi, wziąłem udział w pewnym wydarzeniu wargamingowym i w końcu udało mi się zakończyć pracę nad moim pokojem do gier. Wszystkie te rzeczy niebawem pojawią się na moim blogu, jednak dzisiaj chciałbym opisać naszą ostatnią grę. Gra była rozegrana u Hugha Wilsona i było to starcie z początkowego okresu Pierwszej Wojny Światowej z wykorzystaniem zasad Bolt Action.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Dave O'Brian, Bill Gilchrist

1. Troops. Siły.

GERMANS/NIEMCY
(Hugh Wilson, Donald Adamson, Ray Neal, Tim Watson, Martin Gibson)

16 x Line Infantry Squads (NCO + 9 rifles)
9 x Jager Squads (NCO + 9 rifles)
2 x Cavalry Squads (NCO + 9 cavalrymen)
6 x MMG (3 crew)
Off table artillery

FRENCH/FRANCUZI
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie, Dave O'Brian, Colin Jack, Bartek Żynda)

12 x Line Infantry Squads (NCO + 9 rifles)
5 x Light Infantry Squads (NCO + 9 rifles)
5 x Fusiller-Marin Squads (NCO + 9 rifles)
8 x MMG (3 crew)
2 x Cavalry Squads (NCO + 8 cavalrymen)
3 medium Howitzers

2. Orders/Rozkazy.

Colin prepared quite interesting scenario. Because it was huge game, involved 10 players, he set five objectives for both sides. This objectives were: the factory, rail bridge, the village, the crossroads and the hill. Both commanders had to choose the option from one to three. It was about the point value of each objective. Both commanders choose the option with the same point value of each point - but we hadn't had idea about this until the end of the game.
Colin przygotował bardzo ciekawy scenariusz. Ponieważ była to dość duża gra, z udziałem dziesięciu graczy, ustanowił pięć celów dla każdej ze stron. Te cele to: fabryka, most kolejowy, wioska, skrzyżowanie dróg i wzgórze. Obaj dowódcy musieli wybrać opcję od jednego do trzech. Opcje te określały ilość punktów za zdobycie celów. Obaj dowódcy wybrali opcję z tą samą wartością punktową dla każdego z celów, ale o tym mieli się dowiedzieć dopiero na zakończenie gry.
The Hill. Wzgórze.
The Crossroad. Skrzyżowanie.
The Village. Wioska.
The Rail Bridge. Most kolejowy.
The Factory. Fabryka.

3. Game/Gra.

The Hill. Wzgórze.

From the beginning the game was divided into five separate battles, however during the game some results had the impact on actions beside. The first was the fight for the hill. I took control over the French Marines and start the race with Martin who will take control over the hill. Very quickly both sides took positions at the end of the hill, but we had the stalemate... We cannot do anything, we cannot shoot each other because there was no line of sight between us. So finally someone has to do first move... My troops bravely climbed on the top of the hill, survived ineffective German fire and in hand to hand combat wiped out all German units. The situation was critical for Huns. To save the positions German commander send there a Uhlans squad. Infantry have no chances against charging cavalry and I lost my first unit. however after this German cavalry withdraw and took positions behind the hill. Next cavalry attack could bring me total destruction of my troops so I called the cavalry too. Now I had something to stop Germans from deadly charge. I get back the initiative and again my troops climbed on the top of the hill and with the fire of their rifles removed the rest of the remaining German troops. The first objective was taken. Now I was able to support Collin's troops with his fight for crossroad.
Od początku gra podzieliła się na pięć niezależnych bitew, jednakże w trakcie jej trwania pewne rezultaty miały wpływ na sąsiednie akcje. Pierwsza z nich to bitwa o wzgórze. Objąłem dowództwo nad francuskimi Marines i rozpocząłem wyścig z Martinem o to, kto jako pierwszy zdobędzie kontrolę nad wzgórzem. Bardzo szybko obie strony zajęły pozycje po obu stokach góry, jednak mieliśmy tu sytuację patową... Nie mogliśmy nic zrobić, nie mogliśmy strzelać do siebie, ponieważ nasze oddziały nie mogły siebie widzieć. W końcu ktoś musiał wykonać pierwszy ruch... Moje oddziały odważnie wspięły się na wzgórze, przeżyły niezbyt efektowny ostrzał niemiecki i w walce na bagnety zmiotły wszystkie niemieckie oddziały. Sytuacja stała się krytyczna dla Hunów. By obronić pozycje, niemiecki dowódca wysłał tam oddział ułanów. Piechota gdy jest atakowana przez kawalerię nie ma żadnych szans i w ten sposób straciłem swój pierwszy oddział, jednak niemieccy kawalerzyści wycofali się po tej akcji i zajęli pozycje za wzgórzem. Następny atak kawalerii najprawdopodobniej przyniósłby moim oddziałom totalną destrukcję, więc musiałem coś zrobić by ich przed tym powstrzymać. Wezwałem więc również oddział kawalerii. To powstrzymało Niemców przed zabójczą szarżą. Znów miałem inicjatywę i znów moje oddziały wspięły się na szczyt wzgórza i ogniem swoich karabinów usunęły pozostałe niemieckie oddziały. Pierwszy cel został zdobyty. Teraz byłem gotowy wesprzeć Colina w jego walce o skrzyżowanie.

The Village. Wioska.

Before we took our story to the fighting about the crossroad, we need to move to the next objective, the Village. It was attacked by troops under command of Dave. Ray who defend this objective set his troops in the buildings and for the long period of time resist very hardly. However he did not received any support from other troops and finally was defeated by Dave's units. The second objective was taken by French. After this Dave was able to support Colin too with his final charge...
Zanim jednak przeniesiemy się do walk o skrzyżowanie, musimy przenieść się do następnego celu, jakim była wioska. Była ona atakowana przez oddziały Dave'a. Ray, który swoje oddziały umieścił w budynkach przez długi czas dzielnie stawiał opór, jednak pozbawiony wsparcia innych oddziałów w ostateczności został pokonany przez oddziały Dave'a. Następny cel został zdobyty przez Francuzów. Po tym Dave mógł wesprzeć Colina swoją ostateczną szarżą...

The Crossroad. Skrzyżowanie.

The crossroad was defending by Tim's Jagers. He put his defending line on buildings around the junction. Colin had to charged this position in open and for the long time cannot get close enough to finish this issue. My victory over the Martin's troops changed the situation. Now Tim had to fight against two opponents. It was too much and he started to loose one unit after another. Finally when the village was lost, Dave made his deadly charge on last Jager unit... Another objective has been taken!
Skrzyżowanie było bronione przez Jegrów Tima. Oparł on swoją obronę o budynki znajdujące się wokół skrzyżowania. Colin musiał atakować jego pozycje znajdując się w szczerym polu i przez dłuższy czas nie mógł się zbliżyć dostatecznie blisko by rozwiązać ten problem. Moje zwycięstwo nad siłami Martina zmieniło tutaj sytuację. Teraz Tim musiał walczyć przeciwko dwóm przeciwnikom. To było zbyt wiele i zaczął tracić swoje jednostki. W końcu, gdy padła wioska, Dave przeprowadził swoją zabójczą szarżę na ostatni oddział Jegrów... I następny cel został wzięty!

The Factory and the Rail Bridge. Fabryka i most kolejowy.

About last objectives Bill and Campbell fought together against Hugh and Donald. Donald left his troops in save positions and protect the bridge, when Hugh took his positions in the factory. Both Bill and Campbell cannot do anything to get the objectives. French attack had been repulsed. The objectives seemed to be defended. Then small Bill's unit sneak to the bridge and in the last moment of the game  took control over the next objective. Now with four objectives taken French could announced their victory!
O ostanie cele walczyli Bill i Campbell przeciwko Hughowi i Donaldowi. Donald umieścił swoje oddziały w bezpiecznych pozycjach i w ten sposób zabezpieczał most, Hugh umieścił swoje oddziały w fabryce. Bill i Campbell nie byli w stanie osiągnąć swoich celów. Francuski atak został odparty. Wydawało się, że cele zostały obronione, wtedy mały oddział Billa przekradł się do mostu i w ostatnim momencie gry przejął nad nim kontrolę, zdobywając w ten sposób następny cel. Teraz z czterema opanowanymi celami można było ogłosić francuskie zwycięstwo!

4. Summary. Zakończenie.

We proved that the Bolt Action can work very well with the early World War One games. However some changes had to be done. For example,  cavalry have to have the option of charging the units when is in ambush not only to shoot. Instead of regular troops we should consider more inexperienced troops, as they had no experience at all with some small exceptions of course. We will definitely try it again.
Udowodniliśmy, że Bolt Action świetnie sobie radzi z grami w realiach wczesnej Pierwszej Wojny Światowej. Jednakże pewne zmiany powinny być dokonane. Na przykład kawaleria powinna mieć możliwość szarży, gdy posiada rozkaz "Ambush" a nie tylko być w stanie ostrzelać przeciwnika. Zamiast oddziałów regularnych powinniśmy używać więcej oddziałów niedoświadczonych, ponieważ takim doświadczeniem w tym czasie nie dysponowali, z pewnymi małymi wyjątkami oczywiście. Na pewno spróbujemy takiej rozgrywki jeszcze raz.

Gallery from the game on my flickr:
Galeria z gry na moim flickru:

4 komentarze:

 1. Fantastic looking game Bart! Good work to the French. Looking forward to seeing your room complete!

  OdpowiedzUsuń
 2. No more dust on your blog, this post is really great : a great table, a great period, (two gret nations!), that's a beautiful looking game!
  Best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. What about the dust, I will try keep it undusties ;)

   Usuń