niedziela, 14 lipca 2013

Kiss Me, Hardy.

Yesterday I wrote that instead of the first game the By Fire and Sword we played a the something else - this game was Kiss Me, Hardy. Most of certainly knows those words that are the last words of Admiral Nelson, said shortly before his death at the Battle of Trafalgar. So it also know what this rules are about, of course, naval warfare during the Napoleonic era.
Wczoraj pisałem, że zamiast pierwszej gry w Ogniem i Mieczem zagraliśmy w coś innego - tą grą była Kiss Me, Hardy. Większość na pewno zna te słowa, które są ostatnimi słowami admirała Nelsona, wypowiedzianymi krótko przed swoją śmiercią podczas bitwy pod Trafalgarem. Wiadomo też czego dotyczą te zasady, oczywiście wojen morskich w czasach napoleońskich.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jim Loutit
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Jim Loutit 
(all ships are 1/1200th Langton Miniatures (?))
SCENERY/SCENERIA: SESWC
Before I write about our game, something about the rules, however, I will write a full review of the system after a few games, so that I will be able to describe all the strengths and potential weaknesses. Kiss Me Hardy is writen by Nick Skinner from TooFATLardies - and that's means something. Generally, the rules are quite easily absorbed, in our game played  three novices and after a few turns we ware able without any problems  lead our ships. So far, I can only say that the rules are pretty cool. Already by the way, I can say that this game coincided with some another event, but more on that tomorrow.
Zanim opiszę naszą grę, trochę o zasadach, jednak pełną recenzję systemu napiszę dopiero po kilku grach, dzięki którym bedę w stanie opisać wszystkie mocne i ewentualne słabe strony. Kiss Me, Hardy jest autorstwa Nicka Skinnera od TooFATLardies - a to już o czymś świadczy. Generalnie zasady są dość szybko przyswajalne, naszą grę rozgrywało aż trzech nowicjuszy i po kilku turach już bez problemów mogliśmy dowodzić naszymi okrętami. Jak na razie mogę powiedzieć jedynie, że zasady są dość fajne. Już tak na marginesie mogę powiedzieć, że ta gra zbiegła się z jeszcze innym wydarzeniem, ale o tym jutro. 

1. Forces/Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY:

1st Sqdr (Jim Loutit)

HMS Royal Sovereign (FS) - 104 guns
HMS Collosus - 74 guns

2nd Sqdr (Paul)

HMS Dreadnought - 98 guns
HMS Leviathan - 74 guns

FRENCH/FRANCUZI

1st Sqdr (Jack Glanville)

Vengeur (FS) - 118 guns
Indomptable - 80 guns

2nd Sqdr (mixed command)

Bucentaure (Tim Watson, later Bartek Żynda) - 80 guns
Heros (John P) - 74 guns
Forgoux (Bartek Żynda) - 74 guns

2. The game/ Gra.
The British line: HMS Royal Sovereign, HMS Collosus, HMS Dregnought, HMS Leviathan.
French line: Vengeur, Indomptable, Bucentaure, Heros, Forgoux.
Lines moving towards each other. Linie okrętów zbliżają się do siebie.
Royal Navy making first maneuver. Royal Navy wykonuje pierwszy manewr.
The first attempt to put a letter T. Pierwsza próba postawienia litery T.
Vengeur opens fire. Vengeur otwiera ogień.
HMS Royal Sovereign shortens the distance to the Vengeur. HMS Royal Sovereign skraca dystans do Vengeura.
HMS Dregnought fires at Vengeur. HMS Dregnought strzela doVengeura.
Indomptable fires at HMS Dreadnought and Bucentaure is looking for a target. Indomptable strzela do HMS Dreadnought a Bucentaure szuka celu.
Bucentaure fires at HMS Collosus. Bucentaure otwiera ogień do HMS Collosus.
HMS Royal Sovereign fires at point blank distance at Vengeur. The French flag ship is in troubles. HMS Royal Sovereign strzela na krótkim dystansie do Vengeura. Francuski okręt flagowy ma poważne kłopoty.
HMS Collosus fires at Bucentaure. HMS Collosus strzela do Bucentaure.
The clash of the flag ships. Starcie okrętów flagowych.
Vengeur fires at HMS Leviathan. Vengeur oddaje salwę w kierunku HMS Leviathan.
Heros and Bucentaure fire at HMS Dreadnought. The British ship is in serious problem. Heros i Bucentaure strzelają do HMS Dreadnought. Brytyjski okręt jest w poważnych opałach.
HMS Dreadnought and HMS Leviathan fire back. HMS Dreadnought i HMS Leviathan odpowiadają salwami.
Heros and Bucentaure continue their fire at HMS Dreadnought... Heros i Bucentaure kontynuują ostrzeliwanie HMS Dreadnought...
... and after the salvo form Heros, British ship starts burn. ... i po salwie oddanej przez Herosa, brytyjski okręt staje w płomieniach.
Vengeur and Indomptable fire at HMS Royal Sovereign and the British ship start to burn as well, but the crew extinguishes the fire. Vengeur i Indomptable strzelają do HMS Royal Sovereign i Brytyjczyk staje w ogniu, jednak w tym wypadku pożar udało się ugasić.
The crew of HMS Dreadnought has less luck. Their ship explodes becouse of fire. Załoga HMS Dreadnought miała mniej szczęścia. Ich okręt w wyniku pożaru eksplodował.
HMS Leviathan fires at Bucentaure. HMS Leviathan strzela do Bucentaure.
 
French ships of the 2nd squadron encircle HMS Leviathan. Francuskie okręty drugiej eskadry okrążają HMS Leviathan'a.
Vengeur fires at the back of the HMS Royal Sovereign. Vengeur strzela w rufę HMS Royal Sovereign.
HMS Leviathan encircled.  HMS Leviathan okrążony.
French Squardon fired, but not very lucky. HMS Leviathan survived. Francuska eskadra strzela, ale niezbyt celnie i HMS Leviathan jest cały czas na powierzchni.
Enought is enought, the Royal Navy flees. Co za dużo to nie zdrowo, Royal Navy ucieka.
 Vive la marine française!

3. Summary/Podsumowanie
We stopped the game, due to the the lack of time, but victory of the French fleet was clear more than enough. Here is a summary of damages of both fleets:
Przerwaliśmy grę, ze względu na upływający czas, ale zwycięstwo Francuskiej floty było aż nadto widoczne. Oto zestawienie strat obu flot: 

British/Brytyjczycy:
HMS Royal Sovereign - heavy damages/ciężko uszkodzony
HMS Collosus - light damages/lekko uszkodzony
HMS Dreadnought - sunk/zatopiony
HMS Leviathan - heavy damages/ciężko uszkodzony

French/Francuzi:
Vengeur - very heavy damages/bardzo ciężko uszkodzony
Indomptable - medium damages/średnio uszkodzony
Bucentaure - medium damages/średnio uszkodzony
Heros - light damages/lekko uszkodzony
Forgoux - light damages/lekko uszkodzony

As I wrote above I really like those rules. They are simple and contain the spirit of that era. Anyone who wants to check them closer, can buy the rules in pdf format (for £ 7.00) on  TooFATLardies web, the link is below.
Jak napisałem powyżej zasady gry bardzo mi się spodobały. Są proste i zawierają w sobie ducha tamtej epoki. Ten kto chciałby zapoznać z nimi bliżej, może nabyć zasady w formacie pdf (w cenie 7 funtów brytyjskich) na stronie TooFATLardies, link znajduje się poniżej.

For rules:
Zasady gry:

Pictures from the game in better resolution:
Zdjęcia z gry w lepszej rozdzielczości:


2 komentarze:

  1. Beautiful ships! I don't play naval battles, but it looks very nice as you describe this one!

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Than you need to try naval battles. They a very good fun!

      Usuń