środa, 10 lipca 2013

Gypsy Baron Action. Akcja Cygański Baron.

In recent times my blog get froze. The reason for that are hollidays and very good wether, so mutch more time I am spending outside than inside of my flat. Of course I'm not off of hobby at all. I just did not have mood for writing posts...  Now is the time to finished with this laziness. As the first the report from the game played on 20th of June.
W ostatnich czasach mój blog kompletnie zamarł. Powodem tego są wakacje i cudowna wręcz pogoda, więc więcej czasu spędzałem na zewnątrz niż wewnątrz mojego mieszkania. Oczywiście nie oznacza to przerwy dla mojego hobby, po prostu nie miałem ochoty na pisanie jakichkolwiek postów... No ale czas skończyć z tym lenistwem i na pierwszy rzut raport z gry rozegranej 20tego czerwca.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie, Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, Bartek Żynda, Campbell Hardie, SESWC

On the last evening before he left on holiday, Campbell has prepared a 28mm Bolt Action game. This was an excellent opportunity to present his new armored train, which of course I had the pleasure to command. The train is obviously converted a children's toy (my little nephew also has similar one...) - but Campbell has made a great transformation and the train looks great.
Na swój ostatni wieczór przed swoim wyjazdem na wakacje, Campbell przygotował grę wg systemu Bolt Action w skali 28mm. Była to znakomita okazja do prezentacji jego nowego pociągu pancernego, którym oczywiście miałem przyjemność dowodzić. Pociąg to oczywiście przerobiona dziecięca zabawka (mój mały siostrzeniec też ma taką...) - jednak Campbell dokonał doskonałej transformacji i pociąg wygląda przednie.


1. Orders/Rozkazy.
German Train/Niemiecki pociąg.
(Bartek Żynda)
Your orders are to patrol the railway and ensure that is stays undamaged. Supplies are being moved up to the Kursk salient at a fast pace and any delay in their delivery is unacceptable. Partisans have been very active in this area and there is a real threat to the railway. 
Otrzymałeś rozkaz patrolowania linii kolejowej i utrzymania jej w stanie nienaruszonym. Zapasy są transportowane w rejon Kurska w dużym pospiechu i każde opóźnienie jest nie do zaakceptowania. Partyzanci byli bardzo aktywni w tym rejonie i stanowią duże zagrożenie dla linii kolejowej.

75mm ATG (Pz IV turret)
20mm autocannon (Turret)
2 Sections infantry:
                             1 SMG (Lieutenant) 1 LMG/Loader 5 Rifles, Regular
                             1 SMG (NCO) 1 LMG/Loader 5 Rifles, Regular


German Anti Partisan Patrol under Oberstleutnant Klink/Niemiecki patrol przeciwpartyzancki pod dowództwem Oberstleutnanta Klinka.
(Colin Jack)
Having been transferred from the north after successfully pacifying an area clear of partisans you are now expected to do the same in your new assignment for Operation “Gypsy Baron”. This has been a highly troublesome area and you are expected to have a similar success rate to your previous posting. Success here will guarantee you Oak leaves to your Knights Cross and the mention of your name is enough to have the locals cowering as your fearsome and brutal reputation is well known to all.
You suspect that there is a traitor working within your group, as there has been a history of failed attempts to capture/kill the partisans who always seem one step ahead. You have not worked out who it is yet but you are closing in on them. They have the codename “Svetlena” and knowledge of the German operations. However, interrogation of a suspect has given information that an attempt to blow the railway is going to occur with the help of “Svetlena” who is rumoured to be in a railway house and now you have the chance to destroy virtually every partisan in the area in one fell swoop.
Zostałeś przeniesiony z północy po zakończonej sukcesem akcji oczyszczania terenu z partyzantów i teraz oczekuje się, że następna akcja oznaczona kryptonimem "Cygański Baron" również zakończy się z takim samym rezultatem. Teren, na którym ma odbyć się akcja stwarza wiele problemów jednak oczekuje się, że również tutaj osiągniesz identyczne rezultaty jak w poprzedniej akcji. Sukces tutaj powinien zapewnić Tobie liście dębu do Twojego Krzyża Rycerskiego a twoje imię jest znane lokalnym mieszkańcom jako synonim przerażającej i brutalnej reputacji.
Podejrzewasz, że w twojej grupie ukrywa się zdrajca, ponieważ świadczy o tym ciąg nieudanych prób zabicia/pojmania partyzantów, którzy wydają się być zawsze krok do przodu. Nie wiesz jeszcze kto to jest, ale jesteś już bardzo blisko rozwiązania tej zagadki. Zdrajcy używają pseudonimu "Svetlena" i dość dobre obeznanie w niemieckich operacjach. Przeprowadzone przesłuchanie podejrzanych pozwoliło ustalić, że partyzanci mają zamiar wysadzić linię kolejową i "Svetlena" ma podobno znajdować się gdzieś w budynku kolejowym i teraz masz szansę likwidacji prawie każdego partyzanta w okolicy w jednym uderzeniu.

Command (Veteran)

Oberstleutnant Klink (Pistol)
Leutnant Gruber (SMG)
Medic
Rifleman
1st Sectio: 2 SMG 1 LMG/Loader 6 Rifles
2nd Section: 2 SMG 1 LMG/Loader 6 Rifles
1 Sd 223 armoured Car 20mm autocannon and coax MMG (Regular)

Agent “Svetlena”
(Campbell Hardie)
You are a patriot of the Motherland, having set up on NKVD orders an anti Stalin group in 1939 to discover traitors to the revolution. Overtaken by the invasion in 1941 you have operated within the local traitor groups as an ally of the Fascists. By leaking information to Moscow and the local partisan groups you have caused incredible problems for the invaders but now Moscow has ordered that you kill the war criminal Oberstleutnant Klink who has taken over the local anti partisan operations. He is infamous for his brutality and Moscow have made it quite clear that you are expendable in this operation. You have set a trap for him by ensuring that he has found out about a railway sabotage operation and that you are supposedly in a house near a rail crossing. His death will allow operations to continue unimpeded.
Jesteś sowieckim patriotą, który otrzymał rozkaz od NKWD utworzenia antystalinowskiej grupy w 1939, aby odkryć wrogów rewolucji. Zaskoczony inwazją w 1941 roku rozpocząłeś współpracę z lokalnymi zdrajcami jako sojusznik Faszystów. Poprzez przekazywanie do Moskwy i lokalnych grup partyzanckich byłeś źródłem olbrzymich problemów dla najeźdźcy, ale teraz Moskwa rozkazała Tobie likwidację zbrodniarza wojennego Oberstleutnanta Klinka, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kilku akcji antypartyzanckich w rejonie. Zdobył on sławę ze względu na swoją brutalność i Moskwa wyraziła się dość jasno, że jesteś zbyteczny w tej operacji. Założyłeś na nie niego pułapkę poprzez dostarczenie mu fałszywych informacji, że prawdopodobnie będziesz znajdował się w budynkach niedaleko przejazdu kolejowego. Jego śmierć spowoduje, że kontynuacja akcji przeciwpartyzanckich będzie znacznie utrudniona.

Agent “Svetlena”: SMG – Veteran
Agent “Rosa": SMG – Veteran

Treacherous Traitors who work for the Nazis under your leadership (without knowing who you both really are)
Zdradliwi Sprzedawczycy, którzy pracują dla  Nazistów pod Twoim dowództwem (nie wiedzą, kim naprawdę jesteście)

8 Rifles (Shirkers)

Note you will act under a German counter until/if you declare then your group will be split into 2, one Soviet and one Traitor. Also – You may declare at anytime with ANY colour should you declare, over riding the player who would have used the token. 
Zauważ, że będziesz działać na niemiecki żeton do czasu deklaracji, wtedy Twoja grupa zostanie rozdzielona na dwie: jedną sowiecką i jedną Zdrajców. Również - Możesz zadeklarować swoją akcję w każdym czasie na JAKIKOLWIEK kolor żetonu, uprzedzając gracza, który chce użyć danego żetonu.

Partisan Group “Sverdlov"/Grupa partyznacka "Sverdlov"
(Angus Konstam)
Your mission is to sabotage the railway line and to stop supplies moving northward toward the Kursk area. Moscow has deemed this a top priority mission and has smuggled in some small teams of regular army to help you out.
Twoją misją jest sabotaż linii kolejowej i zatrzymanie dostaw zmierzających w okolice Kurska. Moskwa przydzieliła tej akcji wysoki priorytet i przerzuciła małe zespoły z oddziałów frontowych by wesprzeć Twoją akcję.

1st Section: 1 SMG, 1 LMG/Loader and 8 rifles (Inexperienced)
2nd Section:c1 SMG, 1 LMG/Loader and 8 rifles (Inexperienced)
Anti-Tank Rifle (Regular)

Partisan Group "Yurovsky"/Grupa partyzancka "Yurovsky"
(Bill Gilchrist)
You were originally assigned to help destroy the railroad but due to a sudden change in plan you are to ambush a German convey that is on its way to intercept the railway saboteurs. You do not know which direction it is coming from but you do have a regular army ATG at your disposal.
Według poprzednich rozkazów dowodziłeś grupą mającą wesprzeć zniszczenie linii kolejowej, jednak ze względu na zmiany planów, masz za zadanie wykonać zasadzkę na niemiecki konwój, który ma przechwycić kolejowych sabotażystów. Nie wiesz z jakiego kierunku nadejdzie konwój, ale od regularnej armii otrzymałeś do swojej dyspozycji działo ppanc.

1st Section: 1 SMG, 1 LMG/Loader and 8 rifles (Inexperienced)
2nd Section: 1 SMG, 1 LMG/Loader and 8 rifles (Inexperienced)
47mm Horse Drawn ATG (Regular) 

2. The game/ Gra
Game from the beggining split into two separate clashes. The first between the group intended to blow up the railway line and the German convoy and between the armored train and a group preparing an ambush. Initially, the partisans have gained a big advantage. Group attacking a convoy destroyed  one of the trucks with all its crew, so the rest of the Germans have  found a shelter in nearby buildings and there ware pinned  with Soviet fire, additionally, from the other side, they were attacked by another partisan unit.
Gra od początku podzieliła się na dwa osobne starcia. Pierwszy pomiedzy grupą przeznaczoną do wysadzenia linii kolejowej i niemieckim konwojem oraz pomiędzy pociągiem pancernym a grupą przygotowujacą zasadzkę. Początkowo partyzanci zdobyli dużą przewagę. Grupa atakująca konwój zniszczyła jedną z ciężarówek wraz z całą jej załogą, natomiast reszta Niemców znalazła schronienie w pobliskich budynkach i tam została przygwożdzona bardzo celnym sowieckim ogniem, dodatkowo z drugiej strony zostali oni zaatakowani przez następny oddział partyzancki. 
The armored train also was in troubles. Exchange of fire between it and the Soviet gun ended with losing the back artillery railroad car. The intervention of the rail infantry units was needed. The Joint action of the remaining artillery and infantry destroyed the gun and the partisan unit also hidden in that area. The second group of train infantry attacked the  partisan unit who tryed to destroy the German convoy and over here the  Germans ware also successful.
Pociąg pancerny również miał problemy. Wymiana ognia między nim a sowieckim działem zakończyła się utratą ostatniego wagonu artyleryjskiego. Potrzebna więc była interwencja oddziałów desantowych. Wspólna akcja pozostałej artylerii i piechoty zniszczyła działo i dodatkowo ukryty tam oddział partyzancki. Druga grupa zaatakowała oddział partyzancki próbujący zniszczyć niemiecki konwój i tu także Niemcy odnieśli sukces. 
Negatively ended the protection of the railway line. Soviet partisans used the German involvement in the fight for crossing and not disturbed by any enemy troops blew up the rail tracks, and then retreated so they left the other partisan group without any support, which led to its destruction. At the end of the game Campbell told us that the Soviet agents were killed in a truck destroyed by Soviet partisans, it gave the Germans clear victory.
Niekorzystnie natomiast zakończyła się akcja ochrony linii kolejowej. Sowieccy partyzanci wykorzystali zaangażowanie niemieckie w walce o skrzyżowanie i nie niepokojeni wysadzili tory, po czym wycofali się i tym pozbawili wsparcia drugiej grupy partyzanckiej, co doprowadziło do jej unicestwienia. Na zakończenie gry Campbell oznajmił nam, że sowieccy agenci zginęli w ciężarówce zniszczonej przez sowieckich partyzantów, co ostatecznie przyczyniło się do zwycięstwa strony niemieckiej.
  

 


4 komentarze:

 1. Great battlefield, as always, with a wonderful looking train! Very nice report Bart...

  OdpowiedzUsuń
 2. Kurczę, dopiero teraz przeczytałem ten post. Świetny scenariusz - szkoda, że agenci nie mogli podziałać... Byłem ciekawy jak się sprawdzi taka opcja zamiany żetonów.
  A czy ten pociąg nie jest przypadkiem w skali S (1/64)?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niestety agenci zostali bardzo szybko wyeliminowani - więc może przy innym scenariuszu będziemy mogli się o tym przekonać. Co do skali pociągu, to sam nie wiem. Ten pociąg to przerobiony zestaw kolejki dla dzieci (kosztuje on bodajże 5 lub 7 funtów) - co do skali to nie mam pojęcia...

   Usuń