sobota, 16 marca 2013

Market Garden

Our last Thursday's game was supposed to be foreplay for some of our colleagues who have not yet had contact with Bolt Action system. But this time we decided to play the game in 20mm scale.
Nasza ostatnia czwartkowa gra miała być grą wstępną, dla kilku naszych kolegów, którzy nie mieli jeszcze styczności z systemem Bolt Action. Tym razem jednak zdecydowalismy się rozegrać grę w skali 20mm. 


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
 
1. Orders/Rozkazy. 

In our game, the British forces were supposed to break through the German defenses and come to the relief for a British parachute troops. The Germans had to break down parachute troops and also to avoid to break to them the British forces.
W naszej grze siły brytyjskie miały za zadanie przebić się przez niemiecką obronę i przyjść z odsieczą brytyjskim oddziałom spadochronowym. Z kolei Niemcy mieli rozbić oddziały spadochronowe i niedopuścić do przebicia się do nich siłom brytyjskim. 


2. Ordre de bataille
 
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus Constam, Campbell Hardie)
During the game Angus had to left and his place was taken by Bill.
Podczas gry Angus musiał ja opuścić i jego miejsce zajął Bill

BRITISH PARA PLATOON - VETERAN
HQ: 2ndLT (SMG), SMG, RIFLE, MEDIC
SECTION: NCO (SMG), 2 SMG, 6 RIFLES, LMG
SECTION: NCO (SMG), 2 SMG, 6 RIFLES, LMG
SECTION: NCO (SMG), 2 SMG, 6 RIFLES, LMG
MMG TEAM
LT MORTAR TEAM
MED AT GUN


BRITISH INFANTRY PLATOON - REGULAR
HQ: 2ndLT (PISTOL), SMG, RIFLE
SECTION: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
SECTION: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
SECTION: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
MMG TEAM
MED MORTAR TEAM
MED AT GUN
TRANSPORT AS REQUIRED

SCOUT CAR, HUMBER ARMOURED CAR

RECEIVED REINFORCEMENTS (by chance):
OTRZYMANE WSPARCIE (przez losowanie):

MK VIII CROMWELL
M5 STUART

GERMANS/NIEMCY:
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)
During the game Bill took Anguses place as the British player and I played Germans for the rest of the game on my own.
Podczas gry Bill zajął miejsce Angusa jako gracza brytyjskiego i grę Niemcami do końca prowadziłem sam.

GERMAN INFANTRY PLATOON A - REGULAR
HQ: 2ndLT (PISTOL), PISTOL, SMG, RIFLE (PF)
SQUAD: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
SQUAD: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG
SQUAD: NCO (SMG), 6 RIFLES, LMG

GERMAN INFANTRY PLATOON B - REGULAR
HQ: 2ndLT (PISTOL), 2 SMG, RIFLE (PF)
SQUAD: NCO (SMG), SMG, 6 RIFLES, LMG
SQUAD: NCO (SMG), SMG, 6 RIFLES, LMG
SQUAD: NCO (SMG), SMG, 6 RIFLES, LMG

TO BE ALLOCATED TO EITHER PLATOON AS DESIRED
MMG TEAM
MED MORTAR TEAM
VOLKSTURM SQUAD – NCO(SMG), 9 RIFLES (4 PF) INEXPERIENCED & SHIRKERS


RECEIVED REINFORCEMENTS (by chance):
OTRZYMANE WSPARCIE (przez losowanie): 
 
STUG IV
PZKPFW IV
SDKFZ 250/9
 
  3. The Game/Gra
 
The whole game is split into two parts: the Germans trying to break the parachute troops defending the village and the British trying to break the German defenses at the factory.
Cała gra rozdzieliła się na dwie części: Niemcy próbujący rozbić oddziały spadochronowe broniące wioski i Brytyjczyków próbujących złamac niemiecką obronę w fabryce.
British paratroopers valiantly resisted the Germans. German infantry frontal assault on the British position ended with the defeat of the Germans, but the British counter-attack also was stopped. At some point, Germans received strong support in a StuG IV and PzKpfw IV, but again, the paratroopers did well. They ground the tank and StuG has been destroyed by an antitank grenades. By the end of the game the Germans were not able to break the British defense at this point. Instead of StuG Germans lost two squads of infantry, while the British lost squad of infantry AT gun crew and a machine gun.
Brytyjscy spadochroniarze dzielnie stawili opór Niemcom. Frontalny atak niemieckiej piechoty na pozycje brytyjskie zakończył się porażką Niemców i kontratakiem brytyjskim, który równiez został powstrzymany. W pewnym momencie Niemcy otrzymali silne wsparcie w postaci StuG IV i PzKpfw IV, ale i tu spadochroniarze sobie doskonale poradzili. Unieruchomili czołg, a StuG został zniszczony granatami przeciwpancernymi. Do końca gry Niemcy nie byli więc w stanie rozbić brytyjskiej obrony w tym miejscu. Oprócz StuGa Niemcy stracili dwa oddziały piechoty, natomiast Brytyjczycy stracili oddział piechoty, obsługę działa ppanc i karabin maszynowy.
British attempt to attack the plant, but also failed. German positions were quite strong and even the arrival of armored support (Cromwell and Stuart) did not bring any improvement. The British lost during the attack the squad of infantry, but they managed to destroy the armored car. Here the Germans were successful . So the whole game ended in a draw as neither side has achieved its goals.
Brytyjskie próby ataku na fabrykę, również zakończyły się niepowodzeniem. Niemieckie pozycje okazały sie dość silne i nawet przybycie wsparcia pancernego (Cromwell i Stuart) nie przyniosło żadnej poprawy. Brytyjczycy podczas ataku stracili cały oddział piechoty, ale udało im się zniszczyć samochód pancerny. Tutaj triumfowali Niemcy. Dlatego cała gra skończyła się remisem, ponieważ żadna ze stron nie osiągnęła swoich celów.

4. Summary/Podsumowanie.

The game was supposed to be a test game for a few club members, who have not had contact with it, but because of their absence we have played it within a group of people who already have mastered the rules. This time we played the game in  the 20mm scale, without modified ranges and the game ran very smoothly. Arrival of reinforcements was followed by the drawing, and the German player (me) had a lot more luck than the British players (Angus first, then Bill).
Gra miała być grą testową dla kilku osób w klubie, które jeszcze nie miały z nią styczności, jednak ze względu na ich absencję rozegraliśmy ja w gronie osób, które zasady maja już opanowane. Tym razem rozegraliśmy grę w skali 20mm bez zmienionych zasięgów i gra przebiegła bardzo płynnie. Przybywanie wspacia następowało w wyniku losowania i gracz niemiecki (ja) miał tutaj dużo więcej szczęścia od graczy brytyjskich (wpierw Angus, potem Bill). 


And here is the link to my gallery on flickr, where you are able to see the pictures from the game in much better resolution:
A tutaj link do mojej galerii na flickr, gdzie możecie obejrzeć zdjęcia z gry w dużo lepszej rozdzielczości:
 
 

4 komentarze:

 1. Very nice looking test game, your club members are lucky to play on this beautiful table, the buildings are, once again, impressive...Great work Bart!
  Cheers,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
 2. A gdzie 1SBS ;)? Fajny scenariusz Bartek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie było tym razem, nikt z nas jeszcze nie ma 1SBS w 20mm.

   Usuń