niedziela, 16 stycznia 2022

The Invincibles show their strength. Niezwyciężeni pokazują swoją siłę!

When you paint new models, you want them on the table as soon as possible. There was no difference with my freshly painted Swedes. I decided to check the famous 'The Invicibles' task force. Having all models I was able to put on the table its best possible version with king Carl Gustav and von Sulzbach. That gave Swedes a total number of 10 orders! Against them, I put Polish Cavalry Task Force (1653-57). To make the game even more spiced we played the 'Relief' scenario!

Kiedy pomalujesz nowe figurki, chcesz je jak najszybciej wystawić na stole. Nie inaczej było z moimi świeżo pomalowanymi Szwedami. Zdecydowałem się wystawić sławne zgrupowanie "Niezwyciężonych". Mając wszystkie modele dostępne, zdecydowałem się wystawić najbardziej wypasioną wersję tego zgrupowania z królem Karolem Gustawem i von Sulzbachem. To dało Szwedom liczbę 10 rozkazów! Przeciw nim wystawiłem koronne zgrupowanie jazdy (1653-57). Aby gra była jeszcze lepiej przyprawiona zagraliśmy scenariusz "Odsiecz".SCENARIO / SCENARIUSZ: The Relief (Task Force book)
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły. 

SWEDEN / SZWECJA
(Alisdair)

VANGUARD:

1 x Dragoon Squadron (Veterans) (5 bases)

MAIN FORCES:

Carl Gustaw (5 orders)
Philip Florinus Von Sulzbach (2 orders)
Colonel (2 order)
Major (1 order)

1 x Black Coats (4 bases)
1 x Armoured Mercenary Reiter Squadron (Sulzbach Regiment) (5 bases)
1 x Mercenary Veteran Reiter with Arquebuses Squadron (6 bases)
1 x Mercenary Veteran Reiter Squadron (6 bases)
1 x National Veteran Reiter Squadron (5 bases)
1 x Mercenary Veteran Musketeer Squadron (5 bases) + 3 Chevaux-De-Frise
2 x Regimental Gun
1 x Transport WagonCOMMONWEALTH / RZECZPOSPOLITA
(Bartek)

VANGUARD:

1 x Dragoon Squadron (6 bases)

MAIN FORCES:

1 x Regimentarz (3 orders)
1 x Colonel (2 orders)
2 x Rotamaster (1 order each)

1 x Winged Hussars Squadron (6 bases)
1 x Pancerni with Spears Squadron (5 bases)
1 x Cossack Style Cavalry with Spears Squadron (5 bases)
1 x Cossack Style Cavalry (6 bases)
2 x Cossack Style Cavalry (5 bases each)
1 x Transport Wagon


2. The Game. Gra.

We started with turn 0. Alisdair in his camp put all his infantry (musketeers and dragoons). I placed my dragoons close to the camp, but not close enough to be able to fire at them (my first mistake from many made during that evening). 

Zaczęliśmy turę 0. Alisdair ustawił całą swoją piechotę (muszkieterów i dragonów) w obozie. Ja wystawiłem swoich dragonów blisko obozu, ale nie na tyle, by móc go ostrzelać (mój pierwszy błąd z wielu popełnionych tego wieczora).
After that, we moved into deployments. Alisdair put his units in one big line, whereas I had to split my troops into two. As you can notice from the pictures I put my Winged Hussars in the second line (another mistake!). First I charged the camp with my cossack cavalry. Alisdair's infantry managed to open fire and stopped my charge by forcing my unit to flee. Then I charged Alisdair lines of cavalry. He uses his pistols and countercharged me. That was devastating for me. Soon all my cavalry was in one big retreat! To make things even worst, I never won a single roll for initiative (Alisdair having an advantage of 10 orders against my 7 always put at least one order to increase the initiative dice). It was a disaster for my troops. Before I was able to finally use my Hussars, it was too late. All my units were already beaten. The game was won by Swedes!

Po tym przystąpiliśmy do wystawiania swoich oddziałów. Alisdair ustawił swoje w jedną wielką linię, ja natomiast musiałem podzielić siły na dwie części. Jak zapewne zauważycie na zdjęciach, wystawiłem husarię w drugiej linii (kolejny błąd!). Wpierw uderzyłem jazdą kozacką na obóz. Piechota Alisdaira otworzyła ogień i zatrzymała moją szarżę i zmusiła oddział do ucieczki. Wtedy uderzyłem na linię kawalerii Alisdaira. Wpierw użył swoich pistoletów a następnie skontrował moją szarżę. To tylko mnie pogrążyło. Wkrótce moja kawaleria znalazła się w jednym wielkim odwrocie! By spotęgować moją klęskę, to nigdy nie wygrałem pojedynczego rzutu na inicjatywę (Alisdair mając przewagę w rozkazach 10 do 7 moich, zawsze powiększał jednym lub dwoma swoje rzuty). To była klęska moich oddziałów. Zanim mogłem w końcu użyć husarii, było już za późno na cokolwiek. Wszystkie moje oddziały były już pobite. Gra została wygrana przez Szwedów!


Let's talk about the victory points now. From the scenario, Alisdair gets 6 points for objectives and 1 point for acceptable losses. I got for scenario 0 points for heavy losses. Now the points for killed and forced to flee bases. Alisdair lost 6 bases and 4 was forced to flee. That gives me 9 points. I lost 15 bases and 4 was forced to flee, which gives a total of 17 points to Alisdair. Together Alisdair won 23:9, which gave him a historical victory! Well deserved!

Pomówmy teraz o scali wygranej. Ze scenariusza Alisdair otrzymał 6 punktów za cele i jeden za dopuszczalne straty. Ja za scenariusz dostałem 0 punktów, ponieważ moje straty były duże. Teraz punkty za zabite i uciekające podstawki. Alisdair stracił 6 podstawek i 4 uciekły. To daje mi 9 punktów. Ja straciłem 15 podstawek i 4 zostały zmuszone do ucieczki, co dało 17 punktów dla Alisdaira. Razem Alisdair wygrał 23:9, co dało mu historyczną wygraną! Zasłużenie!
3. Links. Linki.

SESWC:

to be updated soon...

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72177720295994898

10 komentarzy:

 1. Ha! Gratki dla zwycięzcy!
  Super gra z super modelami!

  OdpowiedzUsuń
 2. Alisdair becomes a cavalry hussar, I told you ... ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I know, you should see him charging my units. No chances for me...

   Usuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń