niedziela, 25 kwietnia 2021

Cretan Sea 1914. Morze Kreteńskie 1914.

Finally, after so long time, we had our face to face game. The weather was great so we used the garden of our club for a game. We didn't want anything complicated. For few reasons. Firstly, the Scottish weather could change in seconds, so something we would be able to pack very quickly. Secondly, to have maximum fun. Finally, thirdly, the naval battle, as we did not have one for a long time (I think, that my last game, not over the Internet was naval). Michael brought his 1/6000 ships and we used his Big Guns rules.

W końcu, po tak długim czasie, mieliśmy swoją grę, twarzą w twarz. Pogoda była wspaniała i do tego użyliśmy ogrodu okalającego nasz klub. Nie chcieliśmy niczego skomplikowanego, z kilku powodów. Po pierwsze, szkocka pogoda może się zmienić w kilka sekund. Po drugie, by mieć maksimum przyjemności z gry. I po trzecie, chcieliśmy bitwę morską, bo tej nie mieliśmy już od dłuższego czasu (wydaje mi się, że moja ostatnia gra, nie przez Internet, była właśnie bitwą morską). Michael przyniósł swoje okręty w skali 1/6000 i do gry użyliśmy jego zasad Big Guns.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
MODELS /  MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.
CENTRAL POWERS / PAŃSTWA CENTRALNE
(Bartek)

Turkish Squadron

2 x Pre-dreadnought
1 x Dreadnought

Austrian Squadron

1 x Pre-dreadnought
1 x Dreadnought

German Squadron

2 x Battlecruiser


ENTENTE / ENTENTA
(Michael)

1st British Squadron

2 x Battlecruiser

2nd British Squadron

1 x Dreadnought
1 x Battlecruiser
1 x Pre-dreadnought

Greek Squadron

1 x Pre-dreadnought


2. The game. Gra.

Our game was a little alternative scenario. The British decided to fulfil their obligations and hand over the battleship built for Turkey to their rightful owners. As the First World War broke up, they even decided to escort that ship to the Turkish waters. Germans managed to send on Mediterrane Sea 2 of their battlecruisers and they were chasing that squadron, to catch the British, just after they pass the ship to the Turkish. At the same time to other navies were presented in the area: Austro-Hungarian and Greek. British finally passed the ship and moved away, but then the second British squadron arrived and passed the news about Turkey joining the war. The battle began.

Nasza gra to mała historia alternatywna. Brytyjczycy postanowili wywiązać się z zobowiązań i przekazać Turkom zamówiony przez nich pancernik. W związku z wybuchem pierwszej wojny światowej, zdecydowali się nawet na to, by eskortować ten okręt na wody tureckie. Niemcom udało się przerzucić na Morze Śródziemne 2 swoje krążowniki liniowe i ścigały tą brytyjską eskadrę, by zaatakować ją, gdy przekażą okręt Turkom. W tym samym czasie na tych wodach obecne były jeszcze dwie inne marynarki: austro-węgierska i grecka. Brytyjczycy przekazali okręt i zaczęli się oddalać, gdy pojawiła się następna brytyjska eskadra, która przyniosła wiadomość o włączeniu się Turcji do wojny. Bitwa się rozpoczęła.British opened fire as the first and badly hit a new Turkish ship. It lost one of its turret, which even caused the explosion. However, the damages were not serious and the ship joined the German squadron and fight with them till the end of the game. Austro-Hungarian joined the rest of the Turkish ships and in that way, Central Powers created two big squadrons. At the same time, Royal Navy ships forced Greek battleship to join the action on their side. 

Brytyjczycy otworzyli ogień jako pierwsi i bardzo poważnie uszkodzili nowy turecki okręt. Stracił on jedną ze swoich wież, co spowodowało eksplozję. Jednakże, zniszczenia nie były poważne i okręt mógł kontynuować walkę dołączając do niemieckiej eskadry. Austro-Węgrzy dołączyli do pozostałych okrętów tureckich i w ten sposób Państwa Centralne utworzyły dwie eskadry.
Soon British recorded another success. They hit the Austro-Hungarian ship, destroying its guns and forced her to withdraw. She was soon replaced by another Austro-Hungarian battleship, but it was the dreadnought this time. To avoid more damages, the Germans decided to increase the distance and slowly move out of the battle. However, the British push pressure on them. Lucky for Central Powers, British gunners aimed very badly. Not, like their German counterparts. Finally German and Turkey battleship hit one of the  British battlecruisers in the gun turret. That caused a massive explosion and the first ship gets sunk.

Wkrótce Brytyjczycy zanotowali kolejny sukces. Trafili austro-węgierski okręt, zniszczyli jego działa i zmusili do wycofania się. Ten okręt został wkrótce zastąpiony przez inną austro-węgierską jednostkę, ale tym razem był to drednot. By zapobiec kolejnym zniszczeniom, Niemcy zdecydowali się na zwiększenie dystansu i powoli zaczęli wycofywać się z bitwy. Jednakże, Brytyjczycy wciąż napierali. Na szczęście dla państw centralnych, brytyjscy artylerzyści bardzo źle celowali. Nie tak jak ich niemieccy przeciwnicy. W końcu niemieckie i tureckie pancerniki zaliczyły trafienie w brytyjskiego krążownika liniowego, zniszczyć jedno z dział. To doprowadziło do eksplozji komór amunicyjnych i zatonięcia okrętu.

That success comes with a price. One of the German battlecruisers also get badly hit and finally her engines were unable to work. In revenge, another British battlecruiser was also badly hit and was very close to sinking. The same happened to the Austro-Hungarian ship and one of the Turkish pre-dreadnoughts. Germans decided then for the risky step. One of their battlecruisers broke the line and fired on the last British battlecruiser. She hit her in the ammunition magazines which caused an explosion and the second ship sunk. That brings the battle to the end. Victorious Germans were able to move off the battle and the British had to withdraw.

Za ten sukces trzeba było jednak zapłacić. Jeden z niemieckich krążowników liniowych został ciężko uszkodzony i w końcu jego maszyny przestały działać. W rewanżu, kolejny brytyjski krążownik liniowy został ciężko uszkodzony. To samo stało się z austro-węgierskim pancernikiem i jednym z tureckich przeddrednotów. Niemcy zdecydowali się wtedy na ryzykowny krok. Jeden z ich krążowników oderwał się od eskadry i ostrzelał ostatni brytyjski krążownik liniowy. Uzyskał trafienie, które spowodowało eksplozję komór amunicyjnych i zatonięcie okrętu, drugiego w tej bitwie. To doprowadziło do końca gry. Zwycięscy Niemcy mogli spokojnie opuścić pole bitwy a Brytyjczycy musieli się wycofać.
Full list of damages:

Pełna lista zniszczeń:

CENTRAL POWERS:

Turkish Dreadnought - light damages. 
Austro-Hungarian Dreadnought - heavy damages.
1st German Battlecruiser - heavy damages.
2nd German Battlecruiser - no damages.
Austrian Pre-dreadnought - light damages, withdrew.
1st Turkish Pre-dreadnought - medium damages.
2nd Turkish Pre-dreadnought - no damages.

ENTENTE:

British Dreadnought - light damages.
1st British Battlecruiser - sunk.
2nd British Battlecruiser - heavy damages.
3rd British Battlecruiser - sunk.
British Pre-dreadnought - light damages.
Greek Pre-dreadnought - light damages.3. Links. Linki.


Michael:


Flickr:

6 komentarzy: