poniedziałek, 28 grudnia 2020

If you mess with gods, gods will mess with you! Nie igraj z bogami, bo bogowie poigrają sobie z Tobą!

Our next game, because Christmas was played on Sunday. Again it was a Houseparty game at Michael. This time it was Peloponnesian War in 28mm with Hail Caesar rules. All pictures were done by Michael.

Nasza kolejna gra została wyjątkowo ze względu na Boże Narodzenie rozegrana w niedzielę. Ponownie była to gra rozegrana u Michaela przy pomocy Houseparty. Tym razem była to wojna peloponeska w skali 28mm z zasadami Hail Caesar. Wszystkie zdjęcia zostały zrobione przez Michaela.SCENARIO 
/ SCENARIUSZ: 
Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.SPARTA
(Bartek)

1st Command (level 9)

1 x King's Bodyguard Hoplites
1 x Spartan Armoured Hoplites
1 x Peltasts

2nd Command (level 8)

2 x Allied Armoured Hoplites

3rd Command (level 8)

1 x Allied Unarmoured Hoplites
2 x Peltasts
1 x Hippei

ATHENS / ATENY
(Michael)

1st Command (level 9)

1 x Athenian Elite Armoured Hoplites
1 x Athenian Armoured Hoplites
3 x Peltasts
1 x Hippei

2nd Command (level 8)

2 x Athenian Armoured Hoplites

3rd Command (level 8)

1 x Athenian Unarmoured Hoplites
2 x Peltasts
1 x Slingers


2. The game. Gra.

Before we started the game before we choose the sides, I told that I will try again Spartans and maybe with the help of gots I will manage to finally win a game, as did not so far. In response, Michael answered that there are no gods to help as they no exist at all. I think that he regrets those words now ;)

Przed grą, zanim wybraliśmy strony, powiedziałem że tym razem zagram Spartanami i być może tym razem wygram, ponieważ do tej pory mi się to nie udało. Na to Michael stwierdził, że nie ma bogów by mi pomogli, bo nie istnieją. Wydaje mi się, że Michael żałuje teraz swoich słów ;)

Michael, You'd just pissed him off... Michael, właśnie go wkurzyłeś...

Going back to our game. Michael moved very quickly on his flanks against my troops. Unfortunately, his centre did not follow that speed and was left behind. In the meantime, I formed all my Hoplites into phalanx and awaited melee. Before that happened Athenians light troops destroyed my light troops in king's brigade. The game started with usual direction for me...

Powracając do naszej gry. Michael bardzo szybko ruszył na swoich flankach w moim kierunku przeciw moim oddziałom. Niestety jego centrum nie zachowało tej prędkości i pozostało w tyle. W międzyczasie, uformowałem falangi i oczekiwałem starcia. Zanim to się stało ateńskie lekkie oddziały zniszczyły moje lekkie oddziały w brygadzie króla. Gra zaczęła przybierać normalny kierunek dla mnie... 
There was no time to waste, I charged. First, my bodyguards hit the unarmoured Athenians. In the centre, both phalanxes attacked their opponents and on my right lights attacked the lights and both armoured Athenian phalanxes attacked my unarmoured. The fight was fierce. My elite troops cannot destroy the unarmoured and later they have been supported by another Spartan phalanx, but still, I was unable to broke it. In the centre, I lost one unit and Michael lost one. The worst happened on my right, where in just a few turns all my units evaporated. It was looked like another defeat...

Nie było czasu, by go marnować, zaszarżowałem. Wpierw moi elitarni zaatakowali nie opancerzonych Ateńczyków. W centrum obie moje falangi starły się z ich przeciwnikami a na mojej prawej stronie siły lekkie starły się ze sobą a moi nie opancerzeni starli się z opancerzonymi falangami ateńskimi. Walka była zażarta Moje elitarne oddziały nie były w stanie poradzić sobie z nie opancerzonymi i później musieli zostać wsparci przez drugi oddział Spartan, jednak wciąż nie mogłem złamać Ateńczyków. W centrum obie strony straciły po jednym oddziale. Najgorzej dla mnie sytuacja przedstawiała się na prawej stronie, gdzie w zaledwie kilka tur, wszystkie moje siły zostały zniszczone. Wyglądało to na kolejną porażkę...

Then the miracle happened. All of Michael's best command was faced the opposite table edge. His order was to turn around and move against my Spartans. He rolled double 6 followed by 6! It means 3 full movements off the table! The same time my Spartans finally broke the unarmoured and were ready to get another fight. Michael was left with only one phalanx and 2 light units against 3 phalanxes in which one was elite. The game was over and Athenians gave ground. It was an amazing game with so unexpected final. Next game at my place!

Wtedy stał się cud. Cała najlepsza brygada Michaela skierowana była w kierunku przeciwnej krawędzi stołu. Jego rozkaz był następujący: obrócić się i ruszyć przeciw Spartanom. Rzucił dublet szóstek i potem kolejną szóstkę! Co oznaczało 3 pełne ruchy w przód ze stołu! W tym samym czasie moi Spartanie w końcu złamali nie opancerzonych Ateńczyków i byli gotowi do kolejnej walki. Michael pozostał tylko z jedną falangą i dwoma lekkimi oddziałami przeciw trzem moim falangom, w tym jednej elitarnej. Gra się zakończyła a Ateńczycy poddali pole walki. To była niesamowita gra z tak nieoczekiwanym zakończeniem. Kolejna gra u mnie!
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2020/12/the-battle-at-flummoxia-around-429-bc.html

10 komentarzy: