czwartek, 5 marca 2020

Natasha has an eye on everything. Natasza ma wszystko na oku.

Last Thursday we had another 54mm game. I think that is a sign that we all getting older and need bigger toys... This time it was 2WW, eastern front with Operation Squad WW2 rules. Ages ago I was asked to translate those into Polish. That was an unofficial version and I don't know if it is still in use. For those who do not know this system, it requires a very small number of figures and has a very interesting way of activation, based on reactions. The turn order looks like this: 
  • the initiative, 
  • 1st order, reaction to this order, reaction to reaction etc. Up to 3 orders on the side, 
  • then activations of the figures with their value order (figures quality + 2D6) and then we move to next 3 figures until all are activated. Turn is over and we move to the next one. 

It sounds complicated, but it is very easy.

W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę w skali 54mm. Myślę, że jest to znak, że stajemy się coraz starsi i potrzebujemy większych figurek. Tym razem II wojna światowa z zasadami Operation Squad WW2. Wieki temu wykonałem polskie tłumaczenie tych zasad, była to nieoficjalna wersja i nie wiem, czy wciąż jest w użyciu. Dla tych co nie znają tego systemu, to wymaga on bardzo małej ilości figurek i posiada bardzo ciekawy sposób aktywacji, bazujący na reakcjach. Tura wygląda następująco: 
  • inicjatywa,
  • 1. rozkaz, reakcja na ten rozkaz, reakcja na reakcję itp. Do 3 rozkazów na stronę,
  • aktywacje figurek bazujące na wartości figurek (ich jakość + 2K6), po tym przechodzimy do kolejnych 3 figurek aż wszystkie zostaną aktywowane. Tura jest zakończona i przechodzimy do następnej.

Wydaje się skomplikowane, ale takie nie jest.SCENARIO / SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY / SCENERIA: Mike Evans, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.
SOVIETS / SOWIECI
(Michael, Bartek)

Lieutenant, SMG
Sergeant, SMG, Veteran
3 x SMG
3 x Rifle
1 x Sniper, VeteranGERMANS / NIEMCY
(Alasdair, Peter)

Lieutenant, SMG
Sergeant, SMG
4 x Rifle
1 x LMG
1 x Sniper

2. The game. Gra.


In our game, we had the main objective (the ruined house in the middle) and secondary objective (the opponent's entry point). We also get points for every kill during the game. I split our forces on two. Michael with a sergeant, 2 SMGs and 2 rifles was going to take a building, while I with the rest of the troops were going to encircle Germans and take their entry point. My sniper, Natasha supported everything from the top of one of the trees.
W naszej grze mieliśmy główny cel (ruiny budynku po środku) i poboczne (punkt wejścia przeciwnika). Punkty mogliśmy również zdobyć za każdego zabitego wroga. Nasze siły rozdzieliłem na dwie części. Michael z sierżantem, dwoma pistoletami maszynowymi i dwoma karabinami miał zająć budynek, podczas gdy ja z resztą miałem okrążyć przeciwnika i zająć ich punkt wejścia. Mój snajper, Natasza wspierała nasze akcje, będąc na czubku jednego z drzew.Michael very quickly took the building with his soldiers with SMGs. Soldiers with rifles began to circle the wall to get to the German rear. It was Michael's sabotage, which allowed to better stretch Nazi forces. The fight broke out in the building, both sides used grenades. We soon had the first results. The Germans lost their lieutenant and two soldiers. The Soviets had only one wounded soldier.
Michael szybko zajął budynek, przy pomocy żołnierzy wyposażonych w pistolety maszynowe, a żołnierze z karabinami zaczęli okrążać murek, by dostać się na niemieckie tyły. Była to dywersja Michaela, która pozwoliła lepiej rozciągnąć nazistowskie siły. W budynku wywiązała się walka, poszły w ruch granaty. Wkrótce mieliśmy pierwsze wyniki. Niemcy stracili swojego porucznika i dwóch żołnierzy. Sowieci mieli tylko jednego rannego żołnierza.

On my side, Germans discovered my plan and somehow tried to prevent it. They push their machine gun here. With Natasha's support, I managed to silence it, however, I lost 2 men. In the end, German sniper tried to get Natasha but missed. Unfortunately, Natasha could not answer, because the game ended with an unquestionable victory of the Soviets. Germans lost 4 men, including their officer, soviets lost 2 men and 1 was wounded. Most importantly, the building was in our hands!
Po mojej stronie, Niemcy odkryli mój plan i próbowali jakoś temu przeciwdziałać. Rzucili tutaj swój karabin maszynowy. Przy wsparciu Nataszy, udało mi się go uciszyć, jednak sam straciłem 2 ludzi. Na sam koniec niemiecki snajper próbował zabić Nataszę, ale chybił. Niestety Natasza nie mogła odpowiedzieć, bo gra się zakończyła bezsprzecznym zwycięstwem Sowietów. Niemcy stracili 4 ludzi, w tym oficera, Sowieci stracili 2 ludzi i jeden był ranny. Co najważniejsze, budynek był w naszych rękach!3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:4 komentarze: