poniedziałek, 16 marca 2020

Moravia 1758. Morawy 1758.

Last Thursday we had postponed game with Michael's rules Seven Years. This time he was going to check his skirmish rules. That was the time when his freshly new painted Austrians had their first time on the table. Of course, I volunteered to be the first player, who will lead them into the battle! As the Prussians acted his Hessians.
W ostatni czwartek mieliśmy wcześniej przełożoną grę z zasadami stworzonymi przez Michaela, Seven Years. Tym razem chciał sprawdzić zasady dla sił lekkich. Był to też czas, gdy jego świeżo pomalowani Austriacy, mieli swój pierwszy raz na stole. Oczywiście, że się zgłosiłem na ochotnika, by jako pierwszy poprowadzić ich w bój! Jako Prusacy zagrali jego Hessowie.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.AUSTRIANS / AUSTRIACY
(Peter, Bartek)

Commander 1
1 x Grenadiers, Veterans
3 x Musketeers
1 x Gun
2 x Skirmish Cavalry

Commander 2
2 x Hussars
2 x Jaegers
PRUSSIANS / PRUSACY
(Alasdair, Mike)

Commander 1
2 x Grenadiers
3 x Musketeers
1 x Gun

Commander 2
2 x Light Cavalry
1 x Jaegers

Supply Convoy
3 x Wagons2. The game. Gra.


The game objective was to move the majority of Prussian troops and supply over the Austrian table edge. Prussians get during the first turn double move whilst the Austrians started the game only with the 1st Commander, the second had to roll to enter the table.
Celem gry było przeprowadzenie większości sił i zaopatrzenia pruskiego przez krawędź austriacką. Prusacy w pierwszej turze otrzymali podwójny ruch, natomiast Austriacy zaczynali grę tylko z siłami pierwszego dowódcy, drugi musiał rzucać, by wejść na stół.
We decided that I, as the first commander will create a strong line and will fight against Prussian infantry and will try to stand as long as possible. We were hoped that our light forces will enter a table on Prussian back and will disorganise their battle plans. Prussians quickly moved forward, but my forces moved quickly too. Our defending line had to be put much farther on the table than assumed. The biggest threat Prussians created on my right flank, where his light troops (cavalry and Jaegers) went around my troops and were at my back. I had to act quickly!
Zdecydowaliśmy, że ja jako pierwszy dowódca utworzy silną linię i będzie walczył przeciw Pruskiej piechocie, jak najdłużej się da. Mieliśmy nadzieję, że nasze siły lekkie pojawią się na tyłach pruskich i w ten sposób zdezorganizują ich plany bitewne. Prusacy szybko ruszyli do przodu, jednak moje oddziały dotrzymały im tempa. Nasza linia obrony znalazła się dużo dalej do tyłu, niż zakładaliśmy. Największe zagrożenie Prusacy utworzyli na mojej prawej flance, gdzie ich lekkie siły (kawaleria i Jegrzy) obeszli moje oddziały i znaleźli się na moich tyłach. Musiałem interweniować bardzo szybko!

My cavalry quickly moved against the threat and in few melees managed to close the light Prussian forces in the table corner, where they stayed for the rest of the game. Mike tried to give them support with infantry, but his flanking attack failed. Then our light troops arrived on Prussian right. Alasdair had to move some infantry against them, weakening their main lines...
Moja kawaleria szybko ruszyła przeciw temu zagrożeniu i udało się jej zamknąć lekkie siły pruskie w rogu stołu, gdzie pozostały do końca gry. Mike próbował wesprzeć je swoją piechotą, jednak jego flankujący atak nie powiódł się. Wtedy na ich prawej flance pojawiły się nasze lekkie oddziały i Alasdair musiał oddelegować część piechoty przeciw nim, osłabiając tym ich główna linię...

Peter managed to move around the Prussians and attack the supply wagons. Their main line got attacked by my main forces. Concentrating fire on one unit gave amazing results. 2 infantry units get destroyed and 1 forced to withdraw. At the end of the game, there was no chance that any of the Prussian units will move through our defence line. It was a great Austrian debut on the table!
Peterowi udało się obejść Prusaków i zaatakować wozy z zaopatrzeniem. Ich główna linia została zaatakowana przez moje główne siły. Koncentracja ognia na jednym oddziale przyniosła rewelacyjne rezultaty. 2 oddziały piechoty zostały zniszczone a jeden zmuszony do wycofania się. Na koniec gry nie było nawet cienia szansy, by jakikolwiek pruski oddział zdołał przedrzeć się przez naszą linię obrony. To był wspaniały debiut Austriaków na stole! 
Sadly it looks like it will be my last game for a long time. As I have contacts with people who possible are infected by this bloody virus I decided to reduce all my contacts. Hope the situation will be solved very quickly and I will return to the table, figures and dice... Happily, I got so many figures to paint!
Niestety, wygląda na to, że była to moja ostatnia gra na dłuższy czas. Jako, ze mam kontakt z ludźmi, którzy prawdopodobnie są zainfekowani tym cholernym wirusem, postanowiłem zredukować wszystkie moje kontakty. Mam nadzieje, że sytuacja wkrótce się unormuje i będę mógł wrócic do stołu, figurek i kości... Na szczęście mam dużą ilość figurek do pomalowania!


3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:
to be updated soon...

Flickr:

8 komentarzy:

 1. Congratulations on the game, Bartek! Hopefully the games will resume soon!

  OdpowiedzUsuń
 2. Fantastyczna bitwa! Trzymajcie się tam!

  OdpowiedzUsuń
 3. Impressive and grogeous lines of battle!

  OdpowiedzUsuń
 4. A great little battle/game that developed well--particularly for the Austrians! Beautiful figures and terrain as ever.
  All the best. I hope that your two weeks go by quickly and without any symptoms.

  OdpowiedzUsuń
 5. Thank you, James, for your kind words. It is really appreciated. Happily, I'm not under quarantine, so the time to be out of active hobby will be longer for me. I just have contact with people affected because of my job. I could easily spread that disease further and most of my gaming pals are in risk age. Being responsible chap I decided to separate from them for a while. Keep calm and carry on!

  OdpowiedzUsuń