środa, 25 marca 2020

New Normans and Vikings. Nowi Normanowie i Wikingowie.

Some of my new figures. This time it is something for my Normans and Vikings. I was thinking about some reinforcements for existing units and decided to give my Normans more support units especially archers, both foot and mounted. All figures for them come from Conquest Games. Sadly I ordered not enough bases from Warbases and not all figures are fully based...
Kilka moich nowych figurek. tym razem postanowiłem dodac coś do moich Normanów i Wikingów. Myślałem nad uzupełnieniami do istniejących juz oddziałów i zdecydowałem się dodać Normanom oddziały wsparcia, szczególnie łuczników, zarówno pieszych jak i konnych. Wszystkie figurki pochodzą od Conquest Games. Niestety zamówiłem niewystarczająca ilość podstawek od Warbases i nie wszystkie są w pełni zapodstawkowane...

Mounted Archers / Konni Łucznicy:
Breton Mounted Javelimen / Bretońscy Konni Oszczepnicy:
Foot Archers / Piesi Łucznicy:
New Foot Commander / Nowy Pieszy Dowódca:
Dead Warrior / Martwy Wojownik:My Normans are almost at the planned stage. I just need some new bases to made units equal about the number of figures (12 for foot and 6 for mounted). I think to add one more brigade for them, but I will remain silent what kind it will be ;) Completely different situation is with my Vikings. I decided to extend it to Norman's size. This time I added a couple of heavily armoured units with spears. I also added some new commanders for them. Sadly the king's base has not a banner yet. I can not print it, as we all stay under quarantine and can not use my father's printer... I will add it later. All figures are from Warlord and bases from Warbases. I plan to extend that forces into 3 brigades, every with 2 armoured infantry, 1 unarmoured infantry and 1 unit of archers. Of course, the king's brigade will have some extra special units. I think about some cavalry as well and ships!
Moi Normanowe osiągnęli juz prawie zamierzony stan. Potrzebuję jedynie kilku podstawek, by uzupełnić stany istniejących oddziałów (12 figurek dla oddziałów pieszych i 6 dla konnych). Myślę nad dodaniem kolejnej brygady, jednak jej skład pozostanie na razie tajemnicą ;) Zupełnie odmienna sytuacja jest z moimi Wikingami. Zdecydowałem się rozszerzyć ich armię do rozmiarów armii normańskiej. Tym razem dodałem dwa ciężko opancerzone oddziały piechoty z włóczniami. Dodałem także kilku nowych dowódców. Niestety podstawka króla nie ma jeszcze sztandaru. Nie mogę go wydrukować, ponieważ wszyscy jesteśmy teraz poddani kwarantannie i nie moge skorzystać z drukarki mojego ojca... Dodam go jednak później. Wszystkie figurki pochodzą od Warlorda a podstawki od Warbases. Planuje rozszerzyć moje siły do 3 brygad, każda składająca się z 2 oddziałów opancerzonej piechoty, 1 nieopancerzonej i 1 oddziału łuczników. Oczywiscie królewska brygada będzie posiadała kilka specjalnych jednostek. Myślę też o jakiejś dla nich kawalerii i okrętach! 

Commanders / Dowódcy:
Infantry / Piechota:
Due to the global situation and overdue holiday, I have now more time to think about our games. I have in mind our Norman saga especially. We use a modified version of Hail Caesar for our games. The modification applies to an inverted turn sequence. In our case, it is initiative movement, shooting, ordered movement and hand to hand. When it comes to normal troops, this sequence is perfectly fine, but this does not necessarily correspond to light cavalry, especially those equipped with throwing weapons. Therefore, I suggest that in our games for such troops to give them the opportunity to shoot after movement, of course with -1 to hit. another change is suggested for our commanders. I think that they should be always with one of the units from their brigade. Of course, at the end of the turn, they can move freely within their troops. These are my thoughts on our next games, which I hope to play soon.
Z powodu ogólnoświatowej sytuacji oraz zaległego urlopu, mam teraz więcej czasu na przemyślenia dotyczących naszych gier. W tym miejscu myślę o naszej normańskiej sadze. Do naszych gier używamy zmodyfikowanej wersji Hail Caesar. Modyfikacja dotyczy odwróconej sekwencji tury. W naszym wypadku jest to: inicjatywa, strzelanie, ruch po rozkanie i walka wręcz. Jeżeli chodzi o normalne oddziały, to taka sekwencja jest jak najbardziej w porządku, jednak niekoniecznie odpowiada to lekkiej kawalerii, szczególnie tej wyposażonej w broń miotaną. Dlatego sugeruję by w naszych grach w przypadku takich oddziałów dać im możliwość strzału po ruchu, oczywiście z -1 do trafienia. Kolejna zmiana dotyczy naszych dowódców. Sugeruję by byli oni zawsze z jednym z oddziałów z ich brygady. Oczywiście na koniec tury mogą oni dowolnie przemieszczać się w obrębie swoich oddziałów. Takie są moje przemyślenia dotyczące naszych kolejnych gier, które mam nadzieję już wkrótce rozegramy.


Stay safe all of you!
Trzymajcie się wszyscy i bądźcie bezpieczni!

12 komentarzy:

 1. Fajni. Pomyśl o urozmaiceniu podstawek jakimiś krzaczkami np. z gąbki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja wole proste podstawki. Zbyt urozmaicone nie za bardzo sprawdzają się przy częstych grach.

   Usuń
  2. Dokładnie prostota to wszystko co trzeba.

   Usuń
 2. Well done, great looking additions!!

  OdpowiedzUsuń
 3. Piękna robota. Uważajcie tam na siebie!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Uważamy, wy także uważajcie na siebie.

   Usuń
 4. Decent work, Bartek! My congratulations.

  OdpowiedzUsuń
 5. fantastic figures ! and Yep all agreed, sensible rules!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. We will use them all in our next game when all this madness will finally finish...

   Usuń