wtorek, 10 marca 2020

Scottish forage. Szkocki furaż.

Last Thursday we supposed to have a seven years war game with Michael's Seven Years rules, but due to his work commitments, we had to postpone that game for the next week and get something instead. Mike proposed a Pikeman's Lament game with his ECW collection and we all agreed for that.
W ostatni czwartek powinnismy mieć grę z okresu wojny siedmioletniej przy użyciu zasad Michaela Seven Years, jednak z powodu na jego zobowiązania w pracy, musieliśmy to przełożyć na następny tydzień i znaleźć coś w zastępstwie. Mike zaproponował Pikeman's Lament z jego kolekcją z angielskiej wojny domowej i my na to przystaliśmy.SCENARIO / SCENARIUSZ: Mission I: Foraging at the Village
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY / SCENERIA: Mike Evans, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.ROYALISTS / ROJALIŚCI
(Alasdair, Peter)

2 x Shot
1 x Pike
1 x Gallopers, Veteran
1 x Forlorn HopeCOVENANTS / KOWENANCI
(Mike, Bartek)

1 x Border Horse
1 x Trotters, Raw
1 x Forlorn Hope, Aggressive
1 x Dragoons, Veteran
1 x Shot, Veteran


2. The Game. Gra.


Our plan was to encircle the village with our cavalry and engage as much enemy units, to take them off the game objective. The village was going to be taken by our infantry. Royalist plan was to keep their units off the village and when our units will be engaged in a fight with the villagers and take the objectives undisturbed.
Nasz plan polegał na okrążeniu wioski naszą konnicą i zaangażowanie walką jak największej ilości wrogich oddziałów, by odciągnąć je od celu gry. Wioska miała być zajęta przez naszą piechotę. Plan rojalistów polegał na trzymaniu ich oddziałów z dala od wioski i gdy nasze oddziały będą zajęte walką z wieśniakami, wejście do wioski i zajęcie niepokojeni celów gry.


Our units slowly moved to their positions. The same did Royalists. On one of my first activation rolls, I managed to get a double 6 and an extra 1 victory point. Our cavalry was ready to attack the enemies. Dragoons as the first started firing at the opponent. They successfully used the skirmishing tactic. Soon our infantry was ready to storm the village.
Nasze oddziały powoli zajmowały swoje pozycje. To samo robili Rojaliści. Podczas jednej z moich pierwszych aktywacji, rzuciłem dublet szóstek i dostałem dodatkowy 1 punkt zwycięstwa. Nasza kawaleria była gotowa zaatakować przeciwnika. Nasi dragoni, jako pierwsi otworzyli ogień. Z dużym sukcesem używali tu taktyki ostrzału i wycofania się. Wkrótce nasza piechota była gotowa, by zaatakować wioskę.

There were 2 units of Clubsmen in the village. However, they were no match for my Forlorn Hope unit. In the melee, I managed to destroy one of the village's defending units and made a clear way to one of the objectives. Our Shot unit moved then and took the first one, worth 2 points. Then Royalists decided to attack the village too.
Były dwa zbrojne oddziały  we wiosce. Jednakże, nie stanowiły one poważnego zagrożenia dla naszego oddziału Forlorn Hope. W walce wręcz zniszczyli jeden z oddziałów broniących wioski i wyczyścili drogę do jednego z celów gry. Nasz oddział strzelców ruszył się i zabrał pierwszy z nich, warty 2 punkty. Wtedy Rojaliści również zdecydowali się zaatakować wioskę.


In the meantime, our cavalry was in big trouble. They were decimated by fire from both Shot units. Soon our Trotters get some casualties and retreat from the battlefield. Our Dragoons, despite fighting bravely, lost all their men. Happily, for us we withdraw Border Horse out of the fight, as we had a special task for them.
W międzyczasie nasza kawaleria miała poważne problemy. Była dziesiątkowana przez oba oddziały strzelców. Wkrótce jeden z naszych oddziałów kawalerii (Trotters) stracił kilku ludzi i uciekł z pola walki. Nasi dragoni, pomimo bohaterskiej postawy, stracili wszystkich ludzi. Na szczęście, wycofaliśmy na czas Border Horse, mając dla nich przeznaczone specjalne zadanie.

Our Shot unit moved out of the building and passed objective to our Horse Borders and then moved to the second building and took objective (2 points). The same done our Forlorn and took another objective (1 point). When they moved out of the building were attacked by Royalist cavalry. Unfortunately, our unit got destroyed in hand to hand fight. But the objective stayed abandoned in the middle of the village as the Royalist cavalry was forced to withdraw.
Nasi strzelcy wyszli z budynku i przekazali cel naszym Horse Borders i wtedy zajęli kolejny budynek i znajdujący się tam cel (2 punkty). To samo zrobili nasi Forlorn i zajęli kolejny budynek wraz z celem (1 punkt). Gdy wyszli z budynku, zostali zaatakowani przez rojalistyczna kawalerię. Niestety, zostali oni rozbici w walce wręcz. Cel jednak pozostał na środku wsi, ponieważ rojalistyczna kawaleria musiała się wycofać.In the end, Royalist Forlorn moved into the village and took the last building worth 3 points. Sadly we had to finish our game. We won 5:3!
Na sam koniec, Forlorni rojalistów wkroczyli do wioski i zajęli ostatni budynek warty 3 punkty. Niestety, musieliśmy zakończyć grę. Wygraliśmy 5:3!


3. Links. Linki.


SESWC:
to be updated soon...

Flickr:

6 komentarzy: