sobota, 14 marca 2020

From Bokhara with Love! Pozdrowienia z Buchary!

Last weekend was our first AB1 group game. This time it was a big A Set An East Ablaze game with 8 players plus umpire. The game was placed in fictitious engagement around the ancient town of Bokhara.
W ostatni weekend odbyła się nasza pierwsza gra grupy AB1. Tym razem była to duża gra z użyciem zasad A Set An East Ablaze z udziałem 8 graczy plus prowadzący. Gra była fikcyjnym spotkaniem wokół starożytnego miasta Buchary.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Chris Henry, Donald Adamson
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY / SCENERIA: Jack Glanville, Colin Jack, Campbell Hardie, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Colin Jack, Bartek Żynda, Peter Mearns, Nick Murray, Donald Adamson, Jack Glanville


1. Introduction. Wprowadzenie.


In our game, we had 4 teams. The first was Polish (myself) and White Russian (Jim), the second was the Bukhara forces (Chris and Peter), then Bolsheviks (Dave and Bill) and the last one, Archaeologists (Nick) together with Tibetans (Jack). Every player started with 5 cavalry or infantry units, 2 vehicles and 2 support weapons. During the game in every turn, we were able to get reinforcements (any player - all on a roll of 6 on D6, apart of Tibetans, who get it on 5 and 6). Every turn one player rolled 2D6 on special events, which could affect your troops or opponent. After a few changes, I started the game with 4 infantry, 1 cavalry, 2 guns and 2 armoured cars.
W naszej grze mieliśmy 4 zespoły. Pierwszy składał się z Polaków (ja) i Białych Rosjan (Jim), drugim były siły Buchary (Chris i Peter), następny to Bolszewicy (Dave i Bill) i ostatni archeolodzy (Nick) wraz z Tybetańczykami (Jack). Każdy gracz rozpoczynał z 5 oddziałami kawalerii lub piechoty, dwoma pojazdami i dwoma broniami wsparcia. W każdej turze gry były dostępne uzupełnienia (każdy gracz za wyrzuceniem 6 na K6, oprócz Tybetańczyków, którzy otrzymywali uzupełnienie za wyrzuceniem 5 lub 6). Każdej tury, jeden z graczy rzucał 2K6 na specjalne wydarzenie, które mogło wpłynąć na jego bądź innego gracza oddziały. Po kilku zmianach, grę zacząłem z 4 oddziałami piechoty, 1 kawalerii, 2 działami i 2 samochodami pancernymi.
2. The game. Gra.


I had two game objectives: first was to destroy the railway depot, which was located on the other end of the table and kills some Bolsheviks. On our way, we had the Bukhara. My commander was not aware of the gold kept in the palace, but my teammate was. We decided to sign an agreement with the Bukhara and continue our march towards the Bolsheviks and their railway line. I was the first player who rolled on special event and I rolled double 6! I received and extra victory point, which will be very important at the end of the game. 
Miałem dwa cele gry: pierwszy, zniszczyć stację kolejową, która znajdowała się na drugim końcu stołu i zabić jakąś ilość Bolszewików. Na naszej drodze znajdowała się Buchara. Mój dowódca nie miał świadomości, że w pałacu znajduje się złoto, natomiast mój partner tak. Zdecydowaliśmy się podpisać porozumienie z Bucharą i kontynuować marsz w kierunku Bolszewików i ich linii kolejowej. Byłem pierwszym, który rzucał na specjalne wydarzenie i otrzymałem dublet szóstek! Otrzymałem ekstra punkt zwycięstwa, który okazał się bardzo ważny w końcówce gry.During the first day, I have constantly moved my troops forward and it not seen many actions. I continued rolling 6 for reinforcements and get an extra plane, 2 tanks, 2 machine guns and infantry unit. My Russian team member tried to persuade me to attack the city, but I refused. The main reason was that I was surrounded by Bukharan forces and it was not my objective. That was in front of me. Finally, we decided to use our planes (Bukharan, White Russians and Poles had one plane each). Despite being an ace (we keep that tradition of keeping my pilot as an ace, as he never been killed in any of our games yet), he missed his bombs and the railway depot remains undamaged. Russian plane hit the depot, but the bomb did not explode. Bukharan plane was forced by Archeologists to withdraw. 
Podczas pierwszego dnia, byłem w ciągłym ruchu w kierunku mojego celu i nie miałem zbyt dużej ilości akcji. Wciąż rzucałem 6 na posiłki i w ostateczności dostałem samolot, 2 czołgi, 2 karabiny maszynowe i oddział piechoty. Mój białorosyjski partner próbował mnie namawiać do zaatakowania miasta, jednak odmówiłem. Głównym powodem było to, że byłem okrążony przez oddziały Buchary i nie to było moim celem. Ten znajdował się naprzeciw mnie. W końcu zdecydowaliśmy się użyć naszych samolotów (Bucharanie, Biało Rosjanie i Polacy mieli po jednym samolocie). Pomimo tego, że mój pilot był asem (tytuł ten tradycyjnie utrzymuje podczas naszych gier, ponieważ jeszcze nie został zabity w żadnej z naszych gier), spudłował i stacja kolejowa pozostała nienaruszona. Rosyjski samolot uzyskał trafienie, ale bomba nie eksplodowała. Samolot Bukhary został przegoniony z pola walki przez Archeologów. 

During day two, we made some changes. No more reinforcements apart of the 3 planes. Only 3 players could get the plane during that day. Finally, I was in position to attack Bolsheviks. My guns managed to suppress the Bolsheviks armoured train. However, my troops also find themselves under fire. The fight was fierce. Bolsheviks get support from Archaeologists and Tibetans, especially from their mortars, which appeared to be a very successful weapon. My forces started to suffer first casualties. My cavalry attack on Red forces was unsuccessful. Then the planes arrived. The first plane went to Tibetans, but Jack after a few turns withdraw it for refuelling. Then the second plane come to me. I was determined to attack depot once again and this time I made it. The depot was destroyed. The third plane came for Bolsheviks. That one tried to attack my troops but get shot down by fire from my infantry! To not lose my ace, I decided to fly off the battlefield. After getting all my objectives I decided to withdraw my forces. Then I was surprised by the friendly fire, which appeared to be not friendly. White Russians stabbed my back as the result of my refusal of attacking Buchara! My revenge was quick and I destroy few Russian units. That was the moment when we finished our game. Jack and Nick, who fulfilled their both objectives and were nominated the victorious team, however thanks to my extra point received at the beginning of the game I won it!
Podczas drugiego dnia, dokonaliśmy pewnych zmian. Nie można było otrzymać więcej posiłków, poza 3 samolotami. Tylko 3 graczy mogło je otrzymać w ciągu tego dnia. W końcu mogłem zaatakować Bolszewików. Moim działom udało się przygnieść ogniem pociąg pancerny. JEdnakże moje oddziały także znalazły się pod ogniem przeciwnika. Walka była zażarta. Bolszewicy otrzymali wsparcie od Archeologów i Tybetańczyków, szczególnie ich moździerzy, które okazały się być bronią bardzo skuteczną. Moje oddziały ucierpiały z powodu pierwszych strat. Atak mojej kawalerii na czerwone oddziały nie powiódł się. Wtedy pojawiły się samoloty. Pierwszy otrzymali Tybetańczycy, który po kilku turach został wycofany by uzupełnić paliwo. Drugi samolot otrzymałem ja. Byłem zdecydowany zaatakować stację po raz drugi. Tym razem atak się powiódł i stacja została zniszczona. Trzeci samolot otrzymali Bolszewicy. Ten próbował zaatakować moje oddziały ale został zestrzelony przez moją piechotę! By nie stracić mojego asa, postanowiłem wycofać go z pola walki. Po uzyskani wszystkich celów postanowiłem wycofać moje oddziały. Wtedy zostałem zaskoczony przez bratobójczy ogień, który okazał się nie być bratobójczym. Biali Rosjanie wbili mi nóż w plecy, za odmowę ataku na Bucharę! Moja odpowiedź była szybka i kilka oddziałów rosyjskich została zniszczona. Był to moment, kiedy zakończyliśmy grę. Najlepszym zespołem okazali się Jack i Nick, którym udało się osiągnąć oba ich cele, jednak ze względu na mój ekstra punkt otrzymany na początku gry, zostałem jej całkowitym zwycięzcą.
That was a lovely game, extremely well prepared by Donald and Chris. We agreed for few next games for our AB1 group which will be: TYW in October (For King and Parliament), Boxer Rebellion (rules to be announced) in March 2021 and SYW (Black Powder) in October 2021. The last game will be prepared by myself.
Była to wspaniała gra, świetnie przygotowaną przez Donalda i Chrisa. Uzgodniliśmy gry na następne spotkania i będą to: wojna trzydziestoletnia (For King and Parliament) w październiku, Powstanie Bokserów (zasady jeszcze nie zostały ustalone) w marcu 2021 i wojna siedmioletnia (Black Powder) w październiku 2021. Ostatnia gra będzie przygotowywana przeze mnie.


3. Links. Linki.


Bill's gallery on Flickr:

My gallery on Flickr:

12 komentarzy:

 1. Very cool gaming, Bartek! Love the inclusion of the aircraft.

  OdpowiedzUsuń
 2. A great looking game with splendid units, plane...and mat!

  OdpowiedzUsuń
 3. That is a magnificent looking game. Beautiful mosque, town and buildings, lovely planes and vehicles and excellent figures. The mat is perfect too. Thanks for posting.
  By the way, what are AB1 rules?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you James. Anything But 1 (AB1) is a name of our gaming group. We used Set An East Ablaze v.2 rules for a game. Rules are very simple and enjoyable for that kind of a game.

   Usuń
  2. Ah, thank you. What a great name for your group!

   Usuń