czwartek, 4 kwietnia 2019

Leipzig 1813, pt. 3. Lipsk 1813, cz. 3.

Hi! Today my third part of our big Leipzig 1813 game. Before I will go to it, I owe you some emedations. First is that we were replaying the southern part of the battle with the real troops and not as I wrote in 1st part loosely based. Bill, who prepared the scenario and layout of the table chose the 16th of October 1813, the first day of the battle. In our game we used 4 700 figures and 162 guns with about 900 being still in reserves. All game was played on four 12'x6' tables with 5' gaps. The tables did not interact, except that units within 2' of the respective table edges, where able to move between tables.
Witam! Dzisiaj trzecia część naszej dużej gry Lipsk 1813. Zanim jednak przejdę do tego kilka słów sprostowania wcześniejszych relacji. Po pierwsze rozgrywaliśmy południową część bitwy z użyciem właściwych sił, a nie jak napisałem w pierwszej części relacji, luźno opartych. Bill, który przygotował scenariusz i plan gry wybrał dzień 16 października 1813, czyli pierwszy dzień bitwy dla naszej gry. W niej użyliśmy 4 700 figurek i 162 działa, z dodatkowymi 900 będącymi cały czas w rezerwie. Cała gra była rozgrywana na czterech stołach o wymiarach 12 na 6 stóp z odstępem pięciu stóp pomiędzy nimi. Stoły nie współgrały ze sobą, jedynie te oddziały, które znajdowały się w odległości 2 stóp od krótszych krawędzi stołu, mogły przechodzić z jednego stołu na drugi.1. Poniatowski's defend. Obrona Poniatowskiego.


My forces were on the western table. Under my command I had 26th and 27th Polish infantry divisions, Polish Cavalry Division and 66th French infantry division. My plan for the battle was to keep with Polish infantry the main defence line lined with village of Markkleeberg. During the game it proved be the wise decision. As the reserves I was going to use the French 66th division and fill the gaps with their soldiers. My cavalry units were also kept in reserves, I was going to use it as the counterattack, if my lines would broke. I was not going to attack Crostewitz. In front of me was the von Kleist's Army Corps  (14th Russian Division, Prussian 12th Brigade, 3rd Russian Cuirassiers Division). Russians and Prussians were going to broke my defence lines with one massive assault.
Moje oddziały były na zachodnim stole. Pod moim dowództwem były 26. i 27. polskie dywizje piechoty, polska dywizja kawalerii i 66. francuska dywizja piechoty. Moim planem na bitwę było trzymanie polską piechotą linii obrony opartej o wioskę Markkleeberg. Podczas gry okazało się to bardzo mądrą decyzją. Jako rezerwy trzymałem francuską 66. dywizję, by zasklepiać jakiekolwiek wyrwy jej żołnierzami. Moją kawalerię również utrzymywałem w rezerwie, by w przypadku rozerwania linii obrony, móc nią kontratakować wrogie oddziały. Nie miałem zamiaru by atakować Crostewitz. Naprzeciw mnie był Korpus von Kleista (rosyjska 14. dywizja, pruska 12. brygada i 3. rosyjska dywizja kirasjerów). Rosjanie i Prusacy zamierzali przerwać moją linię obrony jednym zmasowanym uderzeniem.

Russian and Prussian infantry moved against my lines, however my Poles stand very fast and forced enemies to withdraw. The attack proved to be the disaster for the attackers. The front units get lost and the supported had to withdraw to lick their wounds. From that moment Russian nad Prussians put their units behind the guns and with constant bombardment they decided to broke my lines. Then reinforcements arrived. For Russians 2 divisions of Grenadiers and for my French division of  dragoons. Also on my table arrived Napoleon, to watch at my troops. With extra cavalry, in my head brighten the idea. I had to delay the enemies action and the best would be the massive cavalry charge. I used my lancers and dragoons to attack Prussian and Russian lines. The attack was quite effective, however very costly. I push my enemies even closer to their table edge, but had to withdraw my cavalry behind my lines to rally them and prepare for the next charge.
Rosyjska i pruska piechota ruszyła przeciw moim liniom, jednakże Polacy bronili się bardzo dzielnie i zmusili wrogów do odwrotu. Atak okazał się dla atakujących katastrofą. Przednie oddziały zostały zniszczone a wspierające musiały się cofnąć by wylizać się z ran. Od tego momentu Rosjanie i Prusacy postanowili skryć się za swoimi działami i ich ogniem zmusić do złamania moich linii. Wtedy przybyły wzmocnienia. Rosjanie otrzymali dwie dywizje grenadierów a ja francuską dywizję dragonów. Również wtedy na mój stół przybył Napoleon, by spoglądać na moich żołnierzy. Z dodatkową kawalerią, w mojej głowie pojawił się pomysł. Musiałem opóźnić wrogie akcje i najlepsza do tego byłaby zmasowana szarża kawaleryjska. Moimi ułanami i dragonami natarłem na pruskie i rosyjskie linie. Atak okazał się bardzo efektywny ale i bardzo kosztowny. Wypchnąłem przeciwników bliżej ich krawędzi stołu, jednak musiałem wycofać kawalerię za moje linie by je uporządkować i przygotować na kolejny atak.For another charge I needed more cavalry (the best would be the light), to support my lancers and dragoons. Jack, who fight on the table next to me, decided to send me his light cavalry, which was quite ineffective on his side. I took it and started to rally it, to prepare them for their task. In the meantime Russian grenadiers decided to attack once more. Now much more intensive. During the melee my lines get broke few times, but I managed to fill the gaps with new units. Finally Poles get advantage and push back the enemies again. This time the Russian losses were very big and if we had much more time I was ready to do the massive charge with my cavalry, which could be devastating for the enemy. Sadly there was not enough time for that. The battle was over and von Kleist's Corps was almost destroyed. Polish and French victory as the whole game.
Do następnej szarży potrzebowałem więcej kawalerii (najlepsza byłaby lekka), by wesprzeć atak moich ułanów i dragonów. Jack, który walczył na stole obok, zdecydował się wysłać mi jego konnicę, która była mało efektywna u niego. Zabrałem ją i przystąpiłem do porządkowania jej szeregów by była gotowa do wykonania powierzonego jej zadania. W międzyczasie rosyjscy grenadierzy zdecydowali się na kolejny atak. Tym razem bardziej intensywny. Podczas walki, moje linie zostały złamane w kilku miejscach, ale udało mi się załatać w niej dziury, nowymi oddziałami. Ostatecznie Polacy odrzucili wrogów jeszcze raz. Tym razem straty rosyjskie były bardzo poważne i jeśli mielibyśmy więcej czasu, moja szarża kawalerią mogła okazać się dewastująca dla przeciwnika. Niestety na to zabrakło czasu. Bitwa się zakończyła a korpus von Kleista był prawie rozbity. Polsko francusko zwycięstwo, jak i całej gry.During the game Russian cavalry turned to be very useless on our table. John few times failed to order it. For most of the game he kept cavalry in Crostewitz, thinking that I will attack this village. I did not. That helped me a lot with my cavalry, who attacked only enemy infantry and their guns. I have no need to use units of French 66th division only their guns, which covered the rally action of my Polish guns. During the whole game I lost 3 infantry units (I got 14 in total, not included skirmishes - 20% losses), 2 dragoons (4 in total - 50% losses), 1 lancers (4 in total - 25%) and 3 gun batteries (5 in total - 60% losses), that gives me 9 units lost (29 in total - 31%). For the casualties and whole number of units I did not included French light cavalry, which hasn't been used in my game. Prussians and Russian losses were: 9 infantry units (20 in total - 45%), 5 guns (8 in total - 62.5%), cavalry hasn't been used. Total Russian and Prussian losses were 14 units (28 in total - 50%!).
Podczas gry rosyjska kawaleria okazała się być bezużyteczną na naszym stole. Johnowi kilka razy nie udało się wydać jej rozkazu i przez większość gry trzymał ją w pobliżu Crostewitz, myśląc, że zaatakują tą wioskę. Tego nie zrobiłem. To pomogło bardzo mojej kawalerii, która takaowała jedynie piechotę i działa. Nie musiałem użyć w akcji francuskiej 66. dywizji, jedynie ich działa pomogły mi zakryć moje, polskie działa, gdy je porządkowałem. Podczas całej gry straciłem 3 oddziały piechoty (miałem ich 14, nie wliczając harcowników - 20% strat), 2 oddziały dragonów (całość 4 - 50% strat), 1 ułanów (4  na początku - 25%) i 3 działa (5 na początku - 60% strat), daje mi to ogólna liczbę 9 oddziałów straconych (razem miałem ich 29, czyli 31% strat). Do całości strat i stanów początkowych nie wliczyłem francuskiej lekkiej kawalerii, która w ogóle nie wzięła udziału w walce. Prusacy i Rosjanie stracili: 9 oddziałów piechoty (całość 20 - 45%), 5 dział (całość 8 - 62,5%), kawaleria nie została użyta. Całościowe straty Rosjan i Prusaków wyniosły 14 oddziałów (całość 28 - 50%!).


2. Other tables. Inne stoły.


On the central tables neither the sides managed to get advantage. In both situations Allies were not able to break  French lines and the French to brake the enemies. Different situation was on the eastern table, where French broke the Allies (they suffer the biggest loses there). As it was mentioned before Allied lost 2 infantry and 3 cavalry divisions and French only 1 division of infantry.
Na centralnych stołach żadnej ze stron nie udało się zdobyć przewagi. W obu przypadkach Sprzymierzeni nie byli zdolni by złamać linie francuskie i odwrotnie. Odmienna sytuacja była na stole wschodnim, gdzie Francuzom udało się złamać Sprzymierzonych (tam ponieśli największe straty). Tak jak już o tym wspomniałem poprzednio Sprzymierzeni stracili 2 dywizje piechoty i 3 kawalerii natomiast Francuzi jedynie jedną dywizję piechoty.


3. Links. Linki.

Full 1st day of the game:

Full 2nd day of the game:

Bill:

Angus:
to be updated soon...

Campbell:
to be updated soon...

Bill's Flickr:

My Flickr:

6 komentarzy: