czwartek, 12 września 2019

How to lose a beer. Jak stracić piwo.

Last Thursday we had another Rebels and Patriots game. Most of the players complain about statistics for Indians with these rules and especially when they were given to me (what not everyone knows is that, for about 10 years, back in my home country, I was doing the Native American Reenactment). During our last game, we decided that the next one I will play against Indians and therefore we had our game.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z zasadami Rebels and Patriots. Większość graczy narzekała na zbyt mocnych Indian w tych zasadach a jeszcze bardziej, gdy byli oni w moich rękach (większość nie wie, że przez 10 lat, gdy mieszkałem jeszcze w mojej Ojczyźnie, zajmowałem się odtwórstwem historycznym Rdzennych Mieszkańców Ameryki). Podczas naszej poprzedniej gry ustaliliśmy, że to ja będę grał przeciw Indianom i stąd nasza gra.SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike Evans
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY/SCENERIA: Mike Evans, Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Mike, Bartek)

2 x Frontier Militia
1 x Provincial
1 x Small Provincial
2 x Roger's Rangers
2 x Gage's Light Infantry
1 x Large Line
1 x Highlanders
1 x Grenadiers
2 x Line
1 x Artillery

2 x Beer Wagon
1 x Wood WagonFRENCH/FRANCUZI
(Alisdair, Michael)

2 x Coureur des Bois
1 x Campaigne de la Marine
2 x Huron Warband
3 x Canadian Militia2. The Game. Gra.


British had 3 settlements in the area. One main village, the new village and a fort. The task was to defend all those settlements (it cost 2 victory points each for either British or French) and move supply from the main village to new village (first beer wagon) and fort (second beer wagon and a wood). For every successful delivery, the British could get extra 2 victory points My plan was to force the enemy to concentrate on supplies rather than the settlements. Therefore I decided to move all beer wagons down the river and then with one beer and wood move down the two roads to the fort and in that way split the enemy forces.
Brytyjczycy mieli 3 osady w tej okolicy. Jedna główną wioskę, nową wioskę i fort. Zadaniem była obrona wszystkich tych osad (warte były po 2 punkty zwycięstwa zarówno dla Brytyjczyków jak i Francuzów) i przetransportować dostawy z głównej wioski do nowej (jeden wóz piwa) i fortu (drugi wóz piwa i wóz z drewnem). Za każdą udaną dostawę Brytyjczycy mogli zdobyć kolejne 2 punkty zwycięstwa. Moim planem było spowodowanie by przeciwnik skoncentrował się na naszych dostawach niż osadach, dlatego zdecydowałem się spławić całe piwo w dół rzeki i potem z jednym wozem z piwem i z drewnem dwoma drogami ruszyć do fortu. W ten sposób rozdzielałem siły nieprzyjaciela.

I split British forces into 2 strong forces gathered in both villages and with only one unit in the fort. That was a gamble, but worth to take. Our enemies put their forces split in two somewhere in the woods. The game started.
Rozdzieliłem siły brytyjskie na dwa silne zgrupowania we wioskach i tylko jeden oddział w forcie. Było to warte ryzyka przedsięwzięcie. Nasi przeciwnicy ukryli swoje oddziały w lesie. Gra się rozpoczęła. Rafts moved down the river. Soon it found out how difficult the task is. French units were hidden on the bank of the river and started firing on our supplies. Despite Brish is the great naval nation, especially on the seas, this time they did not prove it on the river. Both rafts crash against the rocks and both beer wagons were lost. What a shame! However French units were much more concentrated on transport than my village and it never gets under attack.
Tratwy ruszyły w dół rzeki. Wkrótce okazało się jak trudne jest to zadanie. Oddziały francuskie ukryte nad brzegiem rzeki zaczęły ostrzeliwać nasze dostawy. Pomimo faktu, że Brytyjczycy są wspaniałym narodem, jeśli mówimy o żegludze, specjalnie morskiej, nie udowodnili tego tym razem na rzece. Obie tratwy rozbiły się o skały i oba wozy z piwem przepadły. Co za wstyd! Jednakże francuskie oddziały były bardziej skoncentrowane na naszym transporcie i moja wioska nigdy nie została zaatakowana.When the rafts moved down the river, Mike moved his wood transport to the fort. For most of the time he moved not attacked. His scouts discovered some units hidden in the woods and forced them to withdraw. Finally, when he was close to the fort, he gets attacked but managed to repulse the attack. We finished the game with all three settlements in our hands therefore with a British victory. 
Kiedy tratwy zaczęły spływać w dół rzeki, Mike ruszył ze swoim transportem drewna do fortu. Przez większość czasu nie był atakowany. Jego zwiadowcy odkryli oddziały nieprzyjaciela pochowane w lesie i zmusili je do wycofania się. W końcu gdy znajdował się blisko fortu, został zaatakowany, jednak udało mu się ten atak odeprzeć. Skończyliśmy grę z wszystkimi trzema osadami w naszych rękach, więc cała gra skończyła się brytyjskim zwycięstwem.


3. Links. Linki.


Michael:
will be updated soon...

SESWC:

6 komentarzy:

 1. Beautiful table and a great game, Bart!

  OdpowiedzUsuń
 2. Wybitnie ciekawy blog, szkoda że nie znalazłem go wcześniej. Sporo pracy musicie w takie zabawki wkładać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuje. Tak przygotowanie figurek, scenerii, scenariusza itp. zajmuje bardzo dużo czasu. Jednak to jest hobby, więc to sama przyjemność.

   Usuń