środa, 28 sierpnia 2019

Flohlingen 1525.

Last Thursday we had the German Peasant War game with the use of Pike&Shotte rules. The game was a great opportunity to introduce new Michael's hills. That gives our game a completely new quality.
W ostatni czwartek mieliśmy grę z okresu Wojen Chłopskich w Niemczech z użyciem zasad Pike&Shotte. Gra była doskonałą okazją by wykorzystać nowe wzgórza wykonane przez Michaela. Te dodają naszym grom zupełnie nową jakość.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.


© Michael Schneider
© Michael Schneider
© Michael Schneider2. The game. Gra.


I took the side of the Peasants, whilst Alasdair and Mike decided to rescue the Abbot. The game started very well for me. In the first turn, I managed to defeat the Monks. However, my peasants instead of cathing the Abbot decided to plunder the abbey... In the meantime, the Imperial forces arrived. Mike's heavy cavalry charged my peasant. He has expected an easy victory but was surprised. During his ride, he was shot from hidden peasants and get disordered. Later his cavalry gets surrounded and slaughtered together with their commander. So I managed to get two objectives in just two turns!
Stanąłem po stronie chłopów a Alasdair i Mike zdecydowali się by pomóc Przeorowi. Gra zaczęła się bardzo dobrze dla mnie. W pierwszej turze, udało mi się pokonać mnichów i zdobyć kościół. Jednak moi chłopi zamiast pochwycić Przeora, zdecydowali się ograbić klasztor... W międzyczasie nadciągnęły siły cesarskie. Ciężka kawaleria Mike zaszarżowała na moich chłopów. Spodziewał się łatwego zwycięstwa, jednak jego konnica została ostrzelana przez ukrytych chłopów i została zdezorganizowana. Później rycerze zostali okrążeni i wyrżnięci razem ze swoim dowódcą. W ciągu dwóch tur udało mi się wykonać dwa z założonych zadań!After initial successes, luck turns back from me. During this game, I had a very hard task to rally my troops. I think that on most attempts, I passed maybe one or two... That put my peasants in a very bad position. Better imperial troops started slaughter my units, so I decided to hide them in houses and then made other several attempts to finally rally them. Happily, my support arrived with decent troops. They managed to stop some imperial advantage and destroyed one of their pike blocks. Unfortunately, the Abbot was safe at that moment, therefore I decided to withdraw with all my forces. The game finished with a draw.
Po początkowych sukcesach, szczęście się ode mnie odwróciło. Podczas tej gry miałem dużą trudność z porządkowaniem moich oddziałów. Wydaje mi się, że na większość tych prób, jedna, może dwie zakończyły się sukcesem... To postawiło moich chłopów w bardzo niekorzystnej sytuacji. Lepsze cesarskie oddziały zaczęły wyrzynać moje oddziały, więc zdecydowałem się ukryć je w domostwach i dalej dokonać kolejnych prób ich uporządkowania. Na szczęście moja odsiecz przybyła z dużo lepszymi jednostkami. Udało im się powstrzymać marsz części oddziałów cesarskich a nawet zniszczyć jeden z ich bloków pikinierskich. Niestety, Przeor był już bezpieczny, więc postanowiłem wycofać moje oddziały. Gra zakończyła się więc remisem.3. Links. Linki.


Michael:

10 komentarzy: