poniedziałek, 5 listopada 2018

100 years of Polish Air Forces. Pikeman's Lament ECW. Stulecie polskich sił powietrznych. Angielska wojna domowa z Pikeman's Lament.

Before I move to the last week game, we have something to celebrate today. Exactly 100 years ago we had first military action of Polish Air Forces. Some time ago I wrote something about that and today is very good day to bring that post back. More details at the link below.
Zanim przejdę do opisu gry z zeszłego tygodnia, mamy powód do świętowania. Dokładnie 100 lat temu, miała miejsce pierwsza akcja bojowa polskich sił powietrznych. Jakiś czas temu pisałem o tym i to jest dobra okazja, by sobie ten wpis przypomnieć. Więcej szczegółów w linku poniżej.After that introduction, time for the last game. This time our new Mike (there is a lot of Michaels in our club...) invited us to a game with ECW Pikeman's Lament
Po tym wstępie czas na ostatnią grę. tym razem nowy Mike (w naszym klubie jest już naprawdę dużo Michaelów) zaprosił nas do gry z użyciem zasad Pikeman's Lament w czasach angielskiej wojny domowej.
SCENARIO/SCENARIUSZ: Mission D: River Crossing from the book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Mike Evans
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Mike Evans

1. Forces. Siły.ROYALISTS/ROJALIŚCI
(Michael S., Bartek)

1 x Cuirassier  
1 x Reiters 
2 x Dragoons

2 x Pike
2 x Shotte

1 x WagonPARLIAMENTARIANS/PARLAMENTARZYŚCI
(Peter, Mike E.)

2 x Cavalry
1 x Dragoons

1 x Veteran Shotte
3 x Shotte
1 x Pike
1 x Gun

1 x Wagon2. The game. Gra.


Mike to the normal scenario added wagons, which had to be moved over the river too. For capturing the opponent's wagon the other side could get extra 5 Victory points. We divided our forces on two parts. One the foot, was escorting the wagon and was going to get attention of the Parliamentarians, while my horse forces were going to cross river as soon as possible and attack our enemy from the back and in that way help the rest of our forces move over the river and won the game that way. Parliamentarian players had similar plan to our. 
Mike do oryginalnego scenariusza dodał wozy, które musiały być przeprawione również przez rzekę. Za pojmanie wozu przeciwnika można było zdobyć dodatkowe 5 punktów. Nasze siły podzieliliśmy na część pieszą, która eskortowała wóz i miała na siebie wziąć całą uwagę Parlamentarzystów, podczas gdy moja konna formacja miała przeprawić się jak najszybciej przez rzekę i od tyłu zaatakować przeciwnika. W ten sposób pomógłbym reszcie naszych sił przeprawić się przez rzekę i w ten sposób wygralibyśmy grę. Parlamentarzyści  mieli podobny plan.Lucky for me my units almost without any troubles reach the river very quickly. First I used one of my dragoons to protect my Reiters and Courasiers to cross the river. My fire and melee scores were terryfic while Peter's not... That gave me an advantage and soon Parliamentarian units started brake one after another. Finally all their left flank disappear and my horse units were able to get on our enemy back.
Szczęśliwie dla mnie, moje oddziały prawie bez żadnych problemów dotarły do rzeki. Wpierw użyłem moich dragonów do ochrony moich kirasjerów i rajtarów, którzy przekroczyli rzekę. Moje rzuty na strzelanie i walkę wręcz były fenomenalne a Petera nie... to dało mi przewagę i wkrótce  oddziały Parlamentarzystów zaczęły się łamać, jeden za drugim. Ostatecznie cała lewa flanka Parlamentu została zniszczona i moja konnica dostała się na tyły przeciwnika.In the meantime Michael fought against Mike's forces. Parliamentarian horses managed to brake through our lines and get on our back, but did it unsupported and Michael managed to stop them, the same as the other enemy units. During that time he managed to push our wagon and finally moved it to the bridge. there his units get stopped and even pushed back, but then my cavalry charged from the back. That broke the Parliamentarian defences , which finished with lost of their wagon. After that all our forces crossed the river and we won that game too.
W międzyczasie Michale walczył z siłami Mike'a. Konnicy Parlamentarzystów udało się przebić przez nasze linie i znaleźć się na naszych tyłach, ale brak jej było wsparcia i Michaelowi udało się ją powstrzymać, tak samo jak resztę oddziałów przeciwnika. W tym czasie udało mu się dotrzeć wozem do mostu, by tu zostać zatrzymanym przez oddziały Parlamentarzystów. Udało im się nawet zmusić wóz do cofnięcia, jednak w tym czasie od tyłu spadła na nich szarża mojej kawalerii. To złamało obronę Parlamentarzystów, co skończyło się utratą ich wozu. Po tym wszystkie nasze oddziały znalazły się po przeciwnej stronie brzegu i dało nam to wygraną w grze.


3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

8 komentarzy: