czwartek, 1 czerwca 2017

Bend Creek 1863.

Last Thursday together with Michael we decided to try out his 10mm ACW collection. However for the bigger game we had to borrow some figures from Sandy Gillespie. Michael come with his fictional scenario set somewhere in southern states during 1863. The Confederate army was moving south, the Union army was trying to intercept the enemy. We used Black Powder rules and the stats from the rulebook, the only change we did was exchanging inches into the centimetres.
W ostatni czwartek razem z Michaelem postanowiliśmy wypróbować jego kolekcję do amerykańskiej wojny secesyjnej w skali 10mm. Jednak by rozegrać większą grę musieliśmy pożyczyć od Sandiego Gillespie jego figurki. Michael wymyślił scenariusz fikcyjnej bitwy rozegranej gdzieś w południowych stanach w roku 1863. Armia Konfederatów maszerowała na południe, armia Unii próbowała przechwycić wrogów. Do gry użyliśmy zasad Black Powder oraz statystyk z głównego podręcznika, jedyną zmianą jakiej dokonaliśmy była zamiana calów na centymetry.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC

MODELS/MODELE: Michael Schneider, Sandy Gillespie

1. Forces. Siły.


UNION/UNIA
(Bartek Żynda)

1st Brigade

4 x Infantry Regiments
2 x Guns

2nd Brigade

3 x Infantry Regiments
2 x Guns

3rd Brigade

3 x Infantry Regiments
2 x Guns

Cavalry Brigade

5 x Cavalry Regiments

Independent Gun Battery

2 x Guns

CONFEDERATES/KONFEDERACI
(Michael Schneider)

1st Brigade

4 x Infantry Regiments
1 x Cavalry Regiment
2 x Guns

2nd Brigade

3 x Infantry Regiments
2 x Guns

3rd Brigade

3 x Infantry Regiments
2 x Guns

4th Brigade

3 x Infantry Regiments
2 x Guns

5th Brigade

3 x Infantry Regiments

Cavalry Brigade

2 x Cavalry Regiments

2. The Game. Gra.


The game started with Union Cavalry Brigade behind the river prepared for attack on the one of the Rebel brigades. Rest of the Union forces still had to cross the river, what wasn't that easy as I thought. For my luck most of the Southern troops started the game off table. As the born cavalryman I decided to push my cavalry brigade to charge Rebels. However it did not bring me the expected results, but completely opposite. My charge was failed! Soon two of my cavalry regiments get broken and the rest had to withdraw, it seems it will be very bloody battle.
Gra zaczęła brygada kawalerii Unii, która przekroczyła już rzekę i przygotowała się do ataku na jedną z rebelianckich brygad. Reszta sił Unii wciąż musiała przekroczyć rzekę, co okazało się dość trudniejszym niż myślałem zadaniem. Na moje szczęście większa część armii Konfederacji wciąż znajdowała się poza stołem. Jako urodzony kawalerzysta postanowiłem  uderzyć moja kawalerią na Rebeliantów. Jednakże nie przyniosło mi to zamierzonych rezultatów, a wręcz kompletnie odwrotne od zamierzonych. Moja szarża się nie udała! Wkrótce dwa pułki kawalerii zostały zniesione a reszta musiała się wycofać, zapowiadało się na krwawą bitwę.

I started to push my troops as soon as possible over the river. It finished with a massive chaos. For my luck Confederates did not move their troops quickly enough and soon both armies created the lines and the mayhem begins.
Zacząłem przeprawiać jak najszybciej moje oddziały przez rzekę, jednak skończyło się to jednym wielkim chaosem. Na moje szczęście siły Konfederatów nie poruszały się wystarczająco szybko i wkrótce obie armie stanęły w liniach naprzeciw siebie i rzeź się zaczęła. 

Confederate forces outnumbered Union forces 16 to 10. Michael decided to push his forces forward against mine. The closing fire was devastating for the Rebels. Confederate regiments broke one after another mostly and soon whole right Southern flank get whipped out. Rebel casualties were tremendous. Soon the way south was blocked for the Rebels and the game finished with unexpected Union victory! 
Siły Konfederatów przewyższały siły Unii 16 do 10. Michael zdecydował się rzucić swoje oddziały przeciw moim. Witała je jednak salwa moich karabinów, która okazała się bardzo zabójcza dla Rebeliantów. Konfederackie regimenty były znoszone, jeden za drugim i wkrótce cała prawa flanka Południa została zniszczona. Straty Rebeliantów były ogromne. Wkrótce też droga na południe dla Rebeliantów została zablokowana i cała gra zakończyła się niespodziewanym zwycięstwem Unii!

As I told before the Rebel casualties were tremendous. They lost 7 infantry regiments. Union lost 2 infantry and 2 cavalry regiments. It was great game I think to invest some resources into 10mm ACW army. Yes, more troops to paint...
Tak jak to powiedziałem powyżej Rebelianci ponieśli ogromne straty. Stracili 7 regimentów piechoty. Unia straciła 2 regimenty piechoty i 2 kawalerii. To była świetna gra i myślę by zainwestować jakieś środki w armię do wojny secesyjnej w skali 10mm. Tak, więcej figurek do pomalowania...

3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1358087280895908

Flickr:

7 komentarzy: