niedziela, 1 stycznia 2017

Prehogmanay Galleys. Przednoworoczne galery.

Last game of the 2016 and it have to be something special. As you remember I took part in game testing of the Galleys, Guns and Glory rules. I am happy that the rules are finally published and I finally had the opportunity to play the final product. I can said that authors and testers made an amazing job. For our game we decided to use all Angus's and Jack's collection with 7 players involved.
Ostatnia gra 2016 roku musiała być w jakiś sposób szczególna. Jak zapewne pamiętacie, jakiś czas temu wziąłem udział w testach zasad Galleys, Guns and Glory. Mam zaszczyt oznajmić, że zasady są już opublikowane i w końcu miałem okazję zagrać w finalny produkt. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że autorzy jak i testerzy wykonali kawał dobrej roboty. Do naszej gry zdecydowaliśmy się użyć całych kolekcji Angusa i Jack'a. W grę zaangażowanych było 7 graczy.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Jack Glanville

1. Forces. Siły.


HOLY LEAGUE/ŚWIĘTA LIGA
(Rob, Angus Konstam, Bartek Żynda)

1 Galeassa
2 Lanternas
9 Galleys
8 Galiots


OTTOMANS EMPIRE/IMPERIUM OSMAŃSKIE
(Campbell Hardie, Alan, Michael, Jack Glanville)

2 Lanternas
12 Galleys
8 Galiots

2. The game. Gra.


The Christian fleet was lead by Rod, who took control over Spanish and Italian ships, Angus lead his Venetians and got the Maltesers, Genoese and Papal ships. Against us Campbell, Alan and Michael lead the Turkish ships whereas Jack lead his Berbery pirates. The game started relatively well for us, as Rod decided to move very quickly against Campbell's and Alan's ships. The Christians started to fire and for the prize of one galiot we sunk two galleys. However his ships get a lot damages and were quite easy prey for Campbell's guns. Soon from whole spanish fleet only Lanterna left, who survive till the end of the game. 
Chrześcijańska flota dowodzona była przez Roda, który równocześnie przejął kontrolę nad hiszpańskimi i włoskimi okrętami, Angus dowodził swoimi Wenecjanami, ja natomiast dowodziłem Maltańczykami, Genueńczykami i okrętami papieskimi. Przeciw nam Campbell, Alan i Michael prowadzili okręty osmańskie, natomiast Jack dowodził okrętami piratów berberyjskich. Gra zaczęła się stosunkowo dobrze dla nas, kiedy Rod ruszył swoimi okrętami przeciw okrętom Alana i Campbella. Za cenę utraty jednego galiota zatopił on dwie galery. Jednakże w tej wymianie ognia, jego okręty zostały dość ciężko uszkodzone i okazały się bardzo łatwą zdobyczą dla dział Campbella. Wkrótce z floty hiszpańskiej pozostała jedynie Lanterna, która dotrwała do końca gry.

On my end we both had our elite troops. Pirates versus Hospitaliers. Because of my ineffective firing I did not risk fight against main pirates ships and slowly withdraw trying desperately reload my guns, which not succeed till the end of the game. For my luck pirates reloaded his guns with the same effect. However my small ships performance was much better. My galliots managed to destroy one of Berbery galiot and almost kill all crew on the other, however we not managed to resolve the melee as the game get finished.
Na naszym końcu starły się elitarne siły naszych flot. Piraci przeciw Szpitalnikom. Z powodu mojego nieskutecznego ognia nie ryzykowałem bezpośredniego starcia z pirackimi okrętami i powoli wycofywałem je i z desperacją próbowałem przeładować swoje działa. Na moje szczęście piraci równie skutecznie przeładowywali swoje działa. Jednakże moje małe okręty stanęły na wysokości zadania i ich działania były znaczne skutecznejsze. Moim galiotom udało się zniszczyć galiot Berberów i wyciąć prawie w całości załogę drugiego, jednak ta druga walka nie została rozstrzygnięta do końca gry.

On the Venetian end, things was not going well too. Our galeassa started game a little forward to rest of our ships and for the some time she stayed unsupported. That lead the Ottoman captains to the race to sunk the big ship. In the big chaotic firing, finally Turks managed to kill whole galeassa crew, but then the rest of the Venetian fleet arrived and push back the Ottomans. Finally we had to finish game with a minor Ottoman victory. 
Na weneckim końcu stołu, sprawy również nie wyglądały najlepiej. Nasza galeasa rozpoczęła grę wysunięta lekko przed linią naszych okrętów i w związku z tym przez pewien czas pozostała bez wsparcia. To doprowadziło do wyścigu kapitanów osmańskich, kto pierwszy zatopi wielki okręt. W wielkiej i chaotycznej strzelaninie udało się w końcu Turkom wybić załogę galeasy, jednak właśnie wtedy nadpłynęła reszta floty weneckiej i odepchnęła Osmanów. Ostatecznie gra zakończyła się minimalnym zwycięstwem Osmanów.

3. The links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/battle-in-the-ithica-chanel-1538/

Campbell (SESWC):
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1211396912231613&id=158670127504302

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157677114720340

HAPPY NEW YEAR TO ALL OF YOU!!!

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU DLA WAS WSZYSTKICH!!!10 komentarzy: