piątek, 7 października 2016

By Fire and Sword: Kingdom of Sweden vs Polish Lithuanian Commonwealth. Ogniem i Mieczem: Królestwo Szwecji przeciw Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Last Thursday I had another introduction game with By Fire and Sword rules. This time I showed it to both Michaels. One of them (Michael S.) had the opportunity to play that rules before, but mostly because of the game chaos, to many people around the game, he never get the rules correctly. This time the game was smaller, with less troops, everything better to learn the rules. I'm sorry, but this time only few pictures from the game (dome with my tablet), as my camera battery charger get broke and I await for a new one. It should arrive next week, I hope.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę wprowadzającą w zasady Ogniem i Mieczem. Tym razem pokazałem ją obu Michaelom. Jeden z nich (Michael S.) miał już okazję wypróbować zasady, jednak ze względu na panujący chaos i zbyt dużą liczbę gapiów, nie miał szans na zapoznanie się z zasadami w sposób zadawalający. Tym razem gra była mniejsza, z mniejsza ilością oddziałów, czyli lepsza okazja do nauczenia się zasad. Tym razem przepraszam Was bardzo, ale tylko kilka zdjęć z gry (wykonanych moim tabletem), ponieważ ładowarka do baterii do mojego aparatu się zepsuła i oczekuję na nową. Mam taką nadzieję, że dotrze do mnie w przyszłym tygodniu.

SCENARIO/SCENARIUSZ: From rulebook (No 1), Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


To the known from the rulebook way the creating the armies I added my House rule. After every point level, there is a D10 test. On 6-10 the one can go higher on 1-5 cannot. This is how I created our armies (on Polish Lithuanian Skirmish Force (1653-57) example). I started with the Colonel. Upgraded them to 3 orders. Then I use the basic 4 banners with Cossack Style Cavalry (2 of 3 bases and 2 of 2 bases). Then upgraded the 2 bases Cossacks into 3 bases and then convert one banner of Cossack into Dragoons. After that to move of another level I had to made a roll. I rolled 4 so no more upgrades. The same way I created the Swedish army. So the outcome was:
Do znanej z podręcznika metody tworzenia rozpisek, dodałem swoją zasadę. Polega ona na tym, że za przejście do wyższego poziomu punktowego trzeba przejść test (K10). Na 6-10 jest to możliwe, na 1-5 nie. W ten sposób stworzyłem nasze armie (na podstawie Podjazdu Koronnego (1653-57)). Zacząłem od Pułkownika, dałem mu 3 rozkazy zamiast 2. Po tym użyłem podstawowych 4 chorągwi kozackich (2 trzy podstawkowe i 2 dwu). dodałem po podstawce do dwupodstawkowych Kozaków i zamieniłem jedną ich chorągiew na Dragonów. Po tym by przejść na następny poziom musiałem zdać test, wyrzuciłem 4 i na tym skończyłem tworzenie mojej armii. W ten sama sposób stworzyłem rozpiskę dla Szwedów i oto co z tego wyszło:

POLISH SKIRMISH FORCE (1653-57)
(Bartek Żynda)

Colonel (3 orders)

3 banners of Cossack style cavalry (3 bases each)
1 banner of Dragoons (3 bases)

SWEDISH DETACHMENT (1648-60)
(Michael Schneider, Michael Charge)

1 Mercenary Reiter Company (with arquebuses) (2 bases)
1 Mercenary Reiter Company (2 bases)
1 New Type Muskeeter Company (3 bases)
Regimental gun

2. The game. Gra.


We all moved our forces fast forward to take the objectives (we played the first scenario form the book). However Michaels moved only into the central, when I moved to take the central and the left on my side. When they were still busy with moving their forces I use the opportunity to charge with my big Cossack unit (I joined two banners into one big) and charged on the Reiter company. As they had the movement order, cannot react on that charge and soon been forced to flee. During the chase, my Cossacks contacted with Reiters with arquebusiers, who also had movement order. This time it finished only with disorganised Reiters. 
Wszyscy szybko ruszyliśmy by zająć punkty do zbadania (graliśmy pierwszy scenariusz z podręcznika). Jednak Michaele ruszyli tylko w kierunku centralnego, kiedy ja ruszyłem by zająć centralny i ten po mojej lewej. Kiedy byli oni wciaż zajęci przesuwaniem swoich oddziałów zaszarżowałem moimi kozakami na ich kompanię rajtarów. Jako, ze ci mieli wciąż rozkaz ruch, nie mogli temu przeciwdziałać i wkrótce zostali zmuszeni do ucieczki. Podczas pościgu, moi kozacy wpadli na rajtarów z arkebuzami, którzy także mieli rozkaz ruch. tym razem jednak skończyło się jedynie na zdezorganizowanych rajtarach.

Michael S. managed to rally his Reiters and prepared his company against my possible second charge, which occurred, of course. This time it wasn't so easy for my Cossacks. From Reiters fire in charge, they lost a base, but during the melee my Cossacks once again proved their value. Another Reiter company was forced to flee.
Michaelowi S. udało się zebrać swoich rajtarów i przygotowac ich na możliwą drugą szarżę moich kazaków, która oczywiście następiła. Tym razem nie było jednak tak łatwo dla moich kozaków. Od ognia w szarży stracili podstawkę, jednak w walce wręcz znów udowodnili swoją wartość. Następna kompania rajtarów została zmuszona do ucieczki.

Completely different situation was in the centre. My smaller Cossack Style banner charged on Musketeers. This time my Cossacks has been pushed back and forced to flee by accurate fire of their muskets supported by the gun fire. That moment of glory finished after the second Reiter company was forced to flee. Now the Musketeers were surrounded. They went off the hill (!) and prepared themselves against the Cossack charge. This time the whole Swedish company was destroyed during the fight. That finished the game.
Zupełnie inaczej to wyglądało to w centrum. Moja mniejsza chorągiew kozacka zaszarżowała na muszkieterów. Tym razem to moi kozacy zostali odepchnięci i następnie zmuszeni do ucieczki przez bardzo celny ogień muszkietów, wspartych ogniem działa. Ten moment ich chwały skończył się z chwilą zmuszenia drugiej kompanii rajtarów do ucieczki. Teraz muszkieterzy zostali okrążeni. Zeszli ze wzgórza (!) i przygotowali się do szarży kozaków. Tym razem jednak w walce zniszczona została cała szwecka kompania. To oczywiście zakończyło grę.

Both Michaels were happy with the rules. They got them very quickly. Liked very much its historical background. Now I need to paint even more troops...
Obom michaelom zasady się spodobały. Szybko przyswajali sobie zasady. Szczególnie podobało im się historyczne przygotowanie zasad. Teraz będę musiał pomalować jeszcze więcej oddziałów...

3. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

6 komentarzy:

 1. Exactly!!! Paint more troops! You also need Ottomans!! - It was a great game, and I really liked the order system! We need big armies with lots of commands! Except for your army of course! ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. That's the plan! Painting more troops. But I rather was thinking about Moscow than Ottomans, whose army already exist in the club.

   Usuń
 2. Yep Sandy has a huge Ottoman force, and don't forget my Cossacks I have quite a lot.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes, I remember. that's the reason, why my next army will be Moscow.

   Usuń