piątek, 21 października 2016

Dark Age Clash.

Last Thursday I invited Michael to the Dark Age game with Hail Caesar rules. The idea behind that game, was to use all figures from our entire collections. My Norman are much more numerous than Michael's, so he received support of my Vikings. That way all our figures were on the table.
W ostatni czwartek zaprosiłem Michaela do gry z wczesnego okresu średniowiecza przy użyciu zasad Hail Caesar. Główna ideą tej gry, było użycie naszych cąłych kolekcji z tego okresu. Moi Normanowie są dużo liczniejsi od Michaelowych, więc uzyskał on wsparcie moich Wikingów. W ten sposób wszystkie nasze figurki znalazły się na stole.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda, Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: some help from Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Bartek Żynda, Michael Schneider

1. Forces. Siły.


NORMANS&VIKINGS/NORMANOWIE I WIKINGOWIE
(Michael Schneider)

Norman CinC (9)
Viking CinC (8)

1 unit of heavy Norman cavalry

3 units of heavy Norman infantry
1 unit of heavy Viking infantry
1 unit of heavy Viking infantry with bows
1 unit of medium Viking infanatry
1 unit of Berserkers

1 unit of Archers
1 unit of crosbows

LOTHARYNGIANS/LOTARYNGOWIE
(Bartek Żynda)

1st CinC (9)
2nd CinC (8)

2 units of heavy cavalry
1 unit of medium cavalry

1 unit of heavy infantry
1 unit of medium infantry
2 units of light infantry

2 units of Archers
1 unit of Crossbows

2. The game. Gra.


We started game on both sides of a small river. This time my order dice was against me and soon some of my units crossed the river and some not. That put one of my units of Archers as an easy prey for the Norman cavalry. They charged on them, but my Archers survived and managed to withdraw on my bank of the river.
Zaczęliśmy grę po przeciwnych stronach małej rzeczki. Tym razem moje rzuty na rozkazy nie były zbyt dobre i raczej przeciw mnie w wyniku czego części moich oddziałów udało się przekroczyć rzeczkę, a części nie. To wystawiło moich łuczników, jako łatwy łup dla normańskich kawalerzystów. Zaszarżowali na nich, jednak moim łucznikom udało sie przeżyć i w konsekwencji wycofać na drugi brzeg rzeczki.

Now the past hunters become the prey for my cavalry. Outnumbered Normans get slaughtered by my knights. Then my cavalry charged on Vikings. Again the infantry survived the charge, but then came Bill and explained us, that some things we did very wrong. So far I played that rules few times before but I never read them, for Michael it was first time and he did not read them too. After some Bill's advices the game changed dramatically for me...
Teraz niedoszli myśliwi, sami stali się łupem mojej kawalerii. Normanowie zostali zmasakrowani, przez moich liczniejszych rycerzy. Potem moja konnica zaszarżowała na pozycje Wikingów. Znów piechocie udało się przeżyć szarżę, i wtedy do naszego stołu przyszedł Bill i wytłumaczył nam, że pewne rzeczy robimy źle. Do tej pory udało mi się rozegrać kilka gier z tymi zasadami, jednak nigdy ich nie przeczytałem, dla Michaela była to z nimi pierwsza gra i też ich nie przeczytał. Po wskazówkach Bill sytuacja mojej armii znieniła sie bardzo dramatycznie...

The main thing in hand to hand clashes is the number of support, which give you bigger number of attack dice. This time my cavalry was outnumbered by the Vikings and soon all my horses were destroyed. The game turn into huge disaster for my army.
Główną rzeczą w walce wręcz jest liczba jednostek wspierających, co przenosi się na liczbę kości ataku. Tym razem moja kawaleria była mniej liczniejsza od Wikingów i wkrótce przestała istnieć. Gra zamieniała się w klęskę mojej armii.

Michael encouraged by the Vikings success push his infantry against my infantry and soon he was victorious here too. I only managed to destroy his crossbowmen, but at this stage my army no longer existed as a whole. The battle was over and my army withdraw with a shame.
Michael zachęcony sukcesem Wikingów pchnął swoją piechotę przeciw mojej i wkrótce również i tu odniósł zwycięstwo. Mi udało się jedynie zniszczyć jego kuszników, ale na tym etapie moja armia przestała już istniec jako całość. Musiała, okryta wstydem, wycofać się z pola walki.

3. Summary. Podsumowanie.


It was great game with the Hail Caesar rules. We will continue to enlarge your armies and soon we will come back to the rules again. However before next game, we will have to read  the rules. From the other point of view I was able to use all my Dark Age figures, which I am happy with.  So my golden rule in wargaming is achieved. That rule is to use all my figures and models in game at least once. So I did it!
To była świetna gra z zasadami Hail Caesar. Będziemy kontynuowali rozbudowę naszych armii, jednak przed następnym razem postaramy się przeczytać zasady. Z innej strony udało mi się użyć wszystkich figurek z mojej kolekcji wczesnego średniowiecza, z czego jestem bardzo zadowolony. Moja złota zasada wargamingu została osiągnięta. Jest nią to by przynajmniej raz użyć każdej figurki i modelu w grze. Tym razem mi się to udało!

4. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

4 komentarze: