wtorek, 18 października 2016

End of Rat Race (Battlegroup Fall of the Reich).

Last Thursday in our club, we had another Battlegroup Fall of the Reich game. I was asked for that game by Alan. This time I prepared the game for the 300 points only, to better get him through the rules. I have used the scenario "End of Rat Race" from the supplement.
W ostatni czwartek w naszym klubie, mieliśmy kolejną grę z Battlegroup Fall of the Reich. O tą grę zostałem poproszony przez Alana. Tym razem przygotowałem grę tylko na 300 pkt., by lepiej zapoznać go z zasadami. Do gry użyłem scenariusza "End of Rat Race" z dodatku.

SCENARIO/SCENARIUSZ: End of Rat Race
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


GERMANS/NIEMCY
(Alan Hynd)

Forward HQ (Kubelwagen)

Volksgrenadier Platoon (irregular) (Command squad with 2 panzerfausts; 3 squads with 2 panzerfausts each; 3 MG (bipod MG34) teams; medium mortar)

Panther A tank (Pancer Ace)

Motorised Reconnaissance Patrol (2 panzerfausts, Kubelwagen)

309 pts/15 BR

SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)

Forward HQ (Jeep)

Motorised Riffle Platoon (Command squad; 4 riffle squads with 1 panzerfaust each; Maxim MG team; light mortar team)

SU-76M Battery

"Razvedka" Long Range Patrol (2 Gaz Jeeps, AT granades, 1 panzerfaust)

302 pts/24 BR

2. The game. Gra.


The "End of Rat Race" scenario is quite tricky for the Allied player, because it force him to think about the strategy for the whole game, before the game get started. That is because his troops enter the table in column and in particular order, which can not be changed till the end of the game.
"End of Rat Race" jest dość trudnym scenariuszem dla alianckiego gracza, ponieważ wymusza on na nim wymyślenie strategi na całą grę, jeszcze przed jej rozpoczęciem. Dzieje się to w wyniku wymuszonego wejścia na stół w kolumnie, gdzie kazda jednostka ma swoją kolejność i nie mozna jej zmienić do końca gry.

This time Alan was a little late for the game, so we used one of our club member, who this time want to remain unknow, let call him Friedrich. He was responsible for the initial German set up. First he rolled very low (double 1!), so I asked him to do it again and believe or not he rolled 1 and 2! So there was no excuses, he had to put 3 units on table. He did it very wise. He chose Panther tank and two MG teams. He put them all in ambush fire. Splendid!
Tym razem Alan trochę się spóźnił do klubu, więc wykorzystałem jednego z członków klubu, który pragnął pozostać anonimowy tym razem, dla dalszego porządku nazwijmy go Friedrich. Stał się on odpowiedzialny za początkowe rozstawienie Niemców. Pierwszy rzut był bardzo niski (podwójne 1), więc poprosiłem go o drugi rzut i wierzcie, lub nie tym razem wyrzucił 1 i 2! Więc nie było już więcej wymówek i grę rozpoczynał z trzema jednostkami. Dokonał jednak mądrego wyboru i wybrał Panterę i dwa karabiny maszynowe. Wszystkim im dał rozkaz Ambush Fire. Cudownie!

Then the Soviets enter the table. I was expecting the Panther will be put just behind the road blockade and put the Recce troops in front of my column and behind them all my SU guns. As I was expected he allowed my Recce forces take cover in woods and put his all attention on my guns. I can only tell, that soon all of them were converted in wrecks. What can I do against the Panzer Ace Panther tank?
Wtedy Sowieci weszli na stół. Tak jak przewidywałem Pantera zostąła ustawiona zaraz za drogową blokadą, więc na przodzie kolumny umieściłem mój oddział rozpoznawczy a zaraz za nim moje działa SU. Ponownie tak jak przewidywałem przeuścił on mój oddział rozpoznawczy i całą swoją uwagę skupił na działach. Mogę tylko powiedzieć, że wkrótce wszystkie je, wkrótce zamienił we wraki. Co począć, jak na przeciw masz pancernego asa w Panterze?

Then Alan arrived and he took control over the Germans. We slowly started bringing our troops on the table and both started mortar each other. My shoots were much more accurate, as Alan forget to spread his forces. that caused him a lot of pins and that gave him a lot of counters. He forgot about crap German morale during that period...
Wtedy przybył Alan i przejął kontrolę nad Niemcami. Powoli zaczęliśmy wprowadzać resztę naszych oddziałów na stół i zaczęlismy nawzajem się ostrzeliwać z moździerzy. Mój ostrzał był jednak dużo bardziej skuteczny, ponieważ Alan zapomniał by rozproszyć swoje oddziały, to spowodowało dużą liczbę pinów i konieczność pobrania dużej ilości żetonów. Zapomniał o bardzo kiepskim niemieckim morale w tym okresie...

The scenario forced me to the be very aggressive. I had to push my forces forward, what also cost me with a lot of counters. Finally I was only one point behind my morale would collapse and then I noticed the opportunity for me. My last soldier from the Recce unit, those with panzerfaust, was very close to the German tank. I took my chance and fired. Lucky for me it get hit and soon the tank exploded! German morale collapsed and I won the game!
Scenariusz zmusił mnie do bycia bardzo agresywnym. Musiałem pchać swoje oddziały do przodu, co oczywiście kosztowało mnie dużą ilość żetonów. W końcu byłem tylko jeden punkt od tego by moje morale uległo załamaniu i wtedy dostrzegłem dla siebie szansę. Mój ostatni żyjacy jeszcze żołnierz z oddziału rozpoznawczego, ten z panzerfaustem, znalazł się bardzo blisko niemieckiego czołgu. Zaryzykowałem i oddzałem strzał. Szczęśliwie dla mnie uzyskałem trafienie i wkrótce czołg eksplodował! Niemieckie morale upadło, dzięki czemu wygrałem grę!
Soviet counters.
German counters.

3. Summary. Podsumowanie.


Alan  was quite happy with the game. The rules seems to be quite understand for him. He still has some struggle with the creating his forces (the point system, what should be in and what not), but we will take care about it very soon. He is young and learnt it very quickly. Next games with the Battlegroup system will be very soon.
Alan był bardzo zadowolony z gry. Opanował już zasady, jednak wciąz ma problem z tworzeniem rozpisek (system punktowy i co powinno się w rozpisce znaleźć a co nie), jednak tym zajmiemy się już wkrótce. Jest młody i uczy się bardzo szybko. Następne gry z systemem Battlegroup pojawią się więc, już wkrótce.

4. Links. Linki.


SESWC:

Flickr:

6 komentarzy:

 1. From accountable resources I've heard that Friedrich enjoyed the game very much indeed and may reconsider to indulge further commitments into future appearances of that specific troublesome era.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. That's amazing information! I will be always to his service, if he is willing to play again!

   Usuń
 2. Very nice, love the 'wire field', looks great...and dissuasive!

  OdpowiedzUsuń