środa, 10 lutego 2016

Lissjanka 1943.

Last Thursday in our club we had Rapid Fire, Eastern front game. It was Lissjanka scenario by Brad Smith. Bill provided Red Army and I provided Germans. 
W zeszły czwartek w naszym klubie mieliśmy grę z frontu wschodniego, przy uzyciu zasad Rapid Fire. Był to scenariusz napisany przez Brada Smitha: Lissjanka. Bill wystawił Armię Czerwoną, ja wystawiłem Niemców.

SCENARIO/SCENARIUSZ:Brad Smith
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI i MODELE: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Scenario. Scenariusz.


Orders and OdBs can be found at this link:
Rozkazy i OdB można znaleźć pod tym linkiem:


Bill played Soviets, whilst myself, Peter and Alan played Germans.
Bill grał Sowietami, natomiast ja, Peter i Alan graliśmy Niemcami.

2. The game. Gra.


The game started very badly for Germans. The accurate fire from Soviet guns decimated German tanks. Soon most of the 1st Panzer Regiment was destroyed. However Soviets get attacked from the flank by our reinforcements. Bill have to move two T-34s companies against Tigers and Panthers. German tanks get support from the aircraft and soon whole soviet right flank was cleared. The same happen on their left. The Soviet Motor Battalion has been attacked from their front and from their back and soon they have been reduced by half. It opened the way for withdrawing and for the attacking German forces. The game would be won by Germans but they did not made enough damages. They only get 98 pts against Soviet 82 pts and the game finished with a draw.


Gra zaczęła się bardzo źle dla Niemców. Celny ogień sowieckiej artylerii zdziesiątkował niemieckie czołgi. Wkrótce większość 1. Pancer Regimentu była zniszczona. Jednak Sowieci zostali zaatakowani z flanki przez nasze posiłki. Bill musiał rzucić przeciw Tygrysom i Panterom dwie kompanie T-34. Niemieckie czołgi uzyskały wsparcie lotnictwa i wkrótce cała prawa sowiecka flanka została wyczyszczona. To samo stało się na ich lewej flance. Sowiecki batalion zmotoryzowany został zaatakowany od czoła jak i od tyłu i wkrótce został zredukowany do połowy swego stanu początkowego. To otworzyło drogę dla wycofujących się i atakujących Niemców. Gra mogła skończyć się zwycięstwem, jednak Niemcy uzyskali 98 pkt, przeciw sowieckim 82 pkt i gra zakończyła się remisem.

3. Links. Linki.


Bill's relation on his blog:
Relacja Billa na jego blogu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

8 komentarzy: