wtorek, 18 sierpnia 2015

White Plains 1776- Battle at Chatterton Hill.

Last Sunday we finally started our AWI campaign. This was specially designed by Michael Schneider. The whole campaign started at the Battle of White Plains and should finished when Washington reach the Philadelphia (or not). Soon I will write more about this, I can only tell you that the game have two levels. The first board game, where we move all our units, taking care about whole war who leds us to the battles with a use of toy soldiers. Sounds good and as I said more details soon. Last Sunday our Navy Club was empty, so we had possibility to use its space for big game, which starts whole campaign, the battle at Chatteron Hill.
W ostatnią niedzielę w końcu rozpoczęliśmy naszą kampanię Amerykańskiej Wojny o Niepodległość. Została ona wymyślona i zaprojektowana przez Michaela Schneidera. Cała kampania zaczyna się bitwą przy White Plains i powinna się skończyć dotarciem Waszyngtona do Filadelfii (lub nie). Wkrótce opowiem o niej więcej, jedyne co Wam powiem teraz to, ze kampania ma dwa poziomy. Pierwszy to gra na planszy, gdzie poruszamy nasze jednostki, mając na uwadze całą wojnę i ta prowadzi nas do bitew rozgrywanych za pomocą naszych żołnierzyków. Brzmi to naprawdę wspaniale i wkrótce opowiem Wam o tym więcej. W ostatnią niedzielę nasz Klub Marynarki Wojennej był pusty, więc mogliśmy wykorzystać jego przestrzeń dla dużej gry, która zaczyna całą kampanię - bitwa o Chatteron Hill.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville

1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY

Lt. Gen, von Heister
(Bartek Żynda)

Maj. Maitland Brigade
(Bartek Żynda)

Guns battery (3 6pdr guns, 3 seige guns)
17th Light Dragoons
3rd Light Infantry
Hessian Jaegers

Gen. Leslie Brigade
(Bartek Żynda)

5th Fus
28th Infantry
35th Infantry
49th Infantry

Col. Rall Brigade
(Angus Konstam)

Leib Regt.
Regt  von Rall
Fus. Regt von Knyphausen

Reserves/Rezerwy:

Col. von Donop Brigade
(Angus Konstam)

Battalion von Block
Battalion von Minnigerode
Battalion von Linsingen

AMERICANS/AMERYKANIE

Maj. Gen. Spencer
(Jack Glanville)

Gen. McDougall Brigade
(Jack Glanville)

Smallwoods M. Regt
1st NY Regt.
3rd NY Regt.
19th Regt.
Cont. Riflemen
1 gun (6pdr)

Col. Douglas Brigade
(Michael Schneider)

Haslets Regt.
1st Regt.
5th Regt.
Brook's MAS Militia
Mosley's MAS Militia
Graham's NY Militia

Reserves. Rezerwy.

(Jack Glanville)
2nd Rhode Island
New Jersey State Regt.

2. Orders. Rozkazy.

In our game General Spencer had to buy the time for Washington to withdraw as much American battalions from White Plains as they can. Each turn, when the Chatterton Hill will be in colonials hand give one American battalion withdraw from White Plains and available for the campaign. Of course if Americans manage to withdraw any unit from Chatterton Hill, it will give thame extra battalions. Pretty much in our game was exactly the same as in the original battle. However I was going to be much more aggressive than British commanders. First I was going to flatter the hill with all available artillery, encircle the hill and destroy all American units, so there will be no survivors. Of course all plan should be executed as quick as possible.
W naszej grze generał Spencer musiał kupić czas Waszyngtonowi, aby ten mógł wycofać jak największa ilość swoich oddziałów spod White Plains. Każda tura, kiedy Chatterton Hill będzie w posiadaniu Amerykanów, pozwoli wycofać jeden batalion spod White Plains, który bedzie później dostępny w kampanii. Oczywiście, każdy batalion, który przeżyje Chatterton Hill, także bedzie dostępny w późniejszej grze. W gruncie rzeczy wszystko było bardzo podobne do oryginalnej bitwy. Jednakże zamierzałem być dużo bardziej agresywny, niż brytyjscy dowódcy. Po pierwsze postanowiłem zrównać wzgórze ogniem całej dostępnej artylerii a następnie okrążyć i zniszczyć wszystkie oddziały Amerykanów, tak żeby nie pozostał żaden ocalały. No i rzecz jasna, cały plan musiał być wykonany jak najszybciej.

3. The game. Gra.


The luck was from the beginning on our side. I managed to place whole artillery in first turn and in next turn all my guns started firing at the enemy. My infantry and jaegers hide themselves in the woods and started fight with America riflemen. Very quickly they managed to destroy them and the way through the river was open, however still not save. The other task I had for my Dragoons. I send them to the Bridge at River Bronx to attack flank Americans from that side (originally British did this at the end of the game). The Leslie's Brigade reach the Bronx River at the ford and prepared themselves to cross that obstacle. All those happened till turn 3.
Szczęście od samego początku było po naszej stronie. Udało mi się ustawić baterię już w pierwszej turze i w następnej rozpocząć ostrzał wroga. Moja piechota i jegrzy ukryli się w zaroślach i stamtąd ostrzelali amerykańskich strzelców. Bardzo szybko ich pokonali i droga przez rzekę została otwarta, jednak wciąż nie była ona w pełni bezpieczna. Inne zadanie mieli moi dragoni. Wysłałem ich w stronę mostu na rzece Bronx by zaatakować amerykanów z flanki (faktycznie Brytyjczycy równiez wykonali taki manewr, jednak zrobili to pod koniec bitwy). Brygada Lesliego dotarła do rzeki Bronx i przygotowywała się do sforsowania tej przeszkody. To wszystko wydarzyło się w ciągu pierwszych trzech tur.

Third turn was very special as all reinforcements arrived. Hessians of Rall enter the table from the right edge (that was my choice, I had before the game, or they will come at our edge in 1st turn or on the right on 3rd. I choose the second option as closest to my plan) and I spend another two turns to move von Donop brigade to follow the path of my Dragoons. So everything was going according to the plan. Dragoons finally reach the American back, but then they find themselves in front of the American reinforcements. They were doomed, but to destroy them Americans needed their three battalions nad another two turns. That allowed us to move our troops forward. Special role in that had my artillery and my orange and white dice of doom. My artillery showed no mercy for the American battalions and removed them from the game one after another (the key was in concentrate the guns on one unit each time).
Trzecia tura była bardzo specjalna, to właśnie wtedy przybyły wszystkie rezerwy. Hescy żołnierze Ralla weszli na stół z prawej krawędzi (to był mój wybór prze rozpoczęciem gry, albo wejdą na naszej krawędzi w pierwszej turze lub dopiero w trzeciej ale po prawej stronie - wybrałem opcję drugą, jako bliższą mojemu planowi) oraz poświęciłem kolejne dwie tury by brygadę von Donopa puścić śladem moich dragonów. Wszystko więc przebiegało zgodnie z moim planem. Dragoni w końcu znaleźli się na tyłach Amerykanów, jednak zostali zaskoczeni, przez przybyłe właśnie ich posiłki. Nie było dla nich ratunku, jednak by ich zniszczyć Amerykanie potrzebowali sił aż trzech batalionów i dwóch kolejnych tur. To pozwoliło reszcie naszych oddziałów posunąć się do przodu. Szczególną rolę w tym odegrała tu moja artyleria oraz moje pomarańczowa i biała kość zagłady. Moja artyleria nie miała miłosierdzia amerykańskim batalionom i po kolei usuwała je ze stołu (kluczem była koncentracja ognia na jednej jednostce za każdym ostrzałem).

Heavy bombardments from my artillery forced rest of the McDougall's Brigade to withdraw behind the hill. This allowed my Light Infantry together with Jaegers to take the positions on the hill. In the same time Hessians and soon supported by Leslie's Brigade pushed back Douglas brigade and finally destroy them. During this advantage Hessians lost one battalion and this was our last lost during this game. Finally Hessians von Donop crossed the bridge (during turn 11) and all American survivors were encircled. Any of the American units were able to withdraw from the battlefield. However it took us whole 12 turns to fulfill my plan, but we did it in 100%!
Cięzki ostrzał artyleryjski moich dział zmusił resztki brygady McDougalla do wycofania się za wzgórze. to pozwoliło mojej lekkiej piechocie i jegrom zająć pozycje na wzgórzu. W tym samym czasie Hescy żołnierze, wkrótce wsparci brygada Lesliego odepchnęli brygadę Douglasa i wkrótce ją zniszczyli. Podczas tego natarcia straciliśmy jeden heski batalion, który był ostatnią nasza stratą w tej grze. W końcu Hescy najemnicy von Donopa przekroczyli most (podczas 11 tury) i wszystkie istniejące jeszcze oddziały amerykańskie zostały okrążone. Żaden z oddziałów Kolonistów nie był w stanie wyrwać się z okrążenia. Jednakże zajęło to nam aż 12 tur by wypełnić mój plan, jednak nam się to udało w 100%!

4. Summary. Podsumowanie.


In our game British Army lost two units, Americans lost all units: 12 units destroyed together with killed two brigadiers (McDougall and Douglas) and 2 units captured. 12 turns of resistance gave Patriots 12 units available for the campaign. British possible had them much more. Sonn the first look of the campaign map. For the game we have used the Black Powder rules with some Michael's House Rules and Bill Gilchrist's game sequence (Initiative, Firing, Orders, Hand to Hand).
W naszej grze Brytyjczycy stracili dwa oddziały, Amerykanie stracili wszystkie swoje oddziały: 12 zniszczonych wraz z dwoma brygadierami zabitymi (McDougall i Douglas) oraz 2 oddziały pojmane. 12 tur oporu dało Patriotom dostępnych w kampanii 12 oddziałów. Brytyjczycy zapewne będą mieli ich znacznie więcej. Wkrótce pierwsze spojrzenie na mapę kampanii. Do naszej gry użyliśmy zasad Black Powder z kilkoma House Rules Michaela oraz sekwencją gry (Inicjatywa, Strzelania, Rozkazy, Walka Wręcz).

5. Links. Linki.


Michael's realtion:
Relacja Michaela:

Relation of Angus:
Relacja Angusa:

My gallery on Flickr (more pictures):
Moja galeria na Flickr (więcej zdjęć):

6 komentarzy:

 1. It was a tremendous slaughter! The position of the pieces on the campaign map, or on my blog page "the Winter Campaign 1776" are placeholder at the moment, as I don't know how the generals will positioning them. For sure is, that the British can only move 1 hex ( being in battle and the attacker) in the next (first turn), while the Americans, at least 12 of them (and the Militia) can move 2! But of course, they need 14 units less to take care to move. ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Michael. I love that part about 14 units less to care! We were working hard to get this achievement!

   Usuń
 2. The game looks very impressive Bart!

  OdpowiedzUsuń
 3. Great lloking game Bart - 1776 is one of my favourite AValon Hill games, I would love to turn it to miniature one day, for now will just have to follow your campaign.
  Thanks for posting.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń