niedziela, 23 sierpnia 2015

Ireland 1170. Irlandia 1170.

Last week we had two games. The first was played at Hugh. Dave O'Brian prepared exited scenario for Norman invade of Ireland. For this game I was able to use my Normans. The game was played with Hail Cesar rules. 
W ostatnim tygodniu mieliśmy dwie gry. Pierwsza z nich została rozegrana u Hugha. Dave O'Brian przygotował ekscytujący scenariusz o normańskiej inwazji na Irlandię. W tej grze użyłem swoich Normanów. Gra była rozgrywana przy użyciu zasad Hail Cesar.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O'Brian
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O'Brian
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Dave O'Brian
FIGURES/FIGURKI: Hugh Wilson, Dave O'Brian, Bartek Żynda

1. Orders. Rozkazy.


We had 6 players. Donald Adamson (Fitz Stephen) and I (de Clare) played the Normans, Hugh Wilson and Tim Watson played Vikings and Colin Jack together with Ray Neal played Irish. All of us received the tasks to fullfill during the game from Dave. Here is full listings of the tasks:
W grze wzięło udział 6 graczy. Donald Adamson (Fitz Stephen) i ja (de Clare) grało Normanami, Hugh Wilson i Tim Watson grało Wikingami oraz Colin Jack i Ray Neal grało Irlandczykami. Wszyscy z nas otrzymali od Dave'a zadania do wykonania w czasie gry. Oto pełna lista tych zadań:


We managed to convince Vikings to support us in attack for the Great Hall. For this we gave them 6 Victory Points (VP) before the game and next 6 points if they'd fulfill the task. Also I have announced that I will pay any player for eliminate the Fitz Stephen an extra 4 VP, but only if he will be killed after the destruction of the hall.
Udało nam się przekonać Wikingów do wsparcia naszego ataku na Wielką Halę. Za to otrzymali od nas na początku gry 6 Punktów Zwycięstwa (PZ) i mieli otrzymać następne 6 punktów po wykonaniu zadania. Dodatkowo ogłosiłem, że jestem gotowy zapłacić dodatkowe 4 VP w przypadku wyeliminowania Fitz Stephena, ale tylko w przypadku zniszczenia hali.

2. The game. Gra.


This time our Allies, the Vikings, bravely moved to attack the Great Hall. During their advantage they managed to destroy two Irish villages. However they had been stopped by Irish bogs (Dave gave the Irish the possibility of putting on Vikings and Norman way the bogs. The number of bogs was determined by dice rolling) and Irish defenders commanded by Colin. Finally they did not get to the Hall but they were very close to it.
Tym razem nasi sprzymierzeńcy, dzielnie ruszyli by zaatakować Wielką Halę. Podczas ich natarcia udało im się zniszczyć dwie irlandzkie wioski. Zostali oni jednak zatrzymani przez irlandzkie torfowiska (Dave dał możliwość Irlandczykom aby na drodze Wikingów i Normanów umieścić torfowiska. Ich liczbę określono rzutem kością) i irlandzkich obrońców dowodzonych przez Collina. Ostatecznie nie dotarli oni do Hali, jednak byli bardzo jej blisko.

My Norman rival, moved together with me against the Great Hall, but has to left some troops in our castle. When we moved through half of the table, unexpectedly some Irish troops (commanded by Ray) landed behind our lines. Donald had to withdraw his troops and fight against Irish. During the fight Donald had very low dicing, so the Irish managed to destroy some Norman troops. Fitz Stephen had to left his troops fighting on the beach and take cover in the castle.
Mój normański rywal ruszył razem ze mną przeciwko Wielkiej Hali, jednak musiał pozostawić pewną część swoich oddziałów w zamku. Kiedy juz pokonaliśmy połowę stołu, niespodziewanie za naszymi liniami nastąpił desant oddziałów irlandzkich (dowodzonych przez Raya). Donald musiał się cofnąć i stoczyć walkę z Irlandczykami. Podczas walki, głównie ze względu na bardzo słabe rzuty kośćmi Donalda, Irlandczykom udało się zniszczyć kilka oddziałów normańskich. Fitz Stephen musiał pozostawić swoje oddziały na plaży i szukać schronienia w zamku.

Finally story of my troops. Very easily I managed to cross three quarters of the table, not being annoyed by anyone. Then Ray played the bog against me and my troops stuck for the rest of the game. Finally when the game was going to finish my troops crossed the bog and started firing at Great Hall, but without any results. So finally my troops remain untouched but I did not achieved any of the goals...
W końcu historia moich oddziałów. Bardzo łatwo udało mi się przekroczycć trzy czwarte stołu nie będąc niepokojony przez nikogo. Wtedy Ray zagrał przeciwko mnie torfowiskiem i moje oddziały utknęły na resztę gry. W końcu gdy gra miała się już ku końcowi, moim oddziałom udało się przebrnąć przez torfowiska i ostrzelać Wielką Halę, jednak bez rezultatów. Ostatecznie moje oddziały pozostały nienaruszone jednak nie udało im się osiągnąć żadnego z celów...

3. Summary. Podsumowanie.


Thanks to destroing Norman units by Ray on the beach he become the game winner by collecting 8VP. Well done Ray! 
Dzięki zniszczeniu oddziałów normańskich na plaży, Ray zdobył 8 PZ i został zwycięzcą całej gry. Brawo Ray!

4. Links. Linki.

Tim Watson relation on his blog:
Relacja Tima Watsona na jego blogu:
http://moth107.blogspot.co.uk/2015/08/bog-off-norman.html

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157657225829249

4 komentarze: