niedziela, 2 sierpnia 2015

By Fire and Sword: Kingdom of Sweden vs Cossacks (#2). Ogniem i Mieczem: Królestwo Szwecji przeciw Kozakom (#2).

Last Thursday we had another game with By Fire and Sword rules. Last time we did not follow all rules as it should be and to be honest we did a lot of things completely wrong. However this time we prepared for the game much better and now we had the game right. To simplify the game we used the same forces and scenario, as we did last time.
W ostatni czwartek mieliśmy kolejna grę z zasadami Ogniem i Mieczem. Podczas naszego ostatniego spotkania, nie wszystko co robiliśmy było zgodne z zasadami, a prawdę powiedziawszy wiele rzeczy robiliśmy kompletnie na opak. Tym razem jednak przygotowaliśmy się do gry znacznie lepiej i nasza gra przebiegła poprawnie. Aby uprościć grę użyliśmy identycznych sił i scenariusza jak poprzednim razem.

SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol scenario from main book.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:  Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


Jack used his Cossack forces for 19 FPS and I used my Swedes for 11 FPS. From the differences between the point values I had some effects: a lot of panic for Cossacks, was able to move one terrain, two units of reinforcements and good day for my commander. Jack did not decided to squadron his troops despite the part of the cavalry, while I created two, with 4 bases, Reiter units and one, with 4 bases, Dragoon unit.
Jack użył swoich Kozaków za 19 pkt., ja natomiast moich Szwedów za 11 pkt. Z różnicy pomiędzy punktami miałem następujące efekty: duża ilość panikujących oddziałów kozackich, mogłem poruszyć jeden teren, dwa oddziały niespodziewanych posiłków i dobry dzień dla mojego dowódcy. Jack nie zdecydował się na swadronowanie swoich oddziałów poza częścią kawalerii, natomiast ja utworzyłem dwa oddziały cztero podstawkowej rajtarii i jednego oddziału cztero podstawkowej dragonii.

COSSACKS/KOZACY:
(Jack Glanville)

SWEDES/SZWEDZI:
(Bartek Żynda)

2. The game. Gra.


This time I decided to fight only for two objectives. I was going to do big Ritars charge on Cossack right flank and keep the center. When the Cossacks right will be destroyed I was going to attack Cossack centre from the front and from the flank and in that way won the game. I did as I planned, Reiters moved forward and quickly broke the Cossack defending lines. This caused in mass disorder of the enemy lines. Soon the right flank disappear and I was ready to attack the Cossack centre from the flank. My main forces had to stop the main Cossack attack a specially their wagons. They even managed to destroy my gun. However their right flank massacre decided that Jack give up the game, as he wasn't able to prevent incoming two sides attack, which finished with tactical victory of the Swedish. The fact that Jack had one objective for his own decided about this, however in the next turn I would be able to get an objective for my own and couse bigger casualties for Cossacks and the scale of victory could be much larger.
Tym razem zdecydowałem się na walkę tylko o dwa punkty do zbadania. Miałem zamiar przeprowadzić dużą szarżę moimi rajtarami na kozacką prawą flankę oraz utrzymać centrum. Po rozbiciu kozackiego skrzydła chciałem przeprowadzić atak z dwóch stron i w ten sposób wygrać bitwę. Zrobiłem tak jak zaplanowałem, rajtarzy bardzo szybko ruszyli do przodu i równie szybko złamali linie obrony kozackiej. to spowodowało masową dezorganizację wrogich oddziałów. Wkrótce prawa flanka kozacka przestała istnieć i byłem gotowy aby uderzyć na bok kozackich sił w ich centrum. Moje siły główne musiały w tym czasie powstrzymywać główny atak kozacki, a w szczególności ich wozy. Udało im się wyeliminować moje działo, jednak masakra prawego ich skrzydła i bark możliwości przeciwdziałania podwójnego ataku spowodowała, że Jack poddał bitwę. Zakończyła się ona taktycznym zwycięstwem Szwedów, wszystko to dzięki utrzymaniu przez Kozaków jednego z punktów zwiadu, jednak gdyby odbyła się następna tura, zdobyłbym dla siebie punkt zwiadu i spowodować dużo większe straty u Kozaków i skala zwycięstwa gry była by dużo większa.

3. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:


6 komentarzy: