poniedziałek, 24 sierpnia 2015

All for one, one for all (#1). Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (#1).

Few weeks ago I have asked Paul O'Sullivan to show me the Pike and Shotte update for 7TV games. I remember that few months ago Paul introduced Michael to this game and since that moment I was very curious about that game, specially that Michael was very happy after the game. The opportunity to try those rules came last Thursday in our club.
Kilka tygodni temu poprosiłem Paula O'Sullivana, by pokazał mi dodatek Pike and Shotte do zasad 7TV. Pamiętałem, że przed kilkoma miesiącami Paul wprowadzał Michaela w arkana tej gry i od tego właśnie momentu byłem jej bardzo ciekaw, szczególnie że zasady się Michaelowi bardzo podobały. Okazja by wypróbować te zasady przyszła w ostatni czwartek, w naszym klubie.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O'Sullivan
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O'Sullivan
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Paul O'Sullivan

For those, who don't know 7TV rules, they are created to bring to the table stories know from any TV dramas, movies etc. So there are many updates for this rules. I know about the Ancients, spy, fantasy and the Pike and Shotte. I don't remember their proper names, you can visit 7TV website for more details. In my wargaming history I had once the pleasure of trying those rules, however it was long time ago and to be honest not many remember from that game as we did not use all the rules and only just a few. For our game Paul prepared the scenario about well know heroes from Mr Dumas trilogy.
Dla tych, którzy  nie znają produktów 7TV, są to zasady które mają za zadanie przenieść opowieści z seriali telewizyjnych, filmów itp. wprost na nasze stoły. Jest więc wiele dodatków do tych zasad. Wiadomo mi o kilku z nich, takich jak do gier antycznych, szpiegowska, fantasy oraz z gatunku płaszcza i szpady. Nie pamiętam ich właściwych nazw, jeśli chcecie je poznać odwiedźcie stronę wydawnictwa 7TV po więcej szczegółów. W mojej wargamingowej historii jedynie raz miałem przyjemność ich wypróbowania, jednak było to bardzo dawno temu i chyba nie wykorzystaliśmy zasad w pełni. Dla naszej gry Paul napisał scenariusz o bardzo wszystkim znanym bohaterom trylogii Pana Dumasa.

This time our brave: D'Artagnan, Athos, Porthos and Aramis have a task to secure a young lady with a name of Alice and her baby. The identity of the baby must remain unknown right now. On their way was a small village with a bridge crossing. Just there their enemy, Rochefort await them in ambush and is determined to capture Alice and her baby. Musketeers have to protect the baby and the girl and help them to cross the river and continue their journey.
Tym razem nasi dzielni D'Artagnan, Atos, Portos i Aramis mają zadanie ochrony młodej dziewczyny o imieniu Alice oraz jej dziecka. Tożsamość tego dziecka na razie musi pozostać tajemnicą. Na ich drodze znalazła się mała wieś, gdzie znajduje się most na rzece. To właśnie tam ich wróg, Rochefort oczekuje na nich w jest zdeterminowany by porwać Alicję i jej dziecko. Muszkieterzy muszą ochronić dziecko oraz dziewczynę oraz pomóc im przekroczyć rzekę by kontynuować ich dlaszą podróż.

In our game I had played the good guys, whereas Paul played the bad guys. Paul very wisely placed his men in the village and blocked few strategic places like the bridge, the main crossroads. I had very tough decision to made, how to move my companions. I decided to not enter the village and move my team around the village and then along the river get to the bridge and cross it. Very hard task to fulfill...
W naszej grze ja zagrałem tymi dobrymi, natomiast Paul zagrał złymi. Paul bardzo mądrze porozdzielał swoich ludzi we wiosce i zajął kilka strategicznych miejsc takich jak most, czy główne skrzyżowanie we wiosce. Miałem naprawdę trudny orzech do zgryzienia jak przejść moimi towarzyszami. W końcu zdecydowałem się nie wchodzić do wioski a obejść ją dotrzeć do rzeki i wzdłuż niej dotrzeć do mostu, który musiałem przekroczyć. Bardzo ciężkie zadanie.

D'Artagnan, Athos and Alice created one team and Aramis together with Porthos the second. The second team moved into the village and started made some noise to take the attention of the Rochefort's men. That worked for the moment, but the "Man from Meung" did not let the Musketeers to outsmart himself. Took a lot of his guys and blocked D'Artagnan team. D'Artagnan as a brave man and enhanced with hatred to Rochefort, attacked him but the evil Cardinal's men was too good swordsmen and  replied this attack.
D'Artagnan, Atos i Alicja utworzyli jeden zespół natomiast Aramis wraz z Portosem drugi. Zadaniem drugiego zespołu było wejście do wioski i zwrócenie na siebie uwagi ludzi Rocheforta. To przez pewien czas działało, jednak "Człowiek z Meung" nie dał się Muszkieterom przechytrzyć. Wrza z dużą ilością swoich ludzi zagrodził drogę zespołowi D'Artagnana. D'Artagnan jako dzielny człowiek dodatkowo wzmocniony nienawiścią do Rocheforta zaatakował go, jednak człowiek Kardynała był zbyt dobrym szermierzem i udało mu się odeprzeć ten atak.

As it become a little to crowded around Alice, Porthos and Aramis joined the team. Now all heroes fight against Cardinal's men. Porthos joined the D'Artagnan and Rochefort duel, in which soon joined another bad guy. In that moment the good guys luck was over. D'Artagnan and Aramis get eliminated from the fight, Porthos and Athos were surrounded and soon lonely Alice get captured.
Jako że zaczęło się robić zbyt tłoczno wokół Alicji, Portos i Aramis dołączyli do towarzyszy. Teraz wszyscy bohaterowie walczyli z ludźmi Kardynała. Portos dołączył do pojedynku pomiedzy D'Artagnanem i Rochefortem, do którego wkrótce dołączył inny zły gość. W tym własnie momencie szczęście odwróciło się od tych dobrych. D'Artagnan i Aramis zostali wyeliminowani z walki, natomiast Portos i Atos otoczeni i wkrótce samotna Alicja została porwana.

We finished the game in that moment and agreed for another game. To free Alice from a dirty Cardinal's hands. For that game we are going to use some special club terrain. You all going to be impressed of that... So now is time for:
TO BE CONTINUED....
W tym momencie zgodziliśmy się na następną grę. Trzeba uwolnić Alicję z brudnych rąk Kardynała. Do tej gry użyjemy pewnego specjalnego terenu z naszego klubu. Wszyscy będziecie pod jego wrażeniem... Więc teraz czas na:
CIĄG DALSZY NASTĄPI...

The gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:

4 komentarze: