poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Ironclads - On the open sea. Ironclads - Na otwartym morzu.

Last Thursday we had another game with Bill's Ironclads. Bill was recently busy with other things, so the works under the new rules has been stopped. However he recently did some changes and we were decided to try them in our club. 
W ostatni czwartek mieliśmy kolejne spotkanie z Billowymi Ironclads. Bill był ostatnio zajęty innymi sprawami i prace nad systemem zostały zatrzymane, jednak niedawno dodał on kilka zmian do zasad i te mieliśmy zamiar przetestować w naszym klubie.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
MODELS/MODELE: Bill Gilchrist.

1. Fleets. Floty.


UNION/UNIA
(Campbell Hardie)

USS Tecumsah
USS  Manhattan
USS Sassacus
USS Mattasesett
USS Commodere Hull

Guns: 4 Super heavy, 4 Heavy, 8 Medium, 6 Medium

CONFEDERATES/KONFEDERACI
(Bartek Żynda)

CSS Atlanta
CSS Albemarle
CSS General Beauregard
CSS General Sumter
CSS General Bragg
CSS Planter

Guns: 2 Heavy, 8 Medium, 4 Medium

2. The Game. Gra.


Despite the bigger number of ships, Confederate had less firepower. To win the game, they had to close the enemy as quick as possible and then by using their rams make as much damages to the Union fleet as they can. So the plan was: under the fire from Confederate Ironclads (CSS Atlanta and Albemarle), Cottonclads were to take the back of the Union ships and ram them all.
Pomimo przewagi liczebnej, okręty Konfederatów dysponowały słabszą siłą ognia. By wygrać bitwę musiały zbliżyć się do wroga w jak najkrótszym czasie i wtedy przy użyciu swoich taranów dokonac możliwie największych zniszczeń w okrętach Unii. Plan więc był taki: pod osłoną konfederackich ironkladów (CSS Atlanta i Albemarple), kotonklady miały podejść do okrętów Unii od boku i staranować je wszystkie.

The battle started with fire from the Union ships, however mostly because of the range the fire was not very successful. The returning fire from Confederate ships was more accurate and soon USS Commodore Hull was burning. Luckily for that ship, the fire has finally put out.
Bitwę swoim ostrzałem rozpoczęły okręty Unii, jednak ich ogień, głównie ze względu na zasięg był bardzo mało skuteczny. W odpowiedzi, konfederackim okrętom udało się wzniecić pożar na USS Commodore Hull. Ten jednak udało się ugasić.

Finally Confederates managed to close the Union ships. As the first CSS General Beauregard rammed USS Tecumsah and soon after CSS Atlanta hit the same monitor and then glanced off that ship and hit USS Commodore Hull. Union ship damaged before by fire was not able take anything more, she broke on two pieces and sunk.
W końcu Konfederatom udało się zbliżyć do okrętów Unii. Jako pierwszy CSS General Beauregard staranował USS Tecumsah i wkrótce ten sam okręt został uderzony przez CSS Atlanta, która odbiła się od tego okrętu i trafiła USS Commodore Hull. Okręt Unii wcześniej uszkodzony przez pożary nie był w stanie już tego wytrzymać, przełamał się na pół i zatonął.

The other group of cottonclads had less luck. Their attempt to ram has been stopped by accurate fire and soon CSS General Sumter explodes becouse of the Union fire. 
Druga grupa kotonkladów miała mniej szczęścia. Ich próba staranowania została zatrzymana przez celny ogień przeciwnika i wkrótce CSS General Sumter zatonął w skutek eksplozji od ostrzału okrętów Unii.

Still the battle has not been decided. Now was the time for Union gunboats. This time USS Sassacus had less luck and has been destroyed by Confederate fire. However this succes had its prize. CSS Atlanta burning (finally the fire has been put out) and heavy damaged had to withdraw and CSS General Beauregard sank because of the explosion. On the other hand the CSS Planter, because of the level of the damages has been forced to stroke her colors.
Wciąż bitwa nie była rozstrzygnięta. Teraz przyszedł czas na kanonierki Unii. Tym razem USS Sassacus miał mniej szczęścia i został zniszczony przez ogień Konfederatów. Jednak ten sukces miał swoją cenę i paląca się (pożar udało się w końcu opanować) i ciężko uszkodzona CSS Atlanta musiała się wycofać a CSS General Beauregard zatonął w wyniku eksplozji. Natomiast CSS Planter wskutek odniesionych uszkodzeń, opuścił swoją banderę.

It was not good for Union ships too. USS Tecumsah and USS Mattasesett, because of damages had to withdraw. On the battlefield left two Confederate ships against one of Union. However the Rebel ships becouse of other circumstances did not cooperate as one squadron but the separate ships. That was good for Union ship (USS Manhattan), who first sunk with their guns CSS Albemarle and soon after forced CSS General Bragg to surrender. The battle finished with Union victory.
Również okręty Unii przeżywały kryzys. USS Tecumsah i USS Mattasesett ze względu na uszkodzenia musiały wycofać się z walki. Na polu bitwy pozostały więc dwa okręty Konfederatów i jeden Unii. Okręty Rebeliantów ze względu na poprzednie okoliczności nie działały jako jedna eskadra a dwa oddzielne okręty. To dawało okrętowi Unii (USS Manhattan) przewagę, który wpierw zatopił CSS Albemarle a następnie zmusił CSS General Bragg do poddania się. Bitwa zakończyła się więc zwycięstwem Unii.

3. Summary. Podsumowanie.


UNION/UNIA:

USS Tecumsah - heavy damaged, broke from action/ciężko uszkodzony, wycofał się.
USS  Manhattan
USS Sassacus - sunk/zatonął.
USS Mattasesett - heavy damaged, broke from action/ciężko uszkodzony, wycofał się.
USS Commodere Hull - sunk/zatonął.

CONFEDERATES/KONFEDERACI

CSS Atlanta - heavy damaged, broke from action/ciężko uszkodzony, wycofał się.
CSS Albemarle sunk/zatonął.
CSS General Beauregard sunk/zatonął.
CSS General Sumter sunk/zatonął.
CSS General Bragg - surrendered/poddał się.
CSS Planter - surrendered/poddał się.


4. Links. Linki.


My gallery on flickr:
Moja galeria na Flickr:

4 komentarze: