wtorek, 13 stycznia 2015

Malinova 1944.

For this battle I was painted all my Tigers. Day before the game,  Bill asked me to postpone our Sudan game for the next week, I had to prepared something very quick. That was only one prepared scenario and it was Battle at Malinova originally fought 22nd of July 1944 around 15km north from Daugavpils, Latvia. In those battle Otto Carius tanks destroyed around 17 IS-2 and few T-34 tanks. Sounds unreal? For me too, but not only. On the axishistory  forum they doubt in that too. So was it any possible, we was going to check it.
Do tej bitwy malowałem wszystkie moje Tygrysy. Dzień przed grą, Bill poprosił mnie o przeniesienie naszej sudańskiej gry na następny tydzień, musiałem przygotować coś na szybko. Miałem tylko jeden gotowy scenariusz i była to bitwa stoczona koło wioski Malinova, 22 lipca 1944 około 15km na północ od Dyneburga na Łotwie. W tej bitwie czołgi Otto Cariusa zniszczyły około 17 czołgów IS-2 i kilka T-34. Brzmi nierzeczywiście? Dal mnie też, ale nie tylko. Na forum  axishistory, też w to wątpią. Czy było to możliwe, zamierzaliśmy się o tym przekonać.
Malinova from the south. Malinova od południa.
From the north. Od północy.

I used the scenario written by Mike Haught, Victor Pesch and Wayne Turner for Wargames Illustrated (December 2011). Originally it was written for Flames Of War, but I converted it for Battlegroup Kursk. I left the original number of tanks, but changed the OdB to be much more realistic (tanks of one type in companies). I have also removed infantry from the game, as possible would not take the part in the battle. To show the unexpected attack and unprepared Soviet crews, all Soviet tanks (without the commander) started game being pinned.
Użyłem scenariusza napisanego przez Mike Haughta, Victora Pescha and Wayne'a Turnera dla Wargames Illustrated (grudzień 2011). Oryginalnie był on napisany dla Flames Of War, ale ja przerobiłem go dla Battlegroup Kursk. Pozostawiłem oryginalną liczbę czołgów, jednak zmieniłem OdB na bardziej realne (czołgi jednego typu w kompaniach). Usunąłem z gry również piechotę, ponieważ najprawdopodobniej nie wzięła by ona w ogóle udziału w grze. Aby pokazać niespodziewany atak i nieprzygotowanie sowieckich załóg, wszystkie czołgi radzieckie (oprócz czołgu dowódcy) zaczęły grę spinowane.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Mike Haught, Victor Pesch, Wayne Turner
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Zynda, SESWC

MODELS/ MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

SOVIETS/SOWIECI
(Campbell Hardie)

1 Senior Officer + 9 Officers 72 BR

IN MALINAVA (all started pinned):

Elements of 48th Guards Heavy Tank Regiment
Heavy Tank Company: 3 x IS-2 (regular)

Elements of 41th Tank Brigade

Battalion HQ: T-35/85 (regular) (unpined)

1st Company

Company HQ: T34/76 (regular)
1st Platoon: 3 x T34/76 (regular)
2nd Platoon: 3 x T34/76 (regular) (D6 roll, on 1,2 – reinforcements)
3rd Platoon: 3 x T34/76 (regular) (D6 roll, on 1,2 – reinforcements)

2nd Company (reinforcements)

Company HQ: T34/85 (regular)
1st Platoon: 3 x T34/85 (regular)
2nd Platoon: 3 x T34/85 (regular)
3rd Platoon: 3 x T34/85 (regular)

GERMANS/NIEMCY
(Bartek Żynda)

1 Senior Officer + 2 Officers 24 BR

2/502. Schwere Panzerabtailung.

Schwere Panzerkompanie HQ:2 x PzKpfw I (veterans)
1. Schwere Panzer Platoon:2 x PzKpfw I (veterans + panzer aces) (Otto Carius and Albert Kerscher)
2. Schwere Panzer Platoon:2 x PzKpfw VI (veterans)

2. The game. Gra.

The game started very good for Germans. T-34s and IS-2s was easy target for big cats guns. After few first turns 9 Soviet tanks were destroyed. To eliminate rest of the Red Army tanks I had to move some my tanks off the wood. It wasn't very good idea, as I get exposed to flanking fire from incoming reinforcements. I started losing my Tigers. To increase my bed luck Campbell played against me Out of Ammo token, I failed and Otto Carius left without ammunition. Surrounded by hordes of T-34s I had to withdraw with only two Tigers left. Bloody victory for Soviets, they lost 13 tanks. In BR points I was 22 at the end of the game, Campbell something about 56.
Gra rozpoczęła się bardzo dobrze dla Niemców. T-34 i ISy-2 były bardzo łatwym celem dla dział dużych kotów. Po pierwszych turach zniszczyłem 9 sowieckich czołgów. By wyeliminować resztę czołgów Armii Czerwonej musiałem ruszyć się z zarośli. Nie była to jednak dobra decyzja, ponieważ wystawiłem się na atak od flanki nadciągających rezerwowych czołgów. Zacząłem tracić moje Tygrysy. By jeszcze zwiększyć mojego pecha, Campbell zagrał tokenem Brak Amunicji przeciwko mnie, test wypadł niepomyślnie i Otto Carius pozostał bez amunicji. Otoczony przez hordy T-34 musiałem się moimi dwoma pozostałymi Tygrysami wycofać. Krwawe zwycięstwo dla Sowietów, kosztowało ich to utratę 13 czołgów. W punktach BR, ja zebrałem 22, natomiast Campbell coś około 56.

3. Summary. Podsumowanie.

This was very good game and it showed that my doubts were more or less right. One Tiger tank was unable to destroy so many Soviet tanks, however together with other tanks in the unit - it was very possible. As I did not played Battlegroup for the long time, had some problems with some rules and it took a lot of time to find out the right way. Despite of this we managed to finish our game two hours - so it is not bad. Some informations said that Carius had eight tanks in his unit, so this could changed something in the game - maybe later we can try it again with more tanks...
To była bardzo udana gra i pokazała, ze wszystkie moje wątpliwości były słuszne. Jeden Tygrys nie był w stanie zniszczyć tak dużo sowieckich czołgów, jednakże wspólnie z resztą z oddziału - było to bardzo prawdopodobne. Ostatni raz grałem w Battlegroup dość dawno temu i znalezienie niektórych zasad zajmowało mi trochę czasu, jednak udało nam się zakończyć grę w ciągu dwóch godzin - co nie jest złym wynikiem. Pewne źródła podają, że Carius dysponował ośmioma czołgami i to być może zmieniło by obraz gry - może za jakiś czas spróbujemy jeszcze raz z większa ilością czołgów...

4. Links. Linki.

Axishistory forum about the battle:
Wątek na axishistory forum o bitwie:

Movie on youtube about the battle (Carius version) - in russian only:
Filmik na youtube o bitwie (wersja wydarzeń wg Cariusa) - tylko po rosyjsku:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

6 komentarzy: