niedziela, 21 grudnia 2014

Fall Blau 1942.

Today relation from our Thursday game in the club. Campbell prepared the Fall Blau scenario in which Soviets obey to the famous Order No 227 'No step back' had to defend the crossroad against incoming Italians and Germans. It was another 28mm Bolt Action game.
Dzisiaj relacja z naszej czwartkowej gry w klubie. Campbell przygotował scenariusz rozgrywający się w trakcie Fall Blau w którym Sowieci posłuszni sławnemu rozkazowi nr 227, "Ani kroku wstecz" mieli za zadanie obronić skrzyżowanie przeciwko nadciągającym Włochom i Niemcom. Była to kolejna gra w skali 28mm z użyciem zasad Bolt Action.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie

1. Forces. Siły.

ITALIANS & GERMANS/WŁOSI I NIEMCY
(Tim Watson, later Campbell Hardie)

Germans:
CO: 2 figures (regular),
2 sections of 2smg/7 rifles/LMG (regular) both on SdKfz 251C/1
81mm mortar (regular)
50mm mortar (regular)
all support weapons on SdKfz 251C/1

T34 (regular)
PzKpfw II (regular)
Marder II (regular)

Italians:
4 sections of 1smg/8 rifles/LMG (regular)

SOVIETS/SOWIECI
(Bartek Żynda)

Infantry CO: 2 figures (Inexperienced)
2 sections of infantry: 1 smg/9 rifles/LMG (Inexperienced)
MMG (regular)
ATR (regular)
3 dog mines 2 dogs/2 men team (regular)
Navy CO: 2 figures (regular)
2 navy sections of: 10 smg (regular)
Naval ATR (regular)

KV-1 (regular) - immobilized from the begginig of the game
M3 Lee (regular)
BA-10 (regular)
Battle in progress. From left: Campbell, Tim and myself. Bitwa w trakcie, Od lewej: Campbell, Tim i ja. Picture by Jack Glanville.

2. The game. Gra.

Soviets were able dislocate their forces on whole table. They decided to put most of the infantry in the buildings with KV located as close to the crossroad as possible (the location was determined with the direction dice with 2D6'' distance from initial point). However my dog teams were putted not very wise - to close to the incoming enemies, so I cannot use them in full strength.
Sowieci mogli rozmieścić swoje oddziały na całym stole. Zdecydowałem się umieścić większość swojej piechoty w budynkach z KW ulokowanym jak najbliżej skrzyżowania (jego umiejscowienie ustalane było za pomocą kości kierunku w odległości 2K6 cali od punktu początkowego). Niestety odziały z psami z minami umieściłem w złych miejscach w związku z czym nie poznałem ich całkowitej siły.

As I expected Germans and Italians entered the table in two places, spread their forces into two groups. Their infantry very quickly removed my two dog teams and started to fighting for the buildings in the village. They were defended by Naval teams. After very hard fight Germans and Italians finally took the buildings, but paid a very high price. Italians lost three sections and Germans half of their infantry section and Marder II eliminated by dogs! Soviets lost 2 navy sections and infantry ATR team.
Tak jak się spodziewałem Niemcy i Włosi wkroczyli na stół w dwóch miejscach, rozdzielając swoje siły na dwie części. Ich piechota bardzo szybko wyeliminowała moje dwa oddziały z psami i rozpoczęła walkę o zabudowania we wsi, bronionych przez oddziały marynarzy. Po dość zaciętej walce Niemcy i Włosi opanowali je, ale zapłacili za to dość wysoka cenę. Włosi stracili trzy sekcje piechoty, natomiast Niemcy połowę swojej oraz Mardera II wyeliminowanego przez psy! Sowieci w walce stracili dwie sekcje marynarzy oraz karabin ppanc piechoty.

On the other side Germans surprised my infantry with Command. On their flank appear SdKfz 251s and Pz II. They tried assault transporter but failed and with next turns they had wiped out from table. However the Navy ATR survived and started their private war with Pz II. Neither tank nor ATR being successful but the tank were busy and gave me some time to get my reinforcements.
Po drugiej stronie Niemcy zaskoczyli oddział mojej piechoty. Na ich flance pojawiły się SdKfz 251 i Pz II. Próbowałem je szturmować ale bez powodzenia i w ciągu kilku następnych tur zostali oni wszyscy  zmiecieni ze stołu. Ostał się jedynie marynarski karabin ppanc, który rozpoczął prywatną wojnę z Pa II, jednak obie strony były bardzo mało skuteczne, jednak to spowodowało, że czołg był zajęty i zyskałem trochę czasu na to by otrzymać moje uzupełnienia.

At the beginning of the game I placed my second infantry section in the windmill supported by KV tank. However my tank get destroyed very quickly and this was my last stand especially when I lost village and rest of my infantry. The situation become very critical, but then arrived my next tank (it was M3 Lee) and BA-10. Germans get their reinforcements too and it was captured T-34. M3 very quickly destroyed the T-34 and moved forward to get Pz II. In this moment Campbell take control over the Axis as Tim had to get back home. Campbell very quickly removed the remaining Naval ATR and moved Italian section at the windmill, but it was the end of his successes. My infantry with BA-10 suppressed Italians, so they were not able to do anything, and my M3 destroyed Pz II. So the game finished with Soviet victory.
Na początku gry jedną z sekcji piechoty umieściłem w wiatraku wspartą przez czołg KW, który niestety został bardzo szybko wyeliminowany i w ten sposób ta pozycja została moją ostatnią linią obrony, szczególnie wtedy kiedy straciłem wioskę i resztę mojej piechoty. Sytuacja stawała się bardzo krytyczna, ale wtedy przybył mój kolejny czołg (był to M3 Lee) wraz z BA-10. Niemcy również otrzymali swoje posiłki i był to zdobyczny T-34. M3 bardzo szybko zniszczył T-34 i ruszył do przodu by zająć się Pz II. W tym momencie Campbell przejął kontrolę nad siłami Osi, ponieważ Tim musiał wracać do domu. Campbell bardzo szybko usunął karabin ppanc marynarzy i sekcję włoskiej piechoty przesunął w pobliże wiatraka i to był koniec jego sukcesów. Moja piechota wsparta BA-10 przygniotła ogniem Włochów, którzy nie byli już w stanie nic zrobić a mój M3 zniszczył Pz II. W tym momencie zakończyliśmy grę zwycięstwem Sowietów.

As usual in this place you can visit my gallery on Flickr:
Jak zawsze w tym miejscu możecie odwiedzić moją galerię na Flickr:

4 komentarze: