środa, 3 września 2014

Ironclads - 4th test game. Ironclads - czwarta gra testowa.

Last week battle was another test for Bill's rules for 19th century naval warfare. This time we've tested some new ideas and it looks like the system is almost there. This game was played at Hugh Wilson's house.
Zeszłotygodniowa bitwa była kolejnym testem Billowych zasad do walk morskich XIX wieku. Tym razem testowaliśmy kilka nowych pomysłów i wygląda na to, że system jest prawie gotowy. Gra była rozgrywana w domu Hugha Wilsona.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Bill Gilchrist
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam, Bill Gilchrist

1. Forces. Siły.

Confederates/Konfederaci

1st Confederate Sqd (Ray Neal)
CSS Albemarle
CSS Palmetto State
CSS Tennessee

2nd Confederate Sqd (Bartek Żynda)
CSS Governor Moore
CSS Selma
CSS General Bragg

CSS Yazoo (Bartek Żynda)

Forts:
Fort Bartovski (Bartek Żynda)
Fort Ray II (Bartek Żynda)
Fort Sumter (Ray Neal)

Union/Unia

1st Union Sqd (Colin Jack)
USS Manhattan
USS Weehawken
USS Passiac
USS Nahant

2nd Union Sqd (Hugh Wilson)
USS Sassacus
USS Mattasesett
USS Keokuk
USS Miami

2. Orders. Rozkazy.

The Union objectives were to suppress the coast defences and capture a commerce raider which was trying to break out to the sea.   
Celami Unii były unieszkodliwienie obrony wybrzeża i przechwycenie hanlowego rajdera, który bedzie próbował przedrzeć się na ocean.

3. Game. Gra.

The game from the beggining divided into two separate battles. In the first, the best Union's ships moved toward Fort Sumter and the Confederate harbour. Against them stood the Confederate Squadron supported by Fort Ray II and Fort Sumter. Soon whole battle moved away from the guns of Fort Ray, so for the rest of the game it was off the action. Union monitors were equipped with super heavy guns and they are very hard to reload and this was the main Union issue over there. This let Confederate ships to get close to the Yankee ships and kept them away from the main task. However Union managed to set fire in the Fort Sumter, but this was very quickly put down. This was the only critical moment for Rebels, for the rest of the game both squadrons kept on distance and unsuccessfully fired at each other...
Gra od początku podzieliła się na dwa oddzielne starcia. W pierwszym z nich najlepsze okręty Unii ruszyły w kierunku Fortu Sumter i konfederackiemu portowi. Przeciwko nim stanęła eskadra konfederacka wsparta ogniem fortów Ray II i Sumter. Wkrótce bitwa przeniosła się poza zasięg dział Fortu Ray II, który w ten sposób został wyłączony z wszelkich akcji do końca gry. Monitory Unii były wyposażone w bardzo ciężkie działa, które z kolei bardzo ciężko się przeładowuje i to był najpoważniejszy problem dla okrętów Unii. To pozwoliło zbliżyć się okrętom konfederackim do jankeskich okrętów i tym sposobem odciągać je od głównego zadania. Jednakże okrętom Unii udało się doprowadzić do wybuchu pożaru w forcie, ale ten został bardzo szybko ugaszony. To był jedyny krytyczny moment dla Rebeliantów i przez resztę gry obie floty trzymały się na dystans i niezbyt udanie do siebie strzelały...

The second battle was much more exited. Both fleets moved very fast against enemies. The main target for Union ships was CSS Yazoo. The Confederates decided to create the wall of their ships to protect the raider. However Yazoo had the guns as well and at the beginning of the game gave a serious support to the Confederate ships. Most of the Rebel ships was equipped with rams, so from the beginning Confederate ships looked for the opportunity to use that weapon.... First attempt done CSS Governor Moore, who ramed USS Mattasesett. It caused serious damages on the Yankee ship so she brake off the action and sailed home. However it was stopped by CSS Salma, who with her guns sunk the Yankee ship. Just before this happend Governor More was rammed by USS Miami and become the first sunk of the day. The Union ships broke the Confederate wall, however CSS Yazoo was already safe on the open sea that moment, so the Union ships started destroying the coastal defence. Not for long. Soon  USS Sassacus was targeted by Fort Bartovski and rest of the Confederate ships. It caused a fire and with big explosion USS Sassacus fished her duty. Just after that CSS Salma past in the same way because of the USS Keokuk's guns. After this this ship rammed CSS General Bragg, but with no harm. Rebel ship managed to escape and on her way she met USS Miami, rammed her and sunk her. In this moment we declared the Confederate victory!
Druga gra była bardziej ekscytująca. Obie floty ruszyły bardzo szybko w kierunku wroga. Głównym celem okrętów Unii był CSS Yazoo. Konfederaci zdecydowali się utworzyć mur ze swoich okrętów i w ten sposób ochronić rajdera. Jednakże Yazoo także posiadał działa i ich ogniem wspierał resztę okrętów, szczególnie w początkowym momencie gry. Większość rebelianckich okrętów była wyposażona w tarany, tak więc Konfederaci od początku szukali sposobu na użycie tej broni... Pierwszą próbę wykonał CSS Governor Moore, który staranował USS Mattasesett. To spowodowało poważne uszkodzenia na jankeskim okręcie, który rozpoczął wycofywać się z pola walki. To zostało zatrzymane przez CSS Salmę, która ogniem swoich dział posłała jankeski okręt na dno. Krótko przed tym Governor Moore został staranowany przez USS Miami i został pierwszą ofiarą tej bitwy. Okręty Unii przełamały blokadę, jednakże CSS Yazoo był już bezpieczny na otwartym morzu, tak więc okręty Unii przystąpiły do likwidacji obrony wybrzeża. Nie na długo jednak. Wkrótce USS Sassacus został ostrzelany przez Fort Bartovski i resztę konfederackich okrętów, to wywołało pożar, który przerodził się w eksplozję, kończąc tym jej dotychczasową służbę. Krótko po tym CSS Salma zakończyła swój żywot w dokładnie taki sam sposób dzięki działom USS Keokuka. Po tym ten okręt staranował CSS General Bragg, jednak nie spowodowało to znacznych uszkodzeń. Rebelianckiemu okrętowi udało się uciec i na swojej drodze spotkać USS Miami, staranować ją i w ten sposób zatopić. W tym własnie momencie ogłosiliśmy zwycięstwo Konfederatów.

4. Battle summary. Podsumowanie bitwy.

Confederates/Konfederaci:

CSS Albemarle – light damages
CSS Palmetto State – light damages
CSS Tennessee – light damages
CSS Governor Moore – sunk
CSS Selma – sunk
CSS General Bragg – light damages
CSS Yazoo – light damages

Fort Bartovski – light damages (1 gun lost)
Fort Ray II – light damages
Fort Sumter- medium damages

Union/Unia:

USS Manhattan – light damages
USS Weehawken – medium damages
USS Passiac – light damages
USS  Nahant – light damages
USS Sassacus – sunk
USS Mattasesett – sunk
USS Keokuk – medium damages
USS Miami – sunk

It was the test battle with the biggest number of ships being sunk (5). This time the rules worked very well. All new Bill's ideas were good and worked well. There is still some small issues, but they will be sorted soon.
Była to bitwa testowa z największą liczbą zatopionych okrętów (5). Tym razem zasady sprawdziły się bardzo dobrze. Wszystkie nowe pomysły Billa się sprawdziły. Są jeszcze małe problemy, ale one zostaną na pewno wkrótce rozwiązane.

Bill's relation:
Relacja Billa:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

4 komentarze:

 1. Fort Bartovski brzmi znajomo. Chwała Konfederacji :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki. Tak, masz rację. Tą nazwę nadał mu Bill przed naszym pierwszym spotkaniem z tymi zasadami.

   Usuń
 2. Another great looking navel game Bart! Glad to hear the rules are almost there!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Rodger. The rules still need some cosmetic, but are almost done, that's very good new.

   Usuń